November 2018

Woonvisie                                                                                 

In het kort

Lees hier de uitkomsten van de bespreking van de woonvisie.

 

 Begroting 2019-2022 Deel 1                                                                                 

In het kort

In juni is het raadsprogramma vastgesteld met de ambities voor de nieuwe raadsperiode. Dit raadsprogramma is vertaald in een uitvoeringsprogramma en, je verwacht het niet, dit blijkt een forse financiële opgave te zijn. Dit uitvoeringsprogramma was alleen te laat gereed om nog in de begroting 2019-2022 mee te nemen. 

De behandeling van de begroting voor 2019-2022 is daarom in stukken geknipt. Deel 1 was deze avond. Hierin wordt de begroting "Beleidsarm" vastgesteld, zonder nieuw beleid. Een voortzetting van vorig jaar dus. Zodat de toko kan blijven draaien: salarissen blijven uitbetalen, minima helpen, paspoorten verstrekken en ook niet onbelangrijk: de belastingtarieven 2019 kunnen dan voor 1 januari vastgesteld worden.  

In deel 2 worden bezuinigingen en het uitvoeringsprogramma besproken. Het college heeft een voorstel met bezuinigingen gedaan. Om alle ambities te realiseren zullen nog meer besparingen moeten gebeuren, of de ambities moeten bijgesteld worden. Deze discussie gaan we in deel 2 voeren en wijzigingen op de begroting zullen vastgesteld worden in de eerstvolgende raadsvergadering na afloop van die discussie.

Bij deel 1 van de begrotingsbehandeling zijn de voglende moties (verzoeken van de raad) en amendementen (wijzigingsvoorstellen) ingediend:

 • Een amendement van de VVD om voor elke geplande investering van meer dan € 300.000,- een apart voorstel voor goedkeuring van het investeringskrediet aan de raad te sturen. 
 • Een amendement van D66 met 1,2 miljoen aan besparingen voor 2019.
 • Een motie van SGP en CDA over meer transparantie m.b.t. de overheadkosten

 

Stemming

Amendement VVD geplande investeringen voorleggen aan raad

Voor   Tegen  
VVD 7  D66  5
Open 5  CDA  4
BVH 2  SGP  2
     CU  1
Totaal 14  Totaal 12 

 

Amendement D66 besparingen 2019

Voor   Tegen  
D66 5 VVD 7
BVH 2 Open 5
    CDA 4
    SGP 2
    CU 1
Totaal 7 Totaal 19

 

Raadsvoorstel begroting 2019-2022  

Voor   Tegen  
VVD 7 D66 2
Open 5 BVH 2
D66 3    
CDA 4    
SGP 2    
CU 1    
Totaal 22 Totaal 4  

 

Motie SGP en CDA transparantie overhead 

Voor   Tegen  
VVD 7 D66 1
Open 5            
D66 4    
CDA 4    
BVH 2    
SGP 2    
CU 1    
Totaal 25 Totaal 1


Wat vindt de SGP

Het amendement van de VVD hebben we niet gesteund omdat de raad bij het vaststellen van de begroting 2019 al een goedkeuring geeft voor de investering. Als we een investering niet willen doen, moeten we dat in deel 2 bij de bespreking van de bezuiniging en het uitvoeringsprogramma besluiten. Daarna is begroting definitief en moet dat leidend zijn en niet voor allerlei onderdelen van de begroting weer apart naar de raad. Het amendement van D66 hebben we niet gesteund omdat deze deels onrealistisch is en de discussie daarover in deel 2 thusi hoort, zodat we dit t.o.v. alle besparingen en ambities kunnen afwegen. Onze motie en de begroting zelf hebben we wel gesteund.

Lees een uitgebreide toelichting hier.

 

Wensen en bedenkingen brief verkoop Rosarium Doorn                           

In het kort

Een wethouder is degene die gaat over de verkopen van grond en vastgoedtransacties. Maar bij bedragen boven de 50.000 wordt de gemeenteraad gevraagd of ze daar geen wensen of bedenkingen bij hebben. De raad stemt niet over dit voorstel, omdat dit de bevoegdheid is van de wethouder. Bij de verkoop van de grond van het Rosarium in Doorn, werden daarom eventuele wensen en bedenkingen besproken. De BVH had bedenkingen bij de verkoop en diende een motie in om een openbare verkoopprocedure te starten en bouwmogelijkheden te onderzoeken. 

Stemming

Motie BVH openbare verkoopprocedure en bebouwing onderzoeken

Voor   Tegen  
BVH 2 VVD
    Open 5
    D66 
    CDA 
    SGP
    CU 
Totaal 2 Totaal  24
     

Wat vindt de SGP

De gemeenteraad heeft het college opdracht gegeven niet door de gemeente voor haar taken in gebruik zijnde gronden, bossen en vastgoed te verkopen, om zo de schuldenlast van de gemeente te verminderen. De verkoop van het Rosarium past dus in ons beleid.  Bebouwen achtten wij niet kansrijk buiten de rode contour en midden in het beschermde natuurgebied. (NNN). Daarnaast is dit gebied van grote bijzondere cultuur-historische waarde.  De grond is overigens getaxeerd en voor die prijs verkocht. Dat die waarde relatief laag is, komt doordat het verkocht wordt met 45 jaar erfpacht er op. Het argument van de BVH dat we geld laten liggen, vinden we daarom onwaarschijnlijk. We hebben daarom de motie van BVH niet gesteund en hebben geen wensen of bedenkingen bij dit plan.

 

Hamerstukken                                                                                                             

In het kort

Zonder discussie in de raad is direct besloten over:

 • Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Utrechtse Heuvelrug 2019
 • Controleprotocol 2018 en bijbehorend normenkader wet- en regelgeving

Zonder discussie in de raad is op 29 november direct besloten overr.

 • De raad heeft geen wensen en bedenkingen bij de voorgenomen Grondverkoop aan de Burgwal te Amerongen
 • Statutenwijziging Stichting Onderwijsgroep Amersfoort
 • GGDrU begrotingswijziging 2019-113
 • Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan Middelweg 83B in Leersum
 • GGDrU wijziging GR 201812
 • Vaststellen bestemmingsplan Amerongerwetering 2, Amerongen.

Stemming

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 5    
D66 5    
CDA 4    
BVH 2    
SGP 2    
CU 1    
 Totaal 26  

Wat vindt de SGP

Eens.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.