Stemuitslag April 2021

 

Huisvestingsplan voor scholen

In het kort

De raad heeft besloten over huivestingsplan voor de scholen (IHP) voor de komende paar jaar. Bij de bespreking hiervan zijn de volgende amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken van de raad) besproken:

Allereerst een amendement D66 en BVH financiering IHP die het college de opdracht te geven bij de in dit voorliggende IHP concreet genoemde voorstellen voor scholenbouw voor de kadernota 2022 te informeren over hoe de financiering daarvan wordt geregeld en hoe dit doorwerkt in de projectbegroting én de schuldpositie. En het college van B&W de opdracht te geven deze raadsperiode een visie voor te bereiden hoe alternatieve financiering concreet ingezet kan worden bij renovatie of nieuwbouw van scholen en welke bestuurlijke en organisatorische voorwaarden daarbij horen. 

Ten tweede een amendement van D66 en BVHLokaal wat voorstelt om daar waar gesproken wordt over ‘dat nieuwbouw alleen wordt gerealiseerd als er een combinatie is te maken met woningbouw en er sprake is van externe financiering’ dit te vervangen door: ‘dat ingeval van nieuwbouw van scholen de mogelijkheden worden onderzocht om dit te combineren met woningbouw en externe financiering, maar dat dit geen noodzakelijke voorwaarde is..

Tenslotte een motie van D66 om een visie op te stellen voor de scholen. Deze motie is na een toezegging van de wethouder ingetrokken.

Stemming

Amendement D66 en BVHLokaal financiering
Verworpen.

Voor   Tegen  
D66 4 VVD
BVH 4 Open  
    CDA
    SGP
    CU 
       
Totaal Totaal

18


Amendement D66 en BVHLokaal scholen en woningbouw
Aangenomen.

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 4     
D66 4    
CDA     
BVH 4    
SGP 2    
CU     
Totaal 26  Totaal 0

 

Raadsvoorstel 
Aangenomen.

Voor   Tegen  
VVD 7 D66* 
Open 4 BVH 
D66*    
CDA     
SGP 2    
CU 1    
       
Totaal 20  Totaal 6

*Raadsleden Van Buiten en Van der Burg (D66) steunen dit voorstel niet, de raadslden Oyevaar en Rietdijk wel.

Motie D66 visie huisvesting scholen
Ingetrokken

Wat vindt de SGP

Het amendement financiering van het IHP steunen we niet. De raad heeft moties over financiering en schulden ingediend. Dit voorstel is daaraan gehoor gegeven. Dit IHP en systematiek is voldoende duidelijk en dit amendement is daarom niet nodig. Het amendement woningbouwplannen steunen we. In raadsvoorstel staat het niet goed en besluit zelf is op zich goed. Beste was geweest om raadsvoorstel aan te passen. Om het maar duidelijk te maken, is het prima om dit in het raadsbesluit op te nemen. De motie visie hebben we niet gesteund omdat dit op andere momenten en ook later nog aan de orde komt en scholen sowieso nog betrokken worden.

In de oordeelsvorming hebben we ons uitgesproken over het voorstel zelf:

Meer weten

Motie planning regionale energie strategie

In het kort

De BVHLokaal dient een motie in die vraagt om meer tijd uit te trekken voor besluitvorming over de regionale energie strategie. De landelijk deadline van 1 juli voor onze regio al niet gehaald wordt en 1 oktober is nu de regionale deadline. BVHLokaal stelt voor hier 31 oktober van te maken zodat er in na de zomer meer ruimte is voor besluitvorming door de gemeenteraden.

Stemming

De motie is ingetrokken.

Wat vindt de SGP

We steunen het idee voor meer tijd. Nu is aangegeven dat de beeldvorming vóór de zomer plaats gaat vinden, is de motie niet meer nodig. Dan is er voldoende tijd voor zorgvuldige besluitvorming.

Motie trouwen op zondag

De VVD, D66 en BVHLokaal dienen een motie in om trouwen op zondag ook in onze gemeente mogelijk te maken.

Stemming

Voor   Tegen  
VVD 7  Open
Open 2  SGP
D66  CU
CDA     
BVH 4    
       
Totaal 21  Totaal 6

 

Wat vindt de SGP

De SGP is tegen het trouwen op zondag vanwege het belang wat we hechten aan de collectieve rustdag.

Meer weten 

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.