September 2022

 

Hamerstukken

In het kort

De raad heeft zonder discussie en aanpassingen besloten over: 

 • Vaststelling stedenbouwkundig kader en aanpassing aanvullende welstandscriteria Eindseweg Overberg 
 • Besteding toegekende middelen naar aanleiding van de Parlementaire
  Ondervragingscommissie
 • Het raadsvoorstel “Nota Bodembeheer incl. PFAS” is zonder discussie unaniem aangenomen nadat eveneens zonder discussie unaniem is aangenomen het amendement ‘bodem niet verslechten.

Stemming

Aangenomen.

Voor   Tegen  
BVH 6    
VVD 5    
Open 4    
D66  3    
CDA  3    
PVDD 2    
SGP 2    
CU 1    
Totaal 26 Totaal 0

 

Wat vindt de SGP

Eens.

Woningbouw Sportlaan Driebergen

In het kort

Het raadsvoorstel regelt het bestemmingsplan voor woningbouw op de Sportlaan. Het betreft de locatie waar eerder de gemeentewerf en een woonwagenkamp waren. Het gaat om de realisatie van 44 woningen waarvan 32 in het sociale- en middendure segment.

Bij het voorstel zijn de volgende wijzigingsvoorstellen en moties (verzoeken) voorgesteld:

 • Een motie Verberslag plannen Sportlaan door de PVDD met het idee om het plan uit te stellen en door middel van een bouwteam met alle belanghebben tot een plan te komen met meer draagvlak. 
 • Een wijzigingsvoorstel Driebergen duurzaam ontwikkelen: autoluw en groen (D66 en BVHLokaal) waardoor bij de verkoop van deze locatie naast de grondprijs ook autoluw en groene criteria zwaarder mee gaan wegen. 
 • Een motie herinrichting Sportlaan en kruising Arnhemse Bovenweg (CU, BVHLokaal en SGP) wat regelt dat de huidige Sportlaan verkeerskundig aangepast gaat worden en dat in het verkeersplan 2023/2024 dit project opgenomen gaat worden.

Stemming

Motie verbeterslag plannen Sportlaan
Ingetrokken na ontbreken steun andere partijen

Wijzigingsvoorstel Driebergen duurzaam ontwikkelen: autoluw en groen
Aangenomen

Voor   Tegen  
BVH 6 VVD 5
Open 4    
D66  3    
CDA  3    
PVDD 2    
SGP 2    
CU 1    
Totaal 21 Totaal 5

 

Motie herinrichting Sportlaan en kruising Arnhemse Bovenweg
Aangenomen

Voor   Tegen  
BVH 6    
VVD 5    
Open 4    
D66  3    
CDA  3    
PVDD 2    
SGP 2    
CU 1    
Totaal 26 Totaal 0

 

Raadsvoorstel
Aangenomen

Voor   Tegen  
BVH 6    
VVD 5    
Open 4    
D66  3    
CDA  3    
PVDD 2    
SGP 2    
CU 1    
Totaal 26 Totaal 0

 

Wat vindt de SGP

De SGP heeft ingestemd met de plannen voor de woningbouw. We willend e verkeerssituatie op de Sportlaan en de woningbouw tegelijk aanpakken. Daarom hebben we het idee van de PVDD niet gesteund en een motie ingediend om de Sportlaan inrichting aan te passen. Het voorstel om bij de verkoop ook autoluwe en groene criteria mee te wegen hebben we gesteund. Dit omdat we hiermee de markt uitdagen, dit een geschikte locatie is om daar ervaringen mee op doen en het autoluw maken alleen zal gebeuren als het juridisch structureel handhaafbaar is. Ook krijgen hierdoor initiatieven zoals Tiny House of samen in een hof idee ergens wonen meer kans. 

Herstelplan openbaar groen Valwindschade Leersum

In het kort

Op 18 juni 2021 werd Leersum en Valkenheide getroffen door een valwind. De valwind heeft, letterijk en figuurlijk, diepe sporen getrokken in de samenleving. De afgelopen periode is gewerkt aan een herstelplan. Het raadsvoorstel regelt goedkeuring voor het herstelplan en geld voor de uitvoering. 

Bij het voorstel zijn de volgende wijzigingsvoorstellen en moties (verzoeken) voorgesteld:

 • Een amendement mr. Bosweg (CDA) om meer te doen in deze straat. 
 • Een motie provincie maak werk van de N225 (Open) wat vraagt om het onderhoud van de N225 in Leersum niet in 2030 maar nu al te doen tegelijk met het herstel van de Valwindplannen.

Stemming

Amendement mr. Bosweg
Ingetrokken na toezegging college hier oog voor te hebben bij de verdere uitvoering.

Motie Provincie maak werk van de N225 in Leersum
Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 5 BVH 6
Open  4 SGP 1
D66 3    
CDA 3    
PVDD 1    
CU 1    
Totaal 17 Totaal 7


Raadsvoorstel
Aangenomen

Voor   Tegen  
BVH 6    
VVD 5    
Open 4    
D66  3    
CDA  3    
PVDD 1    
SGP 1    
CU 1    
Totaal 24 Totaal 0

 

(N.B. Aan de stemming is door 2 raadsleden niet deelgenomen vanwege andere belangen)

Wat vindt de SGP

De SGP heeft ingestemd met dit voorstel met de kanttekening dat we tegen het plaatsen van lindebomen zijn in plaats van beuken. De motie hebben we niet gesteund vanwege de kapitaalvernietiging door het onderhoud van de weg 8 jaar naar voren te halen. 

Meer weten

Woonzorgcomplex Grote Bloemheuvel

In het kort

Middenin het centrum van Maarsbergen tegenover de kerk is het rijskmonument de Grote Bloemheuvel gelegen. Het is in verval geraakt en doet het aanzien van het dorp geen goed. Het voornemen is om er een woonzorgcomplex te realiseren met 100 woonzorg eenheden.

Bij het voorstel zijn de volgende wijzigingsvoorstellen en moties (verzoeken) voorgesteld:

 • Een wijzigingsvoorstel (Open) om de eisen van de woonvisie toe te passen.
 • Een motie (Open) om de eisen van de woonvisie in de toekomst ook bij vergelijkbare plannen toe te passen.

Stemming

Motie en wijzigingsvoorstel woonvisie
Ingetrokken nadat er geen steun van andere partijen was.

Raadsvoorstel
Aangenomen

Voor   Tegen  
BVH 6    
VVD 4    
Open 4    
D66  3    
CDA  3    
PVDD 2    
SGP 2    
CU 1    
Totaal 25 Totaal 0

(N.B. 1 raadsid was afwezig bij de stemming)

Wat vindt de SGP

De SGP heeft ingestemd met dit voorstel omdat dit een kans is voor Maarsbergen. Het voorstel van Open steunen we niet omdat bij dit plan sprake van een prijs waarvoor je zowel wonen- als zorg voor krijgt. De zorgindicatie is een vereiste om er te mogen wonen. Hier is dus geen sprake van wonen zoals in de woonvisie omschreven.

Meer weten

 

Motie Donderbergrotonde: waar een wil is, is een veilige weg

In het kort

Op initiatief van SGP en VVD is een motie Donderbergrotonde ingediend. De provincie heeft namelijk besloten deze niet meer aan te gaan passen en het budget uit de begroting gehaald. In de motie spreekt de raad uit dat het voortduren van de huidige onveilige situatie voor fietsers bij de donderbergrotonde onacceptabel is. En draagt het college op bij de provincie aan te dringen op een structurele oplossing voor de Donderbergrotonde.

Stemming

Motie Donderbergrotonde waar een wil is, is een veilige weg
Aangenomen

Voor   Tegen  
BVH 6    
VVD 5    
Open 4    
D66  3    
CDA  3    
PVDD 2    
SGP 2    
CU 1    
Totaal 26 Totaal 0

(N.B. 1 raadsid was afwezig bij de stemming)

Wat vindt de SGP

De SGP is blij met de unanieme steun en roept de provincie op nu in actie te komen! 

Meer weten

 Motie geen noktegels en geen ribbels

In het kort

Op initiatief van VVD en SGP is een motie geen noktegels en geen ribbels ingediend. Dit betreft de Lekdijk in Amerogen. Wij vinden de situatie onveilig en willen daarom niet dat deze noktegels en ribbels blijven liggen.

Stemming

Motie geen noktegels en ribbels
Aangenomen

Voor   Tegen  
BVH 6  Open
VVD 5  CDA 
SGP 2  D66
D66 1  PVDD
     CU
       
       
Totaal 14 Totaal 12

 

Wat vindt de SGP

De SGP is uiteraard blij met de steun voor deze motie.

 

 Motie Opruimen van vlaggen langs de openbare weg

In het kort

D66 diende een motie in met het verzoek te gaan handhaven op het opruimen van vlaggen langs de openbare weg.

Stemming

Motie opruimen van vlaggen langs de openbare weg
Aangenomen

Voor   Tegen  
BVH 6  CDA
VVD 4  VVD
Open 4    
D66  3    
PVDD 2    
SGP 2    
CU 1    
       
Totaal 22 Totaal 4

 

Wat vindt de SGP

De SGP heeft deze motie gesteund. De afgelopen periode is het ophangen van de vlaggen gedoogd gezien de maatschappelijke onrust. Handhaving is een wettelijke plicht van de overheid en het tast het gezag van de overheid aan als nu niet gehandhaafd gaat worden. Het symbool en de betekenis van de Nederlandse vlag verdienen ook meer respect. 

Motie Ontwikkeling zonneveld op voormalige vuilstort Maarsbergen

In het kort

Open en D66 dienen een motie in om de ontwikkeling van een zonneveld op de voormalige vuilstort in Maarsbergen te onderzoeken.

Stemming

Motie ontwikkeling zonneveld voormalige vuilstort Maarsbergen
Aangenomen

Voor   Tegen  
BVH 6 VVD 5
Open 4 PVDD 2
D66  3    
CDA  3    
SGP 2    
CU 1    
Totaal 19 Totaal 7

 

Wat vindt de SGP

De SGP heeft deze motie gesteund. We zijn namelijk voorstander van de zoneladder. Dit houdt in dat je eerst op minder productieve gronden en daken op zoek gaat naar locaties voor opwekken van zonne-energie. Dit is een goed alternatief voor zon op meer productieve en landbouwgrond.

 

 

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.