December 2018 (2)

Programmabegroting 2019-2022 - deel 2               

In het kort

Deze avond is deel 2 van de programmabegroting behandeld. Dit bevat een aantal ombuigingen, zoals een besparing van 100.000 op sport. Ook het uitvoeringsprogramma van het raadsbrede programma hoort hier bij. Vanwege de prognose sociaal domein met grote terkorten voor komende jaren, is besloten het raadsuitvoeringsprogramma voorlopig niet uit te voeren. Komend voorjaar start een particpatie traject met betrekking tot de gemeente financiën. 

Ingediend is een amendement (tijdens de vergadering gewijzigd en uiteindelijk ingediend door OPEN, D66, ChristenUnie en BVHlokaal) om aan de voorgestelde opdracht aan raad en college (onder punt 5) toe te voegen maatregelen in 2019 (i.p.v. vanaf 2020).

Ingediend is een amendement (door D66) om de € 100.000,- bezuiniging op sport om te zetten naar een PM-Post (dus zonder een bedrag te noemen) en nader in gesprek te gaan met HSI.

Ingetrokken is een amendement (ingediend door D66) met concrete aanpassing van de planning uit het uitvoeringsprogramma.

Stemming

Amendement Open, D66, BVHlokaal en CU maatregelen 2019

Voor   Tegen  
VVD  7      
Open  6    
 D66  5    
 CDA  4    
 BVH  4    
 SGP  2    
 CU  1    
Totaal 29 Totaal  0

 

Amendement Open, D66, BVHlokaal en CU maatregelen 2019

Voor   Tegen  
D66  5 VVD  7
    Open  6
     CDA  4
     BVH  4
     SGP  2
     CU  1
Totaal  5 Totaal 24


Stemming geamendeerd raadsvoorstel

Voor   Tegen  
VVD  7    
Open  6    
 D66  5    
 CDA  4    
 BVH  4    
 SGP  2    
 CU  1    
Totaal 27 Totaal   0

  

Wat vindt de SGP

De SGP heeft het amendement voor maatregelen in 2019 gesteund omdat de prognoses voor 2019 nu zo negatief zijn dat we ook voor 2019 alle mogelijke maatregelen moeten overwegen. Het amendement om de besparing op sport feitelijk financieel te schrappen hebben we niet gesteund omdat ons inziens dit een realistische besparingsoptie is. De uiteindelijke programmabegroting deel II hebben we gesteund. 

 

Moties begroting:  verkoop gebouw, sociaal domein en benchmark      

In het kort

BVH en VVD dienden een motie in om het cultuurhuis zodanig in te richten dat ambtenaren die nu een arbeidsplek hebben in het door leegstand geteisterde complex in dit huis kunnen werken. Hiermee kan mogelijk genoeg geld gerealiseerd  worden om de ombuigingen te realiseren, zodat het Cultuurhuis niet overgedragen hoeft te worden. 

VVD, Open, BVH en CDA dienden een motie sociaal domein in om op de kortst mogelijke termijn maar in ieder geval voor het einde van het eerste kwartaal 2019 met een lijst met mogelijke maatregelen en bijbehorende besparingen te komen, waarbij ook de resultaten van de Taskforce sociaal domein worden betrokken, waarmee per direct maatregelen genomen kunnen worden, en waarmee de raad in staat wordt gesteld om tijdens de integrale afweging fundamentele keuzes te maken.

VVD, BVH en SGP dienden een motie in om op korte termijn maar in ieder geval voor eind maart 2019 met de benchmark te komen waarbij de gemeente op onder meer de volgende punten wordt vergeleken met andere gemeenten: FTEs per 1000 inwoners rekening houdend met inhuur en de GR-en, verdeling FTE‘s over de loonschalen, ziekteverzuim en verloop, en de mate van mobiliteit en flexibiliteit binnen de organisatie (medewerkers die verschillende taken kunnen uitvoeren).

Stemming

Motie verkoop gebouw

Voor   Tegen  
 VVD   7  D66   5
 Open   6  CDA   4
 BVH   4  CU   1
 SGP   2    
Totaal  19 Totaal  10

 

Motie sociaal domein

Voor   Tegen  
 VVD   7  D66   5
 Open   6  CU   1
 CDA   4    
 BVH   4    
 SGP   2    
Totaal  23 Totaal   6

 

Motie benchmark

Voor   Tegen  
 VVD   7  D66        5  
 Open   6    
 CDA   4    
 BVH   4    
 SGP   2    
 CU  1  
Totaal  24 Totaal      5

 

Wat vindt de SGP

De SGP heeft de motie van BVH en VVD om verkoop van het gebouw te onderzoeken gesteund, mede ook omdat ook alternateive opties onderzocht zullen worden. De motie sociaal domein hebben we gesteund omdat dit het inzicht in de mogelijkeheden die de raad heeft kan vergroten. De motie benchmark hebben we ingediend omdat dit het inzicht in de efficiency van de gemeentelijke organisatie kan vergroten en helpt bij de discussie over de (hoogte van de) overhead (kort door de bocht alle ondersteunende activiteiten binnen de gemeente, zoals personeel op financiën en ICT). 

 

 Motie actieplan LHBTI emancipatie

In het kort

VVD, Open en D66 dienden een motie in om speciaal aandacht te geven aan psychische problemen bij LHBTI jongeren, de rol die sportclubs kunnen spelen bij acceptatie van LHBTI jongeren en daarnaast speciaal aandacht te geven aan eenzaamheid bij LHBTI ouderen. Bovenstaande acties te integreren binnen lopende activiteiten, denk hierbij bijvoorbeeld aan het bestaande eenzaamheidsbeleid en de inclusie agenda en binnen een actieplan inzichtelijk te maken in hoeverre dit mogelijk is en dit voor de zomer van 2019 met de gemeenteraad te bespreken.

Stemming

Voor   Tegen  
VVD 7   BVH  4
Open 6  SGP  2
D66 5    
CDA 4    
CU 1    
Totaal 23  Totaal  6 

 

Wat vindt de SGP

Wij steunen dit niet omdat we niet één groep willen uitlichten boven andere groepen jongeren en ouderen waar ook eenzaamheid en/of psygische problemen kunnen zijn. Daarnaast is er al in het raadsprogramma iets over opgenomen, wat wat ons betreft geen nadere uitwerking nodig heeft. 

 

 

Belastingverordeningen                                                                                                        

In het kort

De belastingverordeningen zijn vastgesteld voor 2019. De OZB verhoging is na enige discussie vastgesteld op 1,25% inflatie + 1% verhoging zoals vastgesteld in deel II van de programmabegroting. Een amendement van Open, D66 en CU om de OZB met in totaal 9,25% te verhogen is ingetrokken.

Stemming

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 6    
D66 5    
CDA 4    
BVH 4    
SGP 2    
CU 1    
 Totaal 29  

Wat vindt de SGP

Eens met de belastingverordeningen en nu geen OZB verhoging, als alle andere opties pas in 2019 besproken worden. Het een kan niet zonder het ander. 

 

Hamerstukken                                                                                                        

In het kort

Zonder discussie in de raad is direct besloten over:

  • Septembercirculaire 2018
  • Vaststellen Integraal Veiligheidsplan (IVP) Heuvelrug 2019 – 2022 voor de vijf gemeenten Renswoude, Rhenen, Veenendaal, Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug
  • Zienswijze ontwerp Kadernota 2020 ODRU
  • Vaststelling Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Utrechtse Heuvelrug 2019 (APV 2019)

Stemming

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 6    
D66 5    
CDA 4    
BVH 4    
SGP 2    
CU 1    
 Totaal 29   

Wat vindt de SGP

Eens.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.