Mei 2020

Hamerstukken

De raad heeft zonder verdere discussie ingestemd met de volgende hamerstukken:

  • Vaststelling bestemmingsplan ‘Maarnse Grindweg 37 in Maarn’
  • Leegstandverordening
  • Wijziging GR RID
  • Beheersen en bestrijden eikenprocessierups
  • Aangepast Stedenbouwkundig kader Sterkenburgerlaan 63-65 (BVHLokaal 4 stemmen tegen)
  • Ontwerpbesluit omgevingsvergunning bouw opslagloods Dartheideweg 1 Leersum
  • Vaststelling bestemmingsplan “Driebergen Arnhemsebovenweg achter 58”
  •  Vaststellen van een zienswijze op de Kadernota RDWI 2021
  • Zienswijze op de conceptbegroting 2021 van de AVU
  • Ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan Driebergsestraatweg 65, kavel 7

 

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan ‘Driebergen Buitengebied’

In het kort

Bestemmingsplannen zijn beperkt geldig en moeten periodiek geactualiseerd worden. Dit voorstel is de eerste actualisatie van het bestemmingsplan Driebergen Buitengebied door de gemeente Utrechtse Heuvelrug. BVHlokaal diende een amendement in om aan de agrarische gronden bij Kloosterlaantje 2 & 3 toe te voegen de functieaanduiding bedrijfswoning - uitgesloten (-bw). BVHlokaal en D66 dienden een amendement in om de plangrenzen zo te leggen dat de percelen Kloosterlaantje 2 & 3 buiten het plangebied vallen.

Stemming*

Amendement BVH

Verworpen

Voor   Tegen  
D66 5  VVD
BVH 4  Open  5
     CDA
     SGP 
     CU
Totaal 9   Totaal  18

Amendement BVH en D66

Verworpen

Voor   Tegen  
D66 5  VVD
BVH 4  Open  5
     CDA
     SGP 
     CU
Totaal 9   Totaal  18


Raadsvoorstel
**

Aangenomen.

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 5    
D66 5    
CDA 3    
BVH  4    
SGP    
CU  1    
Totaal 27  Totaal  0


* Nienke van de Veen nam bij dit agendapunt niet deel aan de beraadslagingen.

** BVHLokaal en D66 zijn voor het plan, met uitzondering van wat het amendement beoogde te veranderen.

 

Wat vindt de SGP

De opvatting van de SGP leest u hier.

 

Structurele bezuiniging huisvestingskosten door verhuur gemeentekantoor


In het kort

Het college heeft een huurder gevonden voor een deel van het gemeentekantoor. Echter moeten er dan verbouwingen plaatsvinden en eerst fors geinvesteerd worden voordat tot verhuur overgegaan kan worden. De corona crisis maakt echter dat digitaal werken een vlucht heeft genomen. Wellicht volstaan minder werkplekken. Door middel van een amendement (ingediend door VVD, OPEN, D66, CDA, SGP en ChristenUnie) in te stemmen met de verhuur van gebouw De Hoeve tegen de voorgestelde verhuurvoorwaarden en daarvoor de begroting te wijzigen maar niet in te stemmen met de extra investeringen voor de verbouwing.

Stemming

Raadsvoorstel & amendement

Beide aangenomen.

Voor   Tegen  
VVD 7  BVH
Open 6    
D66 5    
CDA 3    
SGP    
CU  1    
Totaal 24 Totaal  0

In het kort

De SGP steunt het voorstel om over te gaan tot verhuur zonder fors verbouwen. Waneer alsnog investeringen nodig zijn, zal dat eerder in ICT en dergelijke zijn. 

Motie landelijk verbod op verkoop, bezit en afsteken van knalvuurwerk en vuurpijlen

In het kort

CDA dient een motie in om in VNG-verband te streven naar een verbod op verkoop, bezit en afsteken van knalvuurwerk en vuurpijlen. 

Stemming

Aangenomen.

Voor   Tegen  
VVD 6  VVD 1* 
Open 6    
D66 5    
BVH 4    
CDA 3    
SGP    
CU  1    
Totaal 24 Totaal  0

* Florien Scager

Wat vindt de SGP

De SGP is voorstander van een landelijk vuurwerkverbod. Wij steunen daarom deze motie. Een verbod op deze categorieën vuurwerk is een stap in de goede richting.

 

Motie ‘Stop de begrotingserosie als gevolg van de decentralisaties’

 

In het kort

Door decentralisatie staat de financiële positie onder druk. Deze motie beoogd dat de gemeente Utrechtse Heuvelrug inzichtelijk maakt welk tekort op de gemeentelijke begroting wordt veroorzaakt door gemeentelijke beleid en welk tekort door landelijk beleid en de resultaten hiervan in samenwerking met de andere deelnemende gemeenten te publiceren zodat dit bewijs gedeeld kan worden met de Minister van Binnenlandse Zaken.

Stemming

Unaniem ingediend en aangenomen.

Voor   Tegen  
VVD 6    
Open 5    
D66 5    
CDA 3    
BVH  4    
SGP    
CU  1    
Totaal 26  Totaal  0

Wat vindt de SGP

De SGP onderkent deze problemen met de begroting en zal alles aangrijpen wat het kan doen om de overdracht van taken en de beperkte ovedracht van middelen aan de orde te stellen.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.