Juni 2019

 

Multi-functionele Accommodatie (MFA) Maarn                                                                                 

In het kort

Het voornemen is om  een MFA in Maarn te realiseren! Het raadsvoorstel stelt voor de dorpshuisfunctie met sportaccommodatie in Maarn te realiseren, met woningbouw conform de segmenten van de woonvisie en het bouwen twee nieuwe scholen in combinatie met kinderopvang. Dit alles kan gerealiseerd worden binnen de gestelde financiële (budgettair neutrale) kaders onder gelijktijdige reductie van de schuldenlast. Dit laatste is mogelijk omdat gekozen wordt voor de ontwikkeling door externe partijen. Randvoorwaarde hiervoor is wel dat we een gebiedsontwikkeling maken voor Trompplein en de Breeschotenlaan en de inkomsten daaruit ingezet wordt voor de realisatie van de MFA Maarn.

VVD, Open, D66, CDA en CU hebben een amendement ingediend om de voorwaarden aan te scherpen en de uitgangspunten aan te scherpen door bijv. zich uit te spreken voor een volwaardige sporthal. 

Stemming

Amendement VVD, Open, D66, CDA en CU

Voor   Tegen  
VVD 6 BVH
Open 6 SGP  2
D66    
CDA     
CU    
Totaal 22  Totaal
       

Gewijzigd raadsvoorstel 

Voor   Tegen  
VVD 6 BVH
Open 6 SGP 
D66 5    
CDA 4    

CU

Totaal

1

22

 

Totaal 

 

6

 

Wat vindt de SGP

Het amendement steuenen we niet, omdat de beschikbaarheid van de sporthal op 7 dagen in de week ons te ver gaat. Beschikbaarheid op de zondag druist in tegen onze visie op zondagsrust en zondagsheiliging.  Wij betreuren dat het amendement en voorstel om die reden niet kunnen steunen, want we zijn bllij met de punten die we zien in het amendement om zo in het goede spoor te komen. Het gewijzigde voorstel kunnen we daarom niet meer steunen.

 

Besteding budet 4e wethouder                                                                                                                  Dit raadsvoorstel is op voorstel van D66 afgevoerd van de agenda. Besluitvorming wordt uitgesteld tot na de zomer, zodat meer duidelijkheid is over de begroting. VVD, Open en BVH hadden een amendement voorbereid om het geld niet hieraan uit te geven maar in de algemene reserve te stoppen.

 

Motie gemeente Utrechtse Heuvelrug plasticvrij in 2026                                                               

In het kort

Een motie van Open, D66 en BVH waarin het college verzocht wordt: 

Zich te committeren aan de ambitie Utrechtse Heuvelrug Plastic Vrij in 2026 en te onderzoeken welke passende maatregelen vanuit de gemeente kunnen worden genomen om stapsgewijs naar dit doel toe te werken. Waarbij niet alleen gekeken wordt naar de wettelijke gemeentetaak om plastic (zwerf)afval op te ruimen en afval af te voeren, maar waarbij, in goed overleg met ondernemers en organisaties die actief zijn in onze gemeente, ook aan de voorkant van de keten wordt gestuurd, bijvoorbeeld door middel van het stellen van voorwaarden aan subsidieverlening, inkoopbeleid, aanbesteding en aan het verstrekken van vergunningen voor evenementen en bedrijvigheid, en het mogelijkerwijs opstellen van een lokale verordening. En hier budgetneutraal uitvoering aan te geven en de raad daarvan op de hoogte te houden.

Stemming

Voor   Tegen  
VVD 6    
Open 6    
D66    
CDA     
BVH    
SGP 2    
CU 1    
Totaal 28  Totaal
       


 Wat vindt de SGP

We spreken hierin onze amibitie uit, die we van harte steunen.

 

Hamerstukken                                                                                                        

In het kort

Zonder discussie in de raad van 27 juni is direct besloten over:

 • Taskforse sociaal domein: toegang via sociale dorpsteams
 • Huisvestingsverordening regio Utrecht 2019, Gemeente Utrechtse Heuvelrug
 • Stedenbouwkundig kader herontwikkeling achterterrein Arnhemsebovenweg 58 Driebergen
 • 1e bestuursrapportage 2019
 • Financiële jaarstukken Regionaal Historisch Centrum (RHC)
 • Verkeersbesluit komverschuiving Maarsbergen

Zonder discussie in de raad van 13 juni is direct besloten over:

 • (Ontwerp)begroting 2020, (ontwerp)begrotingswijziging 2019 en jaarstukken 2018 van de ODRU.
 • Financiële jaarstukken Regionale ICT Dienst Utrecht (RID)
 • Reactie ontwerp beleidsplan VRU 2020-2023
 • Financiële stukken Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
 • GGDrU ontwerp begroting 2020 en jaarrekening 2018
 • Beslissing op bezwaar tegen raadsbesluit statutenwijziging Wereldkidz.*

Stemming 

Voor   Tegen  
VVD 6**    
Open 6    
D66 5    
CDA 4**    
BVH 4    
SGP 2    
CU 1    
 Totaal 28  

* Na een korte bespreking in de raad.

** Stemming op 13 juni 7 VVD en 3 CDA.

Wat vindt de SGP

Eens

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.