Stemuitslag december 2021

 

Hamerstukken

In het kort

De raad heeft zonder aanpassingen besloten over: 

 • Norm voor Opdrachtgeverschap Jeugd (met de stemverklaring van BVHlokaal tegen dit voorstel)
 • Integraal Ruimtelijk Perspectief U10-gemeenten
 • Openbare verlichting investeringskredieten,
 • Herstel bestemmingsplan Driebergen Buitengebied,
 • Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Van Galenlaan 38 Doorn,
 • Wijzigingsverordening Huisvestingsverordening GUH
 • Compensatieregeling Rijk bommenonderzoek bij Spooronderdoorgang Maarsbergen
 • ODRU zienswijze begrotingswijzigingen 2021 en 2022; kadernota ODRU 2023
 • Verordening bekostiging leerlingenvervoer
 • GR RDWI Toetreden tot de Stichting Inkoop Bureau Midden Nederland
 • GGDrU Begrotingswijziging 2021-1
 •  Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid 2021 
 • 1e tussenrapportage herijking IHP financiering voorziening Uilenburcht (BVH deels tegen)
 • 2e Bestuursrapportage 2021

Stemming

Aangenomen.

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 6    
D66     
CDA     
BVH     

SGP
CU  

2
1
   
Totaal 29  Totaal

0

  

Wat vindt de SGP

Eens.

Beoordeling initiatieven zonnevelden

In het kort

In oktober 2020 heeft de raad het afwegingskader voor zonnevelden en windmolens vastgesteld. Hierin werd voorgesteld in 2021 25 hectare zonneveld uit te vragen. De SGP heeft dit destijds niet gesteund, echter de meerderheid van de raad wel. Deze zomer zijn vijf plannen ingediend. Het college heeft de plannen Eindseweg Overberg en Amerongerwetering als meest kansrijk geselecteerd conform het beoordelingskader van de raad.

Met de CU heeft de SGP een amendement (wijzigingsvoorstel) ingediend om de 2 gekozen plannen minder punten toe te kennen op het gebied van participatie. Met alle partijen op VVD na hebben we een amendement ingediend om alle variabele, dus ook financien en participatie, bij het definitieve plan ook nog als raad te kunnen beoordelen. CU, VVD en CDA stelde vanwege de netcapaciteit issues voor om begin 2022 al een 2e uitvraag te organiseren.

Tenslotte diende de SGP met D66 en CDA een motie (Verzoek aan het college) zorgvuldig formuleren in.  Hierin vragen we bij ruimtelijke plannen actieve de buurt vooraf te informeren. En D66, CDA, Open en CU dienden een motie in netwerkcongestie in, die aandacht vraagt voor de netproblemen. 

Stemming

Amendement beoordeling participatie
Aangenomen

Voor   Tegen  
Open 6 VVD
D66 5    

CDA
BVH

4
4
 
   
SGP
CU 
2
   

 

     
Totaal 22 Totaal


7

  

Amendement ALLE variabelen uit het afwegingskader toetsen
Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 6    
D66     
CDA     
BVH     

SGP
CU  

2
1
   
Totaal 29  Totaal

0

  

Amendement tweede uitvraag begin 2022
Verworpen

Voor   Tegen  
VVD 7  Open
CDA 4  D66 5
CU  BVH
 

SGP
CU
2

 

     
Totaal 12 Totaal


17

  

Raadsvoorstel
Aangenomen.

Voor   Tegen  
VVD 7  CDA  4
Open 6  BVH  4
D66   SGP
     CU 
       

  

     
Totaal 18 Totaal

11

 

Motie zorgvuldig informeren
Aangenomen

Voor   Tegen  
       
Open 6  VVD
D66     
CDA     
BVH     

SGP
CU  

2
1
   
Totaal 22  Totaal

7

 

Motie netcongestie
Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 6    
D66     
CDA     
BVH     

SGP
CU  

2
1
   
Totaal 29  Totaal

0

 

Wat vindt de SGP

De SGP is tegen dit voorstel. Zonnevelden zijn in het algemeen erg onverstandig wat de SGP betreft. Zonnevelden horen niet thuis in natuur of op productie landbouwgrond. 

Meer weten

Motie tijdelijke bouw

In het kort

Bij het raadsvoorstel financiering school Uilenburcht is een motie tijdelijke bouw ingediend door D66 en Open. De motie vraagt: in projecten waar tijdelijke en semipermanente bouw wordt gerealiseerd, de wens toegevoegd wordt dat een plan voor het hergebruik van de materialen, onderdeel is van het bouwproject. In projecten waar tijdelijke en semipermanente bouw wordt gerealiseerd en de eisen al vastliggen, de opdrachtgever/bouwheer op te roepen dit principe toe te passen.

Stemming

Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 6    
D66     
CDA     
BVH     

SGP
CU  

2
1
   
Totaal 29  Totaal

0

  

Wat vindt de SGP

De SGP is het eens met dit voorstel omdat we voorstander zijn van circulair bouwen.

Toekomstvisie

In het kort

De Gedeputeerde Staten hebben besloten dat wat betreft een groot deel van de N-wegen in onze gemeente de snelheid naar 60 km per uur moet gaan. Dit gaan ze uitvoeren bij groot onderhoud. Echter de N225, is net aan de beurt geweest voor onderhoud. Een motie is ingediend door Open en D66 waarin de gemeenteraad de wens uitspreekt dat voor het verlagen van de snelheid op de N225 ter hoogte van het Revius Lyceum  gewacht wordt op groot onderhoud, maar dat dit zo snel mogelijk na het nemen van het besluit ingevoerd zal worden. 

De volgende amendementen zijn ingediend:

 • een amendement ‘Tegenstellingen overbruggen’ (ingediend door OPEN en CDA) met een aanvulling op pagina 15,
 • een amendement ‘Samen keuzes maken’ (ingediend door OPEN en CDA) met een aanvulling op pagina 17,
 • een amendement ‘Veilige en duurzame mobiliteit’(ingediend door OPEN, D66 en CDA) met een tekstwijziging op pagina 25 en
 • een amendement ‘duurzame energie’ (ingediend door het CDA) met een tekstwijziging op pagina 25.

Een motie zienswijzenboek is ingediend door D66 en Open met als doel de inbreng van inwoners te betrekken bij toekomstige besluiten en makkelijk daar terug te laten vinden.

 

Stemming

4 amendementen 
Allen unaniem aangenomen.

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 6    
D66     
CDA     
BVH     

SGP
CU  

2
1
   
Totaal 29  Totaal

0

  

Raadsvoorstel
Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7  BVH
Open 6    
D66     
CDA     
SGP    

CU  

1    
Totaal 25  Totaal

4

 

Motie zienswijzenboek
Aangenomen

Voor   Tegen  
       
Open 6  VVD
D66     
CDA     
BVH     

SGP
CU  

2
1
   
Totaal 22  Totaal

7

 

Wat vindt de SGP

De SGP kan zich vinden in de toekomstvisie. 

Inbreng SGP toekomstvisie

 

“Zorgvuldig Informeren ”

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.