December 2020

Hamerstukken

In het kort

De raad heeft zonder discussie besloten over:

 • Vergaderschema 2021 van de raad;
 • GGDrU begrotingswijziging 2020-1;
 • Ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan Woudegge;
 • Ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan Broekweg;
 • Belastingverordeningen 2021;
 • W&B brief Ontwerpbesluit deelname WVSV;
 • Wensen en bedenkingenbrief Lening aan derde partij;
 • Doelgroepenverordening sociale woningbouw en midden dure huurwoningen UH;
 • Nota instrumenten regie sociaal- en middensegment woningbouw;
 • Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Broekbergen;
 • Tweede bestuursrapportage.

Stemming

Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 6     
D66    
CDA     
BVH 4    
SGP 2    
CU     
Totaal 29  Totaal 0

 

Wat vindt de SGP

De SGP steunt deze voorstellen. Bij het raadsvoorstel Broekbergen werd door de SGP de volgende stemverklaring gegeven: In de oordeelsvorming hebben we nog geen definitief oordeel gegeven over dit raadsvoorstel omdat we graag de financiële onderbouwing van het masterplan hadden gezien. We begrijpen uit de reactie van het college en de andere fracties dat dit geen vereiste is en ook niet gewenst wordt. Wij hadden dit graag anders gezien, maar moeten nu dus vertrouwen op het oordeel van de rentmeester en er van uitgaan dat hij de financiën beoordeelt heeft zoals in ons beleid is omschreven. Omdat we, gelet op hoe dit plan qua ruimtelijke ordening in elkaar zit, geen overwegende bezwaren hebben, zullen we dit raadsvoorstel wel steunen.

 

Inzet van de compensatie coronamaatregelen vanuit Gemeentefonds’

In het kort

Deze motie vraagt om de corona compensatie die vanuit het rijk verwacht wordt, ook daadwerkelijk in te zetten voor corona compensatie en om de raad te betrekken bij hoe de compensatiegelden ingezet gaan worden.

Stemming

Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 5     
D66    
CDA     
BVH 4    
SGP 2    
CU     
Totaal 28 Totaal 0

Wat vindt de SGP

De SGP steunt deze lijn.

2e wijziging Algemene Plaatselijke Verordening

In het kort

De Algemene Plaatselijke Verordening Utrechtse Heuvelrug 2019 dient te worden herzien naar aanleiding van:  een ledenbrief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de wijzigingen modelAPV zomer 2020 en  overleg intern, met de politie, de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en de Omgevingsdienst regio Utrecht (OdrU) over de inhoud en de uitwerking van de APV. BVHLokaal en CDA dienden een amendement in om carbid schieten in stilte gebieden ook te verbieden.

Stemming

Raadsvoorstel en amendement zijn beide aangenomen.

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 5     
D66    
CDA     
BVH 4    
SGP 2    
CU     
Totaal 28 Totaal 0

Wat vindt de SGP

De SGP kan zich vinden in de wijzigingen en wil overlast door vuurwerk en carbid schieten zoveel mogelijk beperken.

Tijdelijke Vrijlating Giften Bijstand

In het kort

D66 dient een motie in om de giften die bijstandsgerechtigden ontvangen niet mee te tellen als inkomen. Dit vanwege de bijzondere corona omstandigheden. Hierdoor worden bijstandsontvangers niet gekort op hun bijstand als ze een gift ontvangen.

Stemming

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 5     
D66    
CDA     
BVH 4    
SGP 2    
CU     
Totaal 28 Totaal 0

Wat vindt de SGP

Bijzondere tijden vragen om bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen. De SGP vindt dit een goed initiatief van D66 om deze groep op deze manier te ontzien. Voor de SGP is het belangrijk om naastenliefde in de praktijk te brengen en om te zien naar je naaste die het moeilijk heeft.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.