Juni 2018

 

Motie duurzaamheid en verbonden partijen

In het kort

De gemeente heeft veel taken die zij samen uitvoert met andere gemeenten. Deze samenwerkingen vinden plaats in gemeenschappelijke regelingen. Degene waar de gemeente mee samenwerkt worden verbonden partijen genoemd. Deze motie vraagt om meer aandacht voor duurzaamheid bij de verbonden partijen. Niet alleen bij verbonden partijen maar ook bij organisaties die subsidies ontvangen. Hier moeten ze (is het voorstel) in hun jaarverslagen verslag van afleggen. 

Stemming

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 6    
D66 5    
CDA 4    
BVH 4    
SGP 2    
CU 1    

Wat vindt de SGP

Eens. De SGP vindt het ook een taak voor de verbonden partijen om te werken aan duurzaamheid. Net als de gemeente Utrechtse Heuvelrug moet hiervan verslag worden gedaan in de jaarstukken. 

 

Begroting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland (WereldKidz) 2018

In het kort

Deze stichting verzorgt het openbaar onderwijs van een groot aantal scholen uit de gemeente. De begroting voor 2018 is vastgesteld. Ook is een amendement ingebracht (ingediend door VVD en BVH) dat de raad de gevolgen van de gevraagde doorontwikkeling van het risicomanagement en –beleid terug wil zien in de begroting van Wereldkidz van 2019. Ook is een amendement ingediend door BVH, ChristenUnie, VVD en D66 dat de raad meer transparantie wenst over de ouderbijdrage en de verhouding tussen Wereldkidz en de stichting die deze int.

Stemming

Het raadsvoorstel en beide amendementen zijn unaniem aangenomen.

 

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 6    
D66 5    
CDA 4    
BVH 4    
SGP 2    

CU

Totaal

1

29

   

Wat vindt de SGP

Eens met het voorstel en beide amendementen. 

 

Hamerstukken

In het kort

De volgende hamerstukken zijn vastgesteld:

  • Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan Stedenbouwkundige bepalingen bouwverordening’ (inclusief de op 24 mei 2018 aangereikte ambtshalve wijziging),
  • Financiële jaarstukken Regionale ICT Dienst Utrecht (RID)
  • Jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) Belastingsamenwerking gemeenten & hoogheemraadschap Utrecht (BghU) 2017
  • Concept begroting 2019 inclusief kaderstelling en meerjarenperspectief 2020 – 2022
  • Financiële stukken Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht
  • Zienswijze financiële stukken Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
  • Bestemmingsplan “Kaapse Hof in Doorn”.

Stemming

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 6    
D66 5    
CDA 4    
BVH 4    
SGP 2    

CU

Totaal

1

29

   

Wat vindt de SGP

Eens.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.