Juli 2023

 

Hamerstukken

In het kort
De raad heeft zonder discussie en aanpassingen besloten over:
 • Tweede wijziging Verordening op de heffing en invordering van leges 2023;
 • Aanvraag suppletie-uitkering Bommenregeling;
 • Zienswijze wijziging GR ODrU;
 • GGDrU Begroting 2024 en jaarrekening 2022 (inclusief de toevoeging op advies van de raadsrapporteurs);
 • Plan van aanpak aanbesteding raadsinformatie-systeem;
 • RAZU jaarstukken 2022 en begroting 2023-2027;
 • Vaststellen bestemmingsplan Haarweg 2 Overberg;
 • Eerste Bestuursrapportage 2023;
 • Gewijzigde vaststelling Bp Zandspoor 2 Doorn;
 • Strategische kaders werk en inkomen 2024-2027;
 • Zienswijze op jaarrekening 2022 RDWI;
 • RID jaarrekening 2022 en begroting 2024-2027.

Stemming

Op één na alleen unaniem aangenomen. Bestemmingsplan Zandspoor 2 Doorn, met de stemmen van BVHlokaal tegen (6) en de stemmen van de andere fracties voor (23). 

Wat vindt de SGP

Eens.

 

Jaarrekening en jaarverslag 2022

In het kort

De jaarrekening is het document waarin het college aan de raad verantwoording aflegt van het gevoerde beleid in het afgelopen jaar. Het is ook een belangrijke financiële rapportage die door de accountant is goedgekeurd. Er is in 2022 een overschot van ruim 10 miljoen, vooral door aantal incidentele meevallers.

Bij de bespreking zijn de volgende voorstellen ingediend:

 • Amendement CDA en D66 terugdringen van de externe inhuur
 • Motie CDA en D66 Terugdringen inhuur (continuïteit en herkenbaarheid) 
 • Motie proces van inkopen en aanbesteden
Stemming

Amendement terugdringen van externe inhuur
Verworpen

Voor   Tegen  
D66 4  BVHLokaal
CDA 4  Open
SGP 2  VVD
    PVDD
    CU
       
       
Totaal 10 Totaal 19

 

Raadsvoorstel
Aangenomen

Voor   Tegen  
BVH 6    
VVD 5    
Open 5    
D66  4    
CDA  4    
PVDD 2    
SGP 2    
CU 1    
Totaal 29 Totaal 0


Motie terugdringen inhuur (continuïteit en herkenbaarheid)
Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 5  BVH
D66 4 Open
CDA 4    
PVDD 2    
SGP 2    
CU 1    
       
Totaal 18 Totaal 11

 

Motie proces van inkopen en aanbesteden
Aangenomen

Voor   Tegen  
BVH 6  VVD
CU 1    
Open 5    
D66  4    
CDA  4    
PVDD 2    
SGP 2    
       
Totaal 24 Totaal 5

 

Wat vindt de SGP

We hebben de jaarrekening gesteund omdat de accountant hem ook heeft goedgekeurd en we terecht de meevaller niet direct weer gaan uitgeven. Wel hebben we bezwaar gemaakt tegen het ontbreken van veel feitelijke informatie. De voorstellen over inhuur en proces aanbesteden steunen we omdat we hier scherp op moeten sturen en strategische keuzes maken. Ook kunnen de ambities van de raad wel wat realistischer worden waardoor minder inhuur nodig is.

 

Kadernota 2024-2027

In het kort
De kadernota is het document waarin het college aan de raad het actuele financiële perspectief laat zien. 2024 en 2025 hebben een positief beeld, vanaf 2026 wordt een tekort verwacht. Ook worden de technische uitgangspunten voor de begroting vastgesteld, zoals de tarieven voor vergunningen en belastingen. Deze worden dan in de begroting definitief gemaakt.

Bij de bespreking zijn de volgende wijzigingsvoorstellen en verzoeken ingediend:

 • Amendement OZB scenario's (VVD, CDA en BVHLokaal) waarin gevraagd wordt om 3 scenario's voor de OZB (belasting gebouweigenaren) uit te werken zodat de raad bij begroting een keuze kan maken uit die scenario's.
 • Motie ravijnjaar (SGP, D66), het ravijnjaar zo wordt 2026 genoemd omdat er vanaf dan een groot tekort dreigt als gevolg van landelijk bezuinigingen op het gemeentebudget (opschalingskorting). Dit voorstel vraagt daar scenario's voor te maken hoe de gemeente daarmee om kan gaan.
 • Motie kruispunt in Doorn (SGP, VVD, CDA). Dit vraagt om het onderzoek naar een veilige oplossing snel af te ronden zodat bij de begroting duidelijkheid is over benodigde financiële middelen en dit niet te laten wachten tot er een nieuw verkeersbeleid is.
 • Motie Scherpenzeelseweg veilig (D66) om onderzoek te doen naar een vrijliggend fietspand langs de Scherpenzeelse weg. 
 • Motie minder commerciële reclame (D66) die vraagt om verder te sturen op vermindering van de reclame in de buitenruimte en hiermee in de begroting rekening te houden.
 • Moties van D66 en/of PVDD m.b.t. extra hulp dierenopvangcentra, meer middelen voor biodiversiteit en hemelwateropgave zijn tijdens de besprekingen ingetrokken.
Stemming

Amendement OZB scenario's
Aangenomen

Voor   Tegen  
BVHL 6  Open
VVD 5  D66
CDA 4  PVDD
 SGP  CU 1
Totaal 17 Totaal 12

 

Raadsvoorstel
Aangenomen

Voor   Tegen  
BVH 6  Open  5
VVD 5  D66   4
CDA 4  PVDD  2
SGP  2    
CU 1    
Totaal 18 Totaal 11


Motie ravijnjaar
Aangenomen

Voor   Tegen  
BVH 6    
VVD 5    
Open 5    
D66  4    
CDA  4    
PVDD 2    
SGP 2    
CU 1    
Totaal 29 Totaal 0

 

Motie kruispunt Doorn
Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 5  BVHL
Open 5  PVDD
D66 4    
CDA 4    
SGP 2    
CU 1    
Totaal 21 Totaal 8

 

Motie Scherpenzeelseweg
Verworpen

Voor   Tegen  
D66 4  BVH
CDA 4 Open
SGP 2  VVD  5
     PVDD
     CU 1
       
Totaal 10 Totaal 19

 

Motie minder commerciële reclame
Verworpen

Voor   Tegen  
Open 5  BVHL
D66 4  VVD
PVDD 2  CDA
     SGP
     CU 1
Totaal 11 Totaal 18

 

Wat vindt de SGP

De kadernota wordt voor kennisgeving vastgesteld. We hebben een goed beeld gekregen, maar verwachten wel meer perspectief voor hoe we om gaan met het ravijnjaar en dreigende tekorten. Vandaar de motie samen met D66. De uitgangspunten kunnen we steunen, m.u.v. de OZB. De verhoging van bijna 9% vinden we te fors. We zien liever realistische ambities, door krapte op de arbeidsmarkt kan je waarschijnlijk niet alle budgetten besteden waar ze voor bedoeld zijn. Dus geen noodzaak om volledige inflatie in de belastingen door te rekenen. Daarom goed dat er scenario's onderzocht worden.

We hebben initiatief genomen voor de motie kruispunt Doorn omdat we hier echt meer veiligheid voor kwetsbare verkeersdeelnemers willen. Onderzoeken van oplossingen mag dus niet vertragen. Ook de Scherpenzeelseweg kan wat ons betreft veiliger.

De motie minder commerciële reclame hebben we niet gesteund. Er lopen contracten voor reclameaanbieders. Bij het einde van de looptijd is het moment om na te denken over wel of niet verlengen, niet tussendoor. Daarnaast kan je geen onderscheid maken tussen lokale en landelijke ondernemers en moeten lokale ondernemers gewoon ruimte blijven krijgen, waarbij dus ook landelijke ondernemers dezelfde ruimte hebben.


Uitvoeringsagenda samen leven samen doen

In het kort
In de uitvoeringsagenda samen leven samen doen staat wat de gemeente gaat doen in het sociaal domein. Dus op het gebied van zorg voor jeugd, ouderen, maatschappelijke zorg en welzijn. Bij de bespreking is een amendement ingediend om de term zelfredzaamheid aan te passen naar zelf aan het roer te staan van hun eigen leven. 
Stemming
Amendement zelfredzaamheid
Aangenomen
Voor   Tegen  
BVHL 3  VVD
Open 5  BVHL
D66 4  SGP
CDA 4    
PVDD 2    
CU 1    
       
Totaal 19 Totaal 10

 

Raadsvoorstel
Aangenomen

Voor   Tegen  
BVH 6  SGP
VVD 5    
Open 5    
D66  4    
CDA  4    
PVDD 2    
SGP 1    
CU 1    
Totaal 28 Totaal 1

 

Wat vindt de SGP
De SGP heeft het amendement niet gesteund omdat het teveel de idee in zich draagt dat de mens zelf z'n eigen leven kan bepalen. Het raadsvoorstel heeft raadslid Jansen om die reden niet gesteund, hij heeft er principieel moeite mee dat het voorstel in die zin gewijzigd is. Raadslid Doornenbal stemde wel voor omdat de SGP verder inhoudelijk zich goed in de uitvoeringsagenda kan vinden. De inhoudelijke reactie op het voorstel heeft commissielid Ada Jansen gegeven:

Lees hier onze reactie op agenda samen leven samen doen

 

Zonnepanelen op het dak van monumenten

In het kort

Dit voorstel betreft het versoepelen van het beleid voor zonnepanelen op het dak van monumenten en in beschermde dorpsgezichten (Oude dorp Amerongen en Rijsenburg): meer vergunningsvrij en ook toestaan als het in het zicht is op de voorkant. Dit beleid wordt voorgesteld n.a.v. de motie die op initiatief van de VVD door VVD en SGP is ingediend in 2021.

Bij de bespreking zijn de volgende voorstellen ingediend:

 • Amendement om bij het vervallen van een vergunningsplicht wel een meldplicht in te voeren (BVHL)
 • Amendement om ook bij rijksmonumenten een passende kleur voor te schrijven (BVHL)
 • Amendement om het alleen toe staan als alternatieven meer dan 10% rendementsverlies opleveren (BVHL)
Stemming

Amendement meldplicht
Verworpen

Voor   Tegen  
BVHL 6 D66
PVDD 2 Open
    VVD
    CDA
    SGP
    CU
       
Totaal 8 Totaal 21

 

Amendement passende kleur
Verworpen

Voor   Tegen  
BVHL 6 D66
    Open
    VVD
    CDA
    SGP
    PVDD
    CU
Totaal 6 Totaal 23

 

Amendement alternatieven en rendement
Verworpen

Voor   Tegen  
BVHL 6 D66
    Open
    VVD
    CDA
    SGP
    PVDD
    CU
Totaal 6 Totaal 23

 

Raadsvoorstel
Aangenomen

Voor   Tegen  
       
VVD 5 BVHL
Open 5    
D66  4    
CDA  4    
PVDD 2    
SGP 2    
CU 1    
Totaal 23 Totaal 6


Wat vindt de SGP

We zijn er blij met dat onze gemeente deze vergaande stap neemt en zo uitvoering geeft aan de motie. Zonne energie hoort thuis op daken en niet op land. Dus moeten we het op dak zoveel mogelijk stimuleren en mogelijk maken.

 

Wensen en bedenkingen brief Akkerweg

In het kort
Het college stelt voor om op de Akkerweg in Driebergen 30 km in te stellen en de weg af te waarderen. In het ontwerp zou dan o.a. een versmalling van de weg komen. Het college mag heirover besluiten. Maar omdat de weg nu als wijontsluitingsweg in het beleid staat, zou dat ingaan tegen het beleid van de raad. Daarom vraagt het college vooraf goedkeuring door de raad de gelegenheid te geven zoals dat heet "wensen en bedenkingen" te uiten door moties in te dienen.

VVD, CDA en SGP dienden een motie in om het besluit te beperken tot alleen 30 km per uur, het ontwerp met participatie op te pakken en in te richten volgens de adviezen en normen die gelden voor zo'n wegontwerp.

BVHL, PVDD, D66 en Open dienden een voorstel in om ten behoeve van een maximum snelheid van 30km/u, te komen tot een weginrichting waarbij zoveel als mogelijk de situatie van bomen en biodiversiteit wordt behouden/ verbeterd. De richtlijnen van de CROW zijn uitgangspunt, maar de Akkerweg vraagt maatwerk.

Na de discussie in de raad en inbreng van inwoners heeft het college haar knopen geteld en toegezegd alleen te besluiten tot 30 km voor de weg. Voordat een besluit over het ontwerp van de weg wordt genomen zal eerst participatie plaatsvinden. Daarmee werden de moties overbodig, maar toch alsnog ingediend "omdat er zoveel werk in was gaan zitten". 

Stemming

Motie VVD, CDA en SGP
Verworpen

Voor   Tegen  
VVD 5 BVHL
CDA 2 Open
SGP 2 D66
    PVVD 1
    CU
Totaal 9 Totaal 17

 

Motie BVHL, D66, Open, PVDD
Aangenomen

Voor   Tegen  
BVHL 6 VVD
Open 5 CDA
D66 4 SGP
PVDD    
CU    
Totaal 17 Totaal 9
 
Wat vindt de SGP

De SGP is voorstander van 30 km in woonwijken, ook op de Akkerweg, maar absoluut tegen een ontwerp die weg onveiliger maakt. Daar zijn helaas al te veel voorbeelden van in Driebergen. Daarom goed dat dit eerst met inwoners samen bekeken gaat worden. Geen versmallingen wat ons betreft zoals op de Engweg. Er moet bijv. rekening gehouden worden met het vrachtverkeer voor he buitengebied. Het verschil in de moties zat er in dat die van BVHL e.a. meer uitgaat van behoud bomen dan van goede inrichting van de weg, verpakt onder de term dat er maatwerk nodig is. Onze motie vroeg simpelweg om de weg te ontwerpen zoals dat bij 30 km hoort en nu álleen te besluiten tot 30 km. Dit laatste is ook toegezegd door het college.

 

Hoofdlijnen woon/zorgvisie 

In het kort

De hoofdlijnen notitie woon/zorgvisie stelt de uitgangspunten vast voor de op te stellen woon-zorgvisie. De huidige loopt af en er moet vanwege het landelijke woonbeleid door gemeenten een woonzorgvisie opgesteld worden. Het college stelt onder andere voor om pre-mantelzorgwoningen toe te gaan staan en een fonds in te stellen voor vereffening: plannen zonder sociale woningen dragen dan financieel bij om elders meer sociale woningen te realiseren. Bij de bespreking zijn de volgende voorstellen ingediend:

 • Amendement defnitie betaalbaarheid en gereguleerde woningmarkt (Open, D66) die in plaats van de landelijke definitief betaalbaarheid voor sociaal en middendure woningen dit wil splitsen in betaalbaar als term voor sociale huur en gereguleerde huur als term voor middendure woningen.
 • Amendement diversiteit woningaanbod stimuleren (CDA) waardoor besloten dat het vereffeningsfonds ook ingezet wordt voor een diverser woningaanbod.
 • Amendement hoofdlijn woonzorgvisie toewijzing lokale binding (CDA, Open) die besluit om als de huisvestingswet wordt herzien deze mogelijkheden ook in onze gemeente toe te passen.
 • Motie onderbouwing druk op de woningmarkt (Open, CDA, D66) is ingetrokken na toelichting college.
 • Motie buiten de rode contouren (CDA) is aangehouden, nadat bleek dat het college dit al verder gaat uitwerken maar daar de tijd voor wil krijgen.
 • Motie naast kwantiteit ook kwaliteit (Open, CDA, BVHLokaal) die vraagt om kwalitatieve normen op te stellen voor de te realiseren woningen.
Stemming

Amendement betaalbaarheid
Aangenomen

Voor   Tegen  
Open 5 BVHL
D66 4 VVD 4
CDA 3 SGP
PVDD 1    
CU 1    
Totaal 14 Totaal       12

 

Amendement diversiteit woningaanbod
Aangenomen

Voor   Tegen  
BVH 6  SGP

VVD

4    
Open 5    
D66  4    
CDA  3    
PVDD 1    
CU 1    
Totaal 24 Totaal 2

 

Amendement toewijzing lokale binding 
Aangenomen

Voor   Tegen  
BVH 6  SGP

CU

1  VVD
Open 5    
D66  4    
CDA  3    
PVDD 1    
       
Totaal 20 Totaal 6

 

Raadsvoorstel
Aangenomen

Voor   Tegen  
BVH 6    
VVD 4    
Open 5    
D66  4    
CDA  3    
PVDD 1    
SGP 2    
CU 1    
Totaal 26 Totaal 0

 

Motie kwantitatieve normen
Aangenomen

Voor   Tegen  
BVH 6  SGP

CU

1  VVD
Open 5    
D66  4    
CDA  3    
PVDD 1    
       
Totaal 20 Totaal 6

 

Wat vindt de SGP

De SGP kan zich vinden in de uitgangspunten van de woonzorgvisie. Vinden een vereffeningsfonds en pre mantelzorgwoningen een goed idee. Over hoe we om willen gaan met woningen (bijv. bouwen in de hoogte) is deze maand al in de omgevingsvisie richting mee gegeven dus dat hoefde bij dit voorstel niet nog een keer. Daarom hebben we ook geen amendementen of moties gesteund: in de kern komen alle voorstellen neer op óf overbodig omdat het college het al doet of wil doen, extra administratief werk of gerommel in de marge wat niets meer met hoofdlijnen van doen heeft. Terwijl ons adagium (uitgangspunt) blijft: de raad stuurt op hoofdlijnen!

 

Plan van aanpak gebiedsvisie Driebergen-Zeist

In het kort

Dit plan van aanpak beschrijft hoe de gemeente samen met Zeist een visie op wil gaan stellen voor het stationsgebied Driebergen-Zeist. Met als doel om daar woningen en kantoren te realiseren met behoud van groen en cultuurhistorie als uitgangspunt. Bij de bespreking zijn de volgende voorstellen ingediend:

 • Amendement hoogbouw (BVHL) om bij hoogbouw een geleidelijke opbouw te realiseren
 • Motie betrekking woningbouwcorporaties (Open, D66, CDA, PVDD)
 • Motie voldoende sociale woningbouw (minimaal 40%) (Open, CDA, PVDD)
 • Motie borging groen en blauwe waarden (Open) om groene en blauwe waarden zo min mogelijk aan te tasten en scenaro's binnen of buiten de rode contouren met elkaar te vergelijken.
 • Moties aandachtspunten participatie en lokaal kwetsbare waarden zijn ingetrokken n.a.v. de bespreking.
Stemming

Amendement hoogbouw
Verworpen

 

Voor   Tegen  
BVH 6 VVD 4
SGP 2  Open
PVDD 1  D66 4
   CDA  
     CU 1
Totaal 9 Totaal 17

 

Raadsvoorstel
Aangenomen

Voor   Tegen  
BVH 6  PVDD
VVD 4    
Open 5    
D66  4    
CDA  3    
CU 1    
SGP 2    
       
Totaal 25 Totaal 1

 

Motie woningcorporaties
Aangenomen

Voor   Tegen  
BVH 6    
VVD 4    
Open 5    
D66  4    
CDA  3    
PVDD 1    
SGP 2    
CU 1    
Totaal 26 Totaal 0

 

Motie voldoende sociale woningbouw
Aangenomen

Voor   Tegen  
Open 5 BVHL
D66 4 VVD 4
CDA 3 SGP
PVDD 1    
CU 1    
Totaal 14 Totaal       12

 

Motie borging groen en blauwe waarden
Aangenomen

Voor   Tegen  
BVH 6  SGP

CU

1  VVD
Open 5    
D66  4    
CDA  3    
PVDD 1    
       
Totaal 20 Totaal 6
 
Wat vindt de SGP

De SGP vindt het een goed idee om woningen rondom het stationsgebied te realiseren. In die zin kunnen we het voorstel goed steunen. Maar het plan van aanpak is best vaag in de zin hoe het proces na vaststellen van het plan van aanpak verder zal geen. Op onze vragen in de beeldvorming en tijdens bespreking in oordeelsvorming werd dit alleen maar vager. Het college gaf aan het ook te vroeg te vinden om kaders vanuit de raad te stellen, dit vinden we hoogst opmerkelijk als het college aan de raad wat vraagt. Het is immers de taak van de raad om kaders te stellen. We hebben het plan van aanpak gesteund om daarmee een startschot te kunnen geven aan het college om plannen te gaan ontwikkelen (er moeten woningen bij!) maar in een stemverklaring nadrukkelijk aangegeven dat we wél kaders willen gaan stellen en dat we het niet met alles in het plan van aanpak eens zijn.

Het amendement hoogbouw stelde voor om de tekst die wij in de omgevingsvisie hebben laten opnemen, ook voor dit gebied te laten gelden. Dat hebben we natuurlijk gesteund, omdat dit zorgt voor goed ingepaste hoogbouw. Helaas wilde een meerderheid nog geen richting geven.

Motie woningcorporaties is een logische zaak, prima om dat in het plan van aanpak op te nemen. Sociale woningbouw verhogen ten koste van middendure woningen lijkt ons dan weer geen goede zaak. Juist in het segment net boven de sociale huurgrens is de laatste jaren minder dan de doelstelling gebouwd en ook groot tekort. Daarom hebben we ook de motie borging groen en blauw niet gesteund, de rode contour is niet heilig, wij willen het best passende plan, of dat nou net in of net buiten de rode contour is, is ons om het even. 

Omgevingsvisie
N.B. De raad stemde deze vergadering ook over de omgevingsvisie na wijzigingen, dit staat hier vermeld.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.

SGPJ lid worden

De SGPJ behoort tot de grootste politieke jongerenorganisaties van Nederland. Word jij hier ook lid van?

Ondernemers­platform

Vindt u een goede verbinding tussen politiek en werkvloer belangrijk? Word dan lid van ons platform.

Bestuurders­vereniging

De BSV van de SGP is een platform voor toerusting en netwerken voor huidige en aankomende politici & bestuurders.

Wetenschappelijk instituut

Doormiddel van o.a. onderzoek levert het WI een bijdrage aan de doordenking van maatschappelijke ontwikkelingen.