Stemuitslag Februari 2021

 

Hamerstukken

In het kort

De raad heeft zonder aanpassingen besloten over:

  • 5. Ontwerp projectbesluit Oude Rijksstraatweg 14 Doorn (stemverklaring ChristenUnie) 
  • Investeringskrediet herinrichting Buntplein (stemverklaring D66) 
  • Vaststellen bestemmingsplan Maarn-Vinkenbuurtweg achter 16 
  • Zienswijze ‘VRU Kadernota 2022’
  • Herstel hiaat besluitvorming jaarrekening 2019 omtrent grondbeleid
  • Bekrachtiging van de opgelegde geheimhouding ten aanzien van de memo Huishoudelijke hulp dd. 16 februari 2021

 

Stemming

Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 6     
D66    
CDA     
BVH 4    
SGP 2    
CU     
Totaal 29  Totaal 0


Wat vindt de SGP?

Eens met alle hamerstukken.

Peilnota toekomstvisie

In het kort

De peilnota Toekomstvisie is een tussendocument op weg naar het vaststellen van ee definitieve toekomstvisie. VVD, CDA en BVHLokaal stellen d.m.v. een amendement (wijzigingsvoorstel) voor om dit document ter kennisname te beschouwen en niet vast te stellen.

 

Stemming

Amendement
Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7 D66 
Open 6 SGP  
CDA 4    
BVH     
CU 1    
       
Totaal 22  Totaal 7

 

Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 6     
D66    
CDA     
BVH 4    
SGP 2    
CU     
Totaal 29  Totaal 0


Wat vindt de SGP?

De SGP is voor het maken van duidelijke keuzes en heeft daarom het amendement alleen kennisnemen geen steun gegeven. Laat de raad helder zijn in haar keuzes en een richting meegeven aan het college. In de oordeelsvorming hebben we ons oordeel gegeven over de inhoud van de peilnota:

Bijdrage oordeelsvorming

Motie "Bomen, bomen, bomen"

In het kort

VVD, BHVLokaal en CDA hebben een motie Bomen, bomen, bomen ingediend. Door middel van deze motie vragen zij het college:

  • Te onderzoeken hoe en waar het, naast de hervatting van de herplantplicht en het behoud van bestaande bomen, ruimte kan maken voor 50.000 (een boom voor elke inwoner) nieuwe bomen in onze gemeente voor 2023. Mogelijk door een vergelijkbare uitvraag onder inwoners als de gemeente voor bouwlocaties heeft gedaan.
  • Daarvoor contact te zoeken met de organisaties die al betrokken zijn bij het actieplan en andere lokale partijen om te verkennen welke (externe) middelen beschikbaar zijn, of welke andere creatieve mogelijkheden zij zien om dit lokaal succesvol op te pakken.
  • Indien nodig te bezien hoe het planten van deze bomen in bestaande en lopende programma’s (Groen en Landschap U16, Nationaal Park, Kromme Rijnstreek e.v.) te integreren.

 

Stemming

Motie
Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 6     
D66    
CDA     
BVH 4    
SGP 2    
CU     
Totaal 29  Totaal 0


Wat vindt de SGP?

Een goed intiatief om meer bomen te willen. Hoewel er bij uitvoering en de tijd die nodig is voor de groei kanttekeningen bji te plaatsen zijn, is dit een goed streven. We steunen de motie daarom graag.

Motie alternatieve planning omgevingswet

In het kort

De gemeente is bezig met het opstellen van een nieuwe omgevingsvisie als gevolg van de nieuwe wet die per 01-01-2022 ingaat: de omgevingswet. De oorspronkelijke planning is dat de nieuwe gemeenteraad in 2022 de omgevingsvisie vaststelt. OPEN en SGP stellen een alternatieve planning voor zodat de concept omgevingsivisie door deze raad wordt vastgesteld en om deze vanaf nu voortvarend toe te passen. 

Stemming

Motie
Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 6     
D66    
CDA     
BVH 4    
SGP 2    
CU     
Totaal 29  Totaal 0


Wat vindt de SGP?

De raad is op 6 januari 2021 via een raadsinformatiebrief is geïnformeerd over de bijgestelde planning behorend bij de procesaanpak Toekomstvisie en Omgevingsvisie. De SGP hierover tijdens de avond van de raad op 4 februari 2021 vragen heeft gesteld aan het college omdat deze vertraging voor ons onwenselijk is. Het college heeft in mondeling antwoord op deze vragen  aangegeven dat er eventueel een alternatief op de bijgestelde planning mogelijk is.
De raad al sinds haar aantreden met grote toewijding werkt aan de voorbereiding van de Omgevingsvisie. Het uitvoeringsprogramma implementatie Omgevingswet stelt als minimale vereiste: “We hebben een Omgevingsvisie” en de omgevingswet gaat per 01-01-2022 in. Het heeft veel maanden gekost voordat de raadsleden dit complexe onderwerp in de vingers hadden. We willen dit veelkoppige onderwerp bij haar aftreden in maart 2022 niet ‘over de schutting gooien’, maar deze periode nog een product af  leveren waarin de door de afgelopen jaren heen opgebouwde kaderstelling op een zorgvuldige en volledige manier tot uiting komt.
De alternatieve planning voorziet helaas niet in vaststelling van de definitieve Omgevingsvisie door de huidige raad. Dit is wel onze wens, maar bleek politiek niet haalbaar. Maar deze motie maakt wel de vaststelling van de concept-Omgevingsvisie mogelijk , waarbij over de definitieve Omgevingsvisie wordt besloten door de nieuwe raad. Kortom, het opstellen van de omgevingsvisie had sneller gekund en moet ook sneller gebeuren. 

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.