December 2022

 

Hamerstukken

 

In het kort

De raad heeft zonder discussie en aanpassiangen besloten over: 

 • Zienswijze ontwerp Kadernota ODRU 2024
 • GGDrU Begrotingswijziging 2022-1
 • 3e wijziging APV 2019
 • Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Utrechtse Heuvelrug 2023
 • 2e bestuursrapportage (inclusief de correctie uit de memo in verband met de aanbesteding verbouwing brandweerkazerne Driebergen-Rijsenburg)
 • Verordening nadeelcompensatie gemeente UH
 • Financiering IHP projecten (aan de beraadslagingen en stemming over dit onderwerp is niet deelgenomen door het raadslid Sigrid Vink vanwege een ander belang)
 • Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Utrechtse Heuvelrug 2023
 • Toepassing ruimte-voor-ruimte regeling Sterkenburgerlaan 93 Doorn

 

Stemming

Aangenomen.

Voor   Tegen  
BVH 6    
VVD 4    
Open 5    
D66  4    
CDA  4    
PVDD 2    
SGP 2    
CU 1    
Totaal 28 Totaal 0

 

Wat vindt de SGP

Eens.

Belastingverordeningen 2023

In het kort

De belastingverordeningen regelen de formele uitwerking van de tarieven voor 2023 n.a.v. de opbrengsten die bij de begroting zijn behandeld. De volgende verordeningen zijn daarom aan de orde:

 1. Afvalstoffenheffing
 2. Forensenbelasting
 3. Hondenbelasting
 4. Leges (kosten voor vergunningen en paspoorten e.d.)
 5. Begraafrechten
 6. Marktgelden
 7. Onroerende zaak belasting 
 8. Rioolheffing
 9. Toeristenbelasting

Bij de leges is een amendement ingediend met als doel de vrijstelling van
leges te verlenen voor activiteiten en evenementen en niet aan de organiserende rechtspersoon. Daarnaast is een amendement ingediend door D66 om bij de ‘ontheffing zondagsrust’ het tarief te stellen op 0,0 euro. Bij de onroerende zaak belasting is een amendement ingediend door VVD, CDA,SGP en PVDD om de belastingverhoging niet in 2023 maar in 2024 in te laten gaan.

Stemming/ wat vindt de SGP

1. Afvalstoffenheffing

Aangenomen.

Voor   Tegen  
BVH 6    
VVD 4    
Open 5    
D66  4    
CDA  4    
PVDD 2    
SGP 2    
CU 1    
Totaal 28 Totaal 0

 

2. Forensenbelasting
Aangenomen.

Voor   Tegen  
BVH 6  VVD 4
Open 5  CDA
D66 4  PVDD
CU 1  SGP
       
Totaal 16 Totaal 12

 

Stemverklaring SGP
Deze belasting wordt verhoogd door het aangenomen Amendement bij de begroting/uitvoeringsprogramma ingediend. Daar hebben wij tegen gestemd. Terwijl nog niet eens duidelijk is of iedereen die een aanslag moet krijgen, wel een aanslag krijgt. Het tarief omhoog doen terwijl de administratie nog niet op orde is, is onrechtvaardig en ondermijnt het draagvlak. Aangezien de invoering/uitvoering van deze belastingverhoging met het vaststellen van deze verordening in werking gaat, zullen wij tegen deze verordening stemmen.

3. Hondenbelasting
Aangenomen.

Voor   Tegen  
BVH 6  PVDD
VVD 4  SGP
Open 5    
D66  4    
CDA  4    
CU 1    
       
Totaal 24 Totaal 4

 

Stemverklaring SGP
Aangezien wij van begin gepleit hebben voor afschaffing van deze belasting en er nu bij deze begroting mogelijkheden lagen om het af te schaffen en er door een meerderheid voor andere belastingverhogingen is gekozen en dus de kans om dit af te schaffen voorbij hebben laten gaan, zullen wij tegen deze belastingheffing stemmen.

4. Leges
Aangenomen.

Voor   Tegen  
BVH 6  SGP
VVD 5  PVDD
Open 4    
D66  4    
CDA  4    
CU 1    
Totaal 24 Totaal 4

 

4a Leges amendement maatschappelijke activiteiten
Aangenomen.

Voor   Tegen  
BVH 6    
VVD 4    
Open 5    
D66  4    
CDA  4    
PVDD 2    
SGP 2    
CU 1    
Totaal 28 Totaal 0

 

Stemverklaring SGP
Goed om scheiding te maken tussen commerciële en niet-commerciële karakters van activiteiten. Organisaties die veelal met vrijwilligers hun activiteiten ontplooien, verdienen onze steun. zeker als er sprake is van het winstoogmerk nul. Vaak zijn het maatschappelijke doelen die gediend worden. De eventuele opbrengsten/inkosten worden weer ‘her’gebruikt/ingezet tot bevordering van de niet-commerciële doelen in algemeen belang.

4b Leges zondagsrust ontheffing
Aangenomen.

Voor   Tegen  
BVH 6  Open  4
VVD 5  CDA  4
D66 4  PVDD  2
CU 1  SGP  2
       
Totaal 16 Totaal 12

 

Stemverklaring SGP 
Een tweeledig principieel en staatkundig onjuist Amendement. 1e Principieel: het betreft hier de Zondag, een dag Van God apart gezet om naar zijn geboden in te vullen. Deze dag wordt meer en meer ontheiligd. Dit Amendement draagt daar aan bij door meer ruimte te gaan bieden om activiteiten buiten de zondagswet te faciliteren. 2e Principieel/staatkundig: Bestuurlijk onjuist om ambtelijke onkosten die gemaakt worden, niet te dekken met leges.

5. Begraafrechten
Aangenomen.

Voor   Tegen  
BVH 6    
VVD 4    
Open 5    
D66  4    
CDA  4    
PVDD 2    
SGP 2    
CU 1    
Totaal 28 Totaal 0

 

6. Marktgelden
Aangenomen.

Voor   Tegen  
BVH 6    
VVD 4    
Open 5    
D66  4    
CDA  4    
PVDD 2    
SGP 2    
CU 1    
Totaal 28 Totaal 0

 

Stemverklaring SGP
We zijn niet persé tegen deze belasting, maar je kunt je afvragen of de gewenste belasting voor de markt in Overberg nu bijdraagt aan de ondernemers en de bevordering van de toch al kleine markt. Voor de opbrengst van deze extra marktgelden hoeven we het niet te doen.

Het gaat ons te ver om hiervoor een Amendement in te dienen om dit aan te passen. We stemmen voor dit voorstel, maar zijn tegen de invoering van de heffing voor de markt in Overberg.

7. Onroerende zaak belasting
Aangenomen.

Voor   Tegen  
BVH 6  VVD 4
Open 5  CDA
D66 4  PVDD
CU 1  SGP
       
Totaal 16 Totaal 12

 

7a Amendemnt geen verhoging 2023 

Voor   Tegen  
BVH 6  VVD 4
Open 5  CDA
D66 4  PVDD
CU 1  SGP
       
Totaal 16 Totaal 12

 

Stemverklaring SGP
Deze belasting wordt verhoogd door het aangenomen Amendement bij de begroting/uitvoeringsprogramma ingediend. Daar hebben wij tegen gestemd. Aangezien de invoering/uitvoering van deze belastingverhoging met het vaststellen van deze verordening in werking gaat, zullen wij tegen deze verordening stemmen. We doen nog een laatste poging om de ondernemers voor 2023 te ondersteunen door het niet in 2023 maar in 2024 in te laten gaan.

8. Rioolheffing
Aangenomen.

Voor   Tegen  
BVH 6    
VVD 4    
Open 5    
D66  4    
CDA  4    
PVDD 2    
SGP 2    
CU 1    
Totaal 28 Totaal 0

 

9. Toeristenbelasting
Aangenomen.

Voor   Tegen  
BVH 6  VVD 4
Open 5  CDA
D66 4  PVDD
CU 1  SGP
       
Totaal 16 Totaal 12

 

Stemverklaring SGP
Deze belasting wordt verhoogd door het aangenomen Amendement bij de begroting/uitvoeringsprogramma ingediend. Daar hebben wij tegen gestemd vanwege de late besluitvorming en invoering voor 2023. Aangezien de invoering/uitvoering van deze belastingverhoging met het vaststellen van deze verordening voor 2023 in werking gaat, zullen wij tegen deze verordening stemmen.

 

Wat vindt de SGP

In het algemeen stemmen wij tegen alle verordeningen , die belasting verhogend zijn. Die geamendeerd zijn bij de begroting/uitvoeringsprogramma. Ook de hondenbelasting zullen wij tegen stemmen. Daarvoor hebben wij in de raadsvergadering stemverklaringen afgelegd zoals hierboven weergegeven.

Stedebouwkundig kader zonnvelden Overberg en Amerongen

In het kort

In 2020 heeft de gemeenteraad een afwegingskader energie in landschap vastgesteld. Hierin is het beleid voor zonnevelden opgenomen. Op basis hiervan is inschrijfronde geopend waarop plannen ingediend konden worden voor zonnevelden. In totaal zijn er 5 plannen ingediend en beoordeeld. In december 2021 heeft de gemeenteraad in meerderheid gekozen om 2 plannen, namelijk Eindseweg Overberg en Amerongerwetering Amerongen, verder uit te laten werken.

Nu in december 2022 wordt de raad gevraagd om te beoordelen of de uitgewerkte plannen van deze 2 locaties voldoen aan het door een meerderheid van de raad vastgestelde beleid. 

De volgende moties zijn ingediend:

 • Motie van BVH, D66, SGP en Open om één omgevingsfonds per zonneveld in te stellen in plaats van één omgevingsfonds voor beide velden
 • Motie van D66, Open en CU om de hoogte van de financiële bijdrage te openbaren.
 • Motie inzetten op circulaire en PFAS vrije zonnepanelen ingediend door Open, D66 en CU.
 • Motie D66, BVH en CU richting geven aan evaluatie afwegignskader om een integrale gebiedsgerichte aanpak en beter waarborgen van lokaal eigendom.
 • Motie verbeteren omwonendenregeling (verhogen bijdrage omwonenden en minder in het algemene omgevingsfonds) van BVH en SGP. 

Stemming

Stedenbouwkundig kader zonneveld Overberg
Aangenomen.

Voor   Tegen  
BVH 6  CDA
VVD 4  PVDD
Open 4    
D66  4    
SGP 2    
CU 1    
       
Totaal 22 Totaal 6

 

Stedenbouwkundig kader zonneveld Amerongen
Aangenomen.

Voor   Tegen  
BVH 6  CDA
VVD 4  PVDD
Open 4    
D66  4    
SGP 2    
CU 1    
       
Totaal 22 Totaal 6

 

Motie één omgevingsfonds
Aangenomen

Voor   Tegen  
BVH 6  VVD
Open 5    
D66 4    
CDA 4    
PVDD 2    
SGP 2    
CU 1    
Totaal 22 Totaal 6

 

Motie financiële bijdrage openbaren
Aangenomen

Voor   Tegen  
BVH 6    
VVD 4    
Open 5    
D66  4    
CDA  4    
PVDD 2    
SGP 2    
CU 1    
Totaal 28 Totaal 0

 

Motie PFAS vrije panelen
Aangenomen

Voor   Tegen  
BVH 6    
VVD 4    
Open 5    
D66  4    
CDA  4    
PVDD 2    
SGP 2    
CU 1    
Totaal 28 Totaal 0

 

Motie evaluatie afwegingskader
Aangenomen

Voor   Tegen  
BVH 6  CDA
VVD 4  PVDD
Open 4    
D66  4    
SGP 2    
CU 1    
       
Totaal 22 Totaal 6

 

Motie verbeteren omwonendenregeling
Verworpen

Voor   Tegen  
BVH 6  VVD
CDA 4  Open
SGP 2  D66
     PVDD 2
     CU
       
Totaal 12 Totaal 16

 

Wat vindt de SGP

Alles overziende hebben we de 2 plannen voor zonnevelden inhoudelijk beoordeeld op basis van het geldende beleid van de gemeente. En menen daarom dat we in moeten stemmen met deze plannen en willen bestuurlijk en rechtstatelijk consequent zijn. Wij zijn en blijven het fundamenteel oneens de eerder gemaakte keuze voor zonnevelden op landbouwgrond. 

Lees hier onze toelichting
 

Invoering prijsprikkel restafval

In het kort

De raad heeft een aantal scenario´s aangeboden gekregen om een prijsprikkel in te voeren. Het college stelde voor om één van de vier scenario´s te kiezen, maar heeft zelf geen voorkeur aangegeven. De vier scenario´s zijn:

 1.  Geen prijsprikkel
 2. Prijsprikkel op basis van volume (grote of kleine kliko) en frequentie 
 3. Prijsprikkel op basis van gewicht 
 4. Prijsprikkel op basis van gewicht en frequentie.

De volgende amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties zijn ingediend:

 • Amendement CDA inwonersraadpleging beprijzing restafval 
 • Amendement CDA/VVD afval omdenken naar de nieuwe realiteit (en daarmee keuze voor scenario 1)
 • Amendement Open/D66 minder afval = minder betalen ook voor hoogbouw (en daarmee keuze voor scenario 2 voor hoogbouw en 4 voor grondgebonden woningen)
 • Amendement SGP, PVDD, BVHLokaal en CU met steun voor scenario 2. 
 • Amendement D66, Open om aan het voorstel toe te voegen dat gekozen wordt voor een gemiddeld variabel tarief (gaaat over hoe zwaar je de prijsprikkel wilt maken)
 • Amendement BVH evlauatie na 2 jaar invoering
 • Motie van afval naar circulariteit van D66 en Open voor aanscherpen van de doelen en nog meer maatregelen
 • Motie scoiale correctie prijsprikkel van het CDA

 

Stemming

Amendement inwonersraadpleging
Verworpen

Voor   Tegen  
VVD 4  BVH  6
CDA 4  Open  5
     D66  4
     PVDD  2
     SGP  2
     CU  1
       
       
Totaal 8 Totaal 20

 

Amendement  scenario 1 geen prijsprikkel
Verworpen

Voor   Tegen  
VVD 4  BVH  6
CDA 4  Open  5
     D66  4
     PVDD  2
     SGP  2
     CU  1
       
       
Totaal 8 Totaal 20

 

Amendement combinatie scenario 2 en 4
Verworpen

Voor   Tegen  
Open 5  BVH  6
D66 4  VVD  4
     CDA  4
     PVDD  2
     SGP  2
     CU  1
       
       
Totaal 9 Totaal 19

 

Amendement scenario 2
Aangenomen

Voor   Tegen  
BVH 6  VVD
Open 5  CDA 4
D66 4    
PVDD 2    
SGP 2    
CU 1    
       
Totaal 20 Totaal 8

 

Amendement gemiddeld variabele prijs
Aangenomen

Voor   Tegen  
BVH 6  VVD
Open 5  CDA 4
D66 4    
PVDD 2    
SGP 2    
CU 1    
       
Totaal 20 Totaal 8

 

Amendement evaluatie
Aangenomen

Voor   Tegen  
BVH 6  VVD
CDA 4  Open 5
PVDD 2  D66
SGP 2    
CU 1    
       
Totaal 15 Totaal 13

 

Raadsvoorstel
Aangenomen

Voor   Tegen  
BVH 6  VVD
Open 5  CDA 4
D66 4    
PVDD 2    
SGP 2    
CU 1    
       
Totaal 20 Totaal 8

 

Motie van afval naar circulair
Verworpen

Voor   Tegen  
Open 5 BVH 6
D66 4 VVD 4
PVDD 2 CDA 4
CU 1  SGP
       
Totaal 12 Totaal 16


Motie sociale correctie

Verworpen

Voor   Tegen  
BVH 6 CDA 4
Open 5    
D66 4    
PVDD 2    
SGP 2    
CU 1    
VVD 4    
Totaal 24 Totaal 4

 

Wat vindt de SGP

De SGP is sterk voorstander van het terugdringen van afval en voor het principe dat de vervuiler betaald. Maar wel voor eenvoudige uitvoering en lage uitvoeringskosten. Vandaar de steun voor het meest eenvoudige scenario. De

De prijsprikkel is vrijwel het enige instrument die je vanuit de gemeente nog kan inzetten. De komende jaren gaat de landelijke belasting op restafval steeds verder omhoog om gemeenten te dwingen afval te verminderen (niets doen jaagt inwoners dus op kosten). Ook is het bewezen effectief in ongeveer 100 andere gemeenten – alleen gemeenten met een prijsprikkel halen óók de 100kg doelstelling. Uit onderzoek blijkt risico van dumping beperkt.

We hebben gekozen voor het eenvoudige scenario volume/aantal ledigingen (dus 140 of 240 liter + aantal keren aan de weg) vanwge lage administratieve lasten. De winst van andere alternatieven in de zin van extra kilo’s besparen is relatief beperkt. Daarnaast geldt: uitbreiden naar gewicht dmv wegen kan altijd nog. Om de lasten voor grote gezinnen niet te hoog te maken, is sterk gepleit voor het tarief niet té sterk variabel te laten zijn maar gemiddeld. Voor luiers is er helaas geen aparte inzameling mogelijk vanwege capaciteitsgebrek bij de recyclingsindustrie. 

Motie veilig fietsen buitengebied Wijk bij Duurstede - Utrechtse Heuvelrug 

In het kort

De motie vraagt om maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid in het buitengebied tussen Leersum/Amerongen/Doorn en Wijk bij Duurstede/Langbroek aan te pakken. Hierover is mede door de SGP ook een inwonersavond georganiseerd. De motie is gebasseerd op de input die toen is opgehaald. De motie is hier terug te vinden en ingediend door alle partijen m.u.v. VVD.

Stemming

Aangenomen

Voor   Tegen  
BVH 6  VVD
Open 5    
D66 4    
CDA 4    
PVDD 2    
SGP 2    
CU 1    
Totaal 22 Totaal 6

Wat vindt de SGP

Wij steunen deze motie om maatregelen te onderzoeken. Voor ons als partij voor het leven is verkeersveiligheid van wezenlijk belang. Niet over iedere maatregel zijn we 100% eens, maar het is een lijst van voorgestelde mogelijkheden die we verder willen onderzoeken. Uiteindelijk zal op basis vanonderzoek van verkeersdeskundigen een keuze gemaakt moeten worden welke maatregelen je wel en niet gaat nemen.

Motie alle kinderen doen mee 

In het kort

De motie vraagt om zorg te dragen dat kinderen van ouders met weinig financiële middelen naast zwemles ook de mogelijkheid krijgen om deel te nemen aan sport en cultuur en dit structureel aan de regeling toe te
voegen. Daarnaast om de communicatie die het Jeugdfonds zelf doet, een extra communicatiecampagne, bijvoorbeeld voor de buurtsportcoaches, op te zetten in samenwerking met het Jeugdfonds en sport - en cultuurverenigingen.
Verder wordt gevraagd te zorgen dat er gewerkt kan worden aan bestendige relatie met Stichting Burgerinitiatief zodat zij de eigen fondsenwerving en tegemoetkoming vanuit het armoedefonds kunnen aanvullen.
De motie is ingediend door D66, CDA, Open en CU. 

Stemming

Aangenomen

Voor   Tegen  
       
Open 5  BVH 6
D66 4  VVD
CDA 4    
PVDD 2    
SGP 2    
CU 1    
Totaal 18 Totaal 10

Wat vindt de SGP

Wij steunen deze motie omdat het belangrijk is om zaken zoals zwemmen, muziek en dergelijke te stimuleren. Het vergoeden van maar 1  abonnementskeuze sport of muziek vinden we te beperkend. We zien immers liever niet dat kinderen de hele dag gamen of online zijn, maar stimuleren bewegen en fysieke hobbies en activiteiten.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.