December 2018 (1)

Uitbreiding veehouderij Nieuwe Steeg Leersum               

In het kort

Het college stelt voor om mee te werken aan de uitbreiding van de veehouderij aan de Nieuwe Steeg 4-8a te Leersum. De fracties van VVD, Open, D66, CDA, BVH en CU hebben een amendement ingediend om de uitbreiding niet toe te staan. De fractie van Open, D66 en CU hebben een motie ingediend om een alternatieve oplossing te zoeken. Deze motie is aangehouden.

Stemming

Amendement VVD, Open, D66, CDA, BVH en CU om het bestemmingsplan niet vast te stellen

Voor   Tegen  
VVD  7  SGP  2
Open  6    
 D66  5    
 CDA  4    
 BVH  4    
 CU  1    
Totaal 27 Totaal  2


Stemming geamendeerd raadsvoorstel

Voor   Tegen  
VVD  7  SGP  2
Open  6    
 D66  5    
 CDA  4    
 BVH  4    
 CU  1    
Totaal 27 Totaal  2

  

Wat vindt de SGP

De SGP heeft het amendement niet gesteund en steunt de uitbreiding van de veehouderij. Lees hier waarom.

 

Renovatie CBS De Zonheuvel Driebergen-Rijsenburg                 

In het kort

De functionele en technische staat van het schoolgebouw van basisschool De Zonheuvel van vereniging De Oorsprong moet ingrijpend worden verbeterd. Het plan voor vervangende nieuwbouw is in 2011 ontstaan en opgenomen in het integrale huisvestingsplan en betreffende meerjaren uitvoeringsplannen en meerjaren investeringsplannen.. Alle inspanningen ten spijt blijft de totale aanneemsom te hoog om het renovatieplan binnen het beschikbare bouwbudget te realiseren. Alles afwegende stelt het college maatschappelijk verantwoord investeren voorop en stelt daarom voor te kiezen voor vervangende nieuwbouw, waarbij het mogelijk wordt een duurzaam en toekomstgericht kindcentrum te realiseren met daaraan toegevoegd een aantal seniorenwoningen.

Bij dit voorstel is een amendement ingediend door D66 om extra aanvullend krediet beschikbaar te stellen. CDA, VVD en Open dienen een amendement in om renovatie te ondersteunen.

Stemming

Amendement D66 aanvullend krediet

Voor   Tegen  
D66  5  VVD  7
CU  1  Open  6
     CDA  4
     BVH  4
     SGP  2
Totaal 6 Totaal  23


Amendement CDA, VVD, Open renovatieplan CBS De Zonheuvel ondersteunen

Voor   Tegen  
 VVD 7  D66 5
 Open 6  BVH 4
 CDA    
 SGP    
 CU    
Totaal 20 Totaal 9

 

Stemming geamendeerd raadsvoorstel

Voor   Tegen  
VVD 7  D66 5
Open 6 BVH 4
CDA 4    
SGP 2    
CU    
Totaal 20 Totaal  9

 

Wat vindt de SGP

De SGP heeft het amendement van VVD, Open en CDA gesteund. Lees hier waarom.

 

 Statutenwijziging Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland

In het kort

Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland (merknaam Wereldkidz) verzorgt in de gemeente Utrechtse Heuvelrug het openbaar primair onderwijs. Het college van bestuur van de stichting is voornemens de statuten van de stichting te wijzigen en heeft daarvoor de goedkeuring nodig (en verkregen) van de Raad van Toezicht. Voor de statutenwijziging is ook een goedkeuring vereist van de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Het doel van de statutenwijziging is de statuten in lijn te brengen met de gewijzigde wetgeving. BVH en D66 dienden twee amendementen in: een amendement  over benoeming en een amendement over natuurlijke personen.

Stemming

Amendement benoeming

Voor   Tegen  
VVD 7  Open  6
D66 5  CDA  4
BVH 4  SGP  2
CU 1    
Totaal 17  Totaal 12 

Amendement natuurlijke personen

Voor   Tegen  
VVD 7  Open  6
D66 5  CDA  4
BVH 4  SGP  2
     CU  1
Totaal 16  Totaal  13

Geamendeerde voorstel om de statuten NIET vast te stellen

Voor   Tegen  
VVD 7  Open  6
D66 5  CDA  4
BVH 4  SGP  2
     CU  1
Totaal 16  Totaal  13

Wat vindt de SGP

Wij stemmen in met de statutenwijziging en steunen de beide amendementen niet. Het bestuur kan altijd nog bezwaar en beroep indienen.

 

Motie lopende zaken en de Woonvisie                                                                                          

In het kort

De motie vraagt om inzicht te geven in de initiatieven die ná de woonvisie worden ingediend, maar nog voordat de nota inbreidingslocaties voorligt bij het college ingediend zijn en mogelijk op gespannen voet staan met de woonvisie.

Stemming

Voor   Tegen  
Open 6  VVD 7
D66 5  CDA 4
BVH 4  SGP
CU 1    
Totaal 16  Totaal  13

Wat vindt de SGP

De SGP heeft deze motie niet gesteund omdat het alle lopende zaken 'on hold' zet. We moeten de lopende zaken gewoon beoordelen en toetsen aan de woonvisie. Per locatie bekijken we of iets stedenbouwkundig kan, ongeacht of er nu een nota inbreidingslocaties ligt of niet.

 

 Wensen en Bedenkingenbrief inzake Multifunctionele Accommodatie in Maarn

In het kort

De raad wordt in de gelegenheid gesteld om wensen of bedenkingen kenbaar te maken bij het voornemen van het college om een lening af te sluiten voor Stichting De Twee Marken omdat de stichting niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen en de gemeente daar garant voor staat.

Stemming

Er is hierbij geen stemming. De raad heeft geen wensen en bedenkingen bij dit voorstel.

Wat vindt de SGP

Wij hebben geen wensen en bedenkingen. Er is afgesproken dat de gemeente garant staat, dan moeten we dat ook doen. 

  

 Start vangnetprocedure 2017

In het kort

Voorstel om te starten met de procedure Vangnetregeling BUIG. Dit vangnet is voor gemeenten met een structureel te laag toegekende BUIG uitkering, het Rijksbudget waarmee we onze inwoners inkomensondersteuning zoals bijstand en bijzondere bijstand bieden. 

Stemming

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 6    
D66 5    
CDA 4    
BVH 4    
SGP 2    
CU 1    
 Totaal 29  

Wat vindt de SGP

Eens. 

 

Hamerstukken                                                                                                        

In het kort

Zonder discussie in de raad is direct besloten over:

  • Verhoging subsidie vluchtelingenwerkgroep Utrechtse Heuvelrug
  • Tweede bestuursrapportage
  • Vaststellen bestemmingsplan naast Arnhemse Bovenweg 12 te Doorn

Stemming

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 6    
D66 5    
CDA 4    
BVH 4    
SGP 2    
CU 1    
 Totaal 29  

Wat vindt de SGP

Eens.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.