Stemuitslag Maart 2021

Hamerstukken

In het kort

De raad heeft zonder aanpassingen besloten over:

 • Nadere uitwerking Strategische Kaders Participatiewet 2020 – 2023 (BVHlokaal wordt na een stemverklaring geacht tegen gestemd te hebben)
 • Vaststellen bestemmingsplan Beukenlaan Doorn te Doorn.
 •  Kadernota 2022 van het Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU)
 •  Najaarsnota 2020 en Kadernota 2020-2023 van de Regionale ICT Dienst Utrecht (RID)
 • Zienswijzen kadernota RDWI 
 • GGDrU kaderbrief 202212 
 • Fusie en statutenwijziging NUOVO Anna van Rijn college 
 • Weigering verklaring van geen bedenkingen voor de bouw van een supermarkt aan de Appelgaard te Driebergen-Rijsenburg (SGP wordt na een stemverklaring geacht tegen gestemd te hebben).
 • Catharijnestraat 1-27, Driebergen-Rijsenburg.

 

Stemming

Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 6     
D66    
CDA     
BVH 4    
SGP 2    
CU     
Totaal 29  Totaal 0


Wat vindt de SGP?

Catharijnestraat
Meer woningen realiseren in het hart van het centrum. Dat valt niet mee maar voor de Catharijnestraat is er nu een plan om dat te realiseren. Dan is er altijd de lastige afweging tussen het belang wat je hecht aan het groen en het belang van wonen. Op deze locatie zien we dat het goed ingepast wordt tussen de overige bebouwing, en blijft er ook ruimte voor groen. Het is voor onze fractie acceptabel om hier meer woningen te realiseren, ook gelet op het alternatief: renovatie van slecht te verduurzamen woningen. Dat hierbij iets meer in de hoogte in gegaan wordt, is gezien de schaarste van grond een verstandige keuze. Het sluit ook goed aan bij ons amendement in de woonvisie om meer in de hoogte te bouwen. Een motie van BHV Lokaal over het behoud van bomen is ingetrokken na de discussie.

Aldi
De SGP heeft de hamerstukken gesteund, met uitzondering van het raadsvoorstel m.b.t. de Aldi. Wij zijn vóór een Aldi op de Appelgaard en tégen dit raadsvoorstel. Daarom hebben wij een stemverklaring gegeven. 

Meer weten

Evaluaties pilots Praktijkondersteuner GGZ Jeugd en Basishulp

In het kort

De pilots voor een praktijkondersteuner GGZ jeugd en Basishulp zijn geëvalueerd. Het voorstel is om deze pilot om te zetten in vast beleid. Open, VVD en CDA dienen een amendement in over de financiering en het stellen van toetsbare doelstellingen. 

Stemming

Amendement financiering en doelstelling
Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7  D66
Open 6     
CU 1    
CDA     
BVH 4    
SGP 2    
       
Totaal 24 Totaal 5


Raadsvoorstel
Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 6     
D66    
CDA     
BVH 4    
SGP 2    
CU     
Totaal 29  Totaal 0

 

Wat vindt de SGP

De SGP heeft zich uitgesproken voor zowel het raadsvoorstel als het amendement.

Meer weten

 

Ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan ‘De Kikvors 3 in Leersum

In het kort

Op het perceel naast Kikvors 1 in Leersum staat een grote schuur waarvan de gronden bestemd zijn als Agrarisch. Het plan is om de schuur te mogen slopen en een woning te mogen bouwen. BVHLokaal en CU dienen een amendement in om een maximale inhoudsmaat voor de woning toe te voegen.

Stemming

Amenent BHV en CU
Aangenomen

Voor   Tegen  
Open 6  VVD  7
D66  CDA  5 
BVH  SGP    2
CU 1    
       
Totaal 16 Totaal 13

Raadsvoorstel
Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 6     
D66    
CDA     
BVH 4    
SGP 2    
CU     
Totaal 29  Totaal 0

Wat vindt de SGP

We zijn vóór het raadsvoorstel. Het amendement steunen we niet, vanwege twee bezwaren:

 • De gebruikelijke volgorde is dat de raad beleid formuleert en vervolgens initiatieven toetst aan het beleid. Bij één specifieke locatie een regel toevoegen die je  nog nergens binnen de rode contour hanteert is de omgekeerde volgorde. Wanneer je dat beleid anders wilt, moet je daarvoor algemeen beleidsregels maken en die vervolgens bij initiatieven toepassen.
 • Binnen de rode contour sturen we niet op kubieke meters en inhoud, maar op omvang bouwvlak, bouw- en goothoogtes.

 

Antwoordbrief raad op toezichtbrief begroting 2021-2024

 

In het kort

In de toezichtbrief van 17 december 2020 heeft de provincie het toezichtregime voor begrotingsjaar 2021kenbaar gemaakt en tevens een aantal aandachts- en verbeterpunten onder aandacht van de raad gebracht. Het toezichtregime op grond van beoordeling van de begroting is (normaal) repressief toezicht.
De aandachts- en verbeterpunten hebben betrekking op een viertal onderwerpen te weten de baten jeugdzorg, de schuldpositie, het hanteren van een ingroeimodel voor onderhoudslasten en de afschrijvingstermijnen voor activa in de openbare ruimte.
De toezichtbrief is op 14 januari 2021 in de auditcommissie besproken en de commissie heeft input gegeven voor de concept-antwoordbrief die aan de raad voorligt voor vaststelling. In deze brief wordt de noodkreet aan de provincie herhaald die door de gemeente bij aanbieding van de begroting was afgegeven: dat de grens is bereikt wat betreft de mogelijkheden om een sluitende begroting op te stellen en dat nogmaals aan de provincie met klem wordt gevraagd om proactief en in het openbaar stelling te nemen richting het Rijk voor extra middelen.
Een amendement is ingediend door VVD, CDA, SGP en ChristenUnie om aan de genoemde verbeterpunten geen invulling, maar aandacht te geven

Stemming

Amendement 
Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7  D66
Open 6  BVH
CU 1    
CDA     
SGP 2    
       
Totaal 20 Totaal 9


Raadsvoorstel
Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 6     
D66 5    
CDA     
BVH 4    
SGP 2    
CU    
Totaal 29 Totaal 0


Wat vindt de SGP

De SGP kan zich vinden in zowel het amendement als raadsvoorstel. We zien de noodzaak van de aanbevelingen van de provincie, maar tegelijkertijd is de financiële ruimte voor de gemeente krap. Er moet vanuit de landelijke overheid meer geld bij om de gemeente taken te kunnen uitvoeren.

 

Motie knaken bij de taken 

In het kort

In de toezichtbrief van 17 december 2020 heeft de provincie het toezichtregime voor begrotingsjaar 2021kenbaar gemaakt en tevens een aantal aandachts- en verbeterpunten onder aandacht van de raad gebracht. Het toezichtregime op grond van beoordeling van de begroting is (normaal) repressief toezicht.
De aandachts- en verbeterpunten hebben betrekking op een viertal onderwerpen te weten de baten jeugdzorg, de schuldpositie, het hanteren van een ingroeimodel voor onderhoudslasten en de afschrijvingstermijnen voor activa in de openbare ruimte.
De toezichtbrief is op 14 januari 2021 in de auditcommissie besproken en de commissie heeft input gegeven voor de concept-antwoordbrief die aan de raad voorligt voor vaststelling. In deze brief wordt de noodkreet aan de provincie herhaald die door de gemeente bij aanbieding van de begroting was afgegeven: dat de grens is bereikt wat betreft de mogelijkheden om een sluitende begroting op te stellen en dat nogmaals aan de provincie met klem wordt gevraagd om proactief en in het openbaar stelling te nemen richting het Rijk voor extra middelen.
Een amendement is ingediend door VVD, CDA, SGP en ChristenUnie om aan de genoemde verbeterpunten geen invulling, maar aandacht te geven

Stemming

Motie
Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 6     
D66 5    
CDA     
BVH 4    
SGP 2    
CU    
Totaal 29 Totaal 0


Wat vindt de SGP

De SGP steunt de motie. De financiële ruimte voor de gemeente is krap. Er moet vanuit de landelijke overheid meer geld bij om de gemeente taken te kunnen uitvoeren. In het landelijke verkiezingsprogramma van de SGP is door een amendement van onze afdeling ook opgenomen dat nieuwe taken alleen mogen wanneer er ook voldoende budget voor vrijgemaakt wordt. En dat er te weinig middelen zijn voor de taken op bijv. het gebied van de jeugdzorg.

 

Motie optimalisering samenwerking regionale ICT dienst

In het kort

Onze raadsrapporteurs (en ook de rapporteurs in de andere gemeente van de samenwerking) dienen een motie in over de optimalisering samenwerking deelnemers binnen de Regionale ICT Dienst (RID). 
De motie verzoekt het college om, gezamenlijk met de andere deelnemers en bestuurders in RID verband, uitvoering te geven aan de volgende punten:
Het opstellen van een Roadmap bestaande uit:Een visie op harmonisatie van het applicatie landschapa. o.a. bestaande uit een tijdspad en kern applicaties

 1. Een visie op beheer van het applicatie landschap.
  1. Centraal of lokaal
  2. Inclusief een kostenanalyse
 2. Harmonisatie van het Functiehuis en de integratie van ICT-functies vanuit de verschillende gemeenten
 3. Route en tijdspad tot implementatie van het rapport welke is gemaakt door de kwartiermaker
 4. Ontwikkelen van een visie om te komen tot het digitale gemeentehuis
 5. Het ontwikkelen van een éénduidig project van de belangen driehoek (RID, gemeenteraden en inwoners) t.b.v. van het realiseren van een digitale gemeente.

Stemming

Motie
Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 6     
D66 5    
CDA     
BVH 4    
SGP 2    
CU    
Totaal 29 Totaal 0


Wat vindt de SGP

De SGP steunt de motie. Gert-Jan van den Brink was eerder als raadsrapporteur ook hier bij betrokken en is blij met deze motie om zo het e.e.a. aan de gang te krijgen. Een goede toekomstvisie en grip op de financién is essentieel. Binnen de gemeente lukt dit niet snel, maar nu kan je door het samen te doen als alle deelnemers kan je de boel een zetje geven. We zijn blij met deze ontwikkeling om het als gemeenteraden samen op te pakken en bij de RID aan te kaarten.

Motie cultuur op de kaart

In het kort

D66 dient een motie in over culturu op de kaart. Het gaat over het geld wat onderdeel is van de rijksbijdrage, vanwege corona is ook een deel bedoeld voor de cultuursector. De motie verzoekt het college om dit actief onder de aandacht te brengen.

Stemming

Motie
Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7  SGP 2
Open 6     
D66 5    
CDA     
BVH 4    
CU 1    
       
Totaal 27 Totaal 2


Wat vindt de SGP

Hoewel we de zorg vanuit de indieners wel begrijpen, zullen wij deze motie niet steunen.
De motie stelt voor om actief te gaan uitdragen dat de gemeente nog geld op de plank heeft liggen wat niet benut is of wordt. De middelen die vanuit het rijk extra worden beschikbaar gesteld, zijn niet specifiek geoormerkt.
Als er vanuit de sector geen vraag naar is (zo blijkt ook uit de constateringen in de motie), is er blijkbaar ook geen behoefte aan. Andere jaren zonder CoVId-19 wisten de belanghebbende de gemeente prima te vinden voor deze subsidies, want ze leven en draaien daar voor een groot deel op. Extra communicatie op dit vlak is echt niet nodig. Inmiddels is onze hele samenleving doortrokken van CoVid-19. En iedereen weet hoe het zit.
Als we middelen overhouden, en dat is gebeurt in 2020 dan zijn deze vrij besteedbaar voor andere terreinen.
En dat kunnen we, zo dacht ik, met de financiële positie van onze gemeente prima gebruiken.
De gemeente ontvangt specifiek voor CoVid-19 problematiek extra middelen van het Rijk ter bestrijding. Ik kan beter zeggen, als doekje voor het bloeden.
Ondernemers worden ook ondersteund, maar moeten vaak ook weer terug betalen. Kan men dat in de cultuursector dan ook verlangen? Wie gaat dat allemaal organiseren, sturen en controleren? Ik denk dat de pot dan snel leeg is.
Wij zijn nu al jaren bezig met het ontschotten van de financiën. Met het uitvoeren van deze motie gaan we daar tegen in.

 

 

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.