Juni 2023

Besluitvorming over de omgevingsvisie

De omgevingsvisie 2040 is de visie van onze gemeente voor de fysieke leefomgeving. Bij de bespreking zijn 39 amendementen (wijzigingsvoorstellen) ingediend. Onderstaand het verslag van de stemming per wijziging en de omgevingsvisie zelf. De algemene reactie van de SGP hebben we hier opgescheven:

Lees meer over de SGP reactie op de omgevingsvisie


Amendement 1 Open inwoners met een migratieachtergrond
In het kort

Dit amendement schrapt teksten die over allochtone inwoners gaan omdat dit niet als van belang voor het beleid wordt gezien.

Stemming

Unaniem aangenomen.

Wat vindt de SGP

De SGP steunt dit amendement omdat er geen noodzaak is hier in het ruimtelijk beleid naar te verwijzen.

Amendement 2 VVD Open D66 SGP Vitaliteit
In het kort

Dit amendement voegt aan de omgevingsvisie een duidelijke definitie van het begrip vitaliteit toe. Aspecten die daaronder vallen zijn voldoende primair onderwijs, duurzaam bereikbaar, voorzieningen grotere dorpen binnen 15 minuten lopen of fietsen te bereiken, rust en ruimte in kleinere dorpen koesteren, bloeiend sport- en cultureel verenigingsleven, gezondheid en welzijn, groene openbare ruimte, en een gunstig vestigingsklimaat voor de banen van de toekomst. Het amendement geeft aan dit willen we in stand houden door passend woningaanbod en geeft daarbij de aantallen benodigde woningen vanuit het woonbehoefteonderzoek als richting mee.

Stemming

Unaniem aangenomen.

Wat vindt de SGP

De SGP heeft dit amendement mede ingediend. Het geeft aan wat we verstaan onder vitaliteit. En het zorgt ervoor dat in de omgevingsvisie (net zoals eerder in het concept) de woningbouwopgave weer stevig onderdeel uitmaakt van de visie. Voldoende woningbouw is essentieel voor een evenwichtigere bevolkingsopbouw in een sterk (dubbel) vergrijzende gemeente. Ook wordt door de nadere invulling van het begrip vitaliteit de visie concreter dat spreekt ons aan.

Amendement 3 SGP D66 Bouwen in de hoogte

In het kort

Dit amendement stelt voor om de tekst over bouwen in de hoogte te wijzigen. Zodat dat er niet meer staat als “De hoogte in bouwen is een optie” maar “We kiezen voor meer bouwen in de hoogte”. Waarbij we aangeven dat we een geleidelijk in elkaar overlopende opbouw van de woningen stedenbouwkundig de voorkeur heeft. En we nadrukkelijk kiezen voor meer de hoogte in om meer te kunnen bouwen én groen te behouden.

Stemming

Aangenomen
Voor: SGP D66 BVHL Open CU PVDD (20)
Tegen: VVD  CDA (9)

Wat vindt de SGP

De SGP wil veel nadrukkelijker kiezen voor bouwen in de hoogte, daar waar het kan. En dat moet je dus goed stedenbouwkundig inpassen, bijv. door op locaties aan de bosrand bij de woonwijk laag te beginnen en richting het bos meer hoogbouw te realiseren, waardoor het met een groene uitstraling ook heel goed kan. Tot nu toe wordt te vaak de huidige hoogte van een wijk als stedenbouwkundig passend ervaren, door dit amendement willen we dat doorbreken. In de visie staat dit nu steviger en dat helpt ook in de communicatie over concrete plannen welke kant de gemeente op wil en waarom we hier voor kiezen.

Amendement 4 CDA Voldoende woningen

In het kort

Het amendement stelt voor om uiterlijk in 2024 te onderzoeken of met inbreiding wordt voldaan aan de vitaliteitsambities en woonbehoeften. En dat bouwen buiten de rode contour wat de gemeente betreft een optie is.

Stemming

Aangenomen
Voor: SGP CDA Open D66 (15)
Tegen: BVHL VDD PVDD CU (14)

Wat vindt de SGP

De SGP heeft bij de concept omgevingsvisie al met D66 voorgesteld om op tijd te beginnen met nagaan of inbreiding voldoende is. Opmerkelijk dat CDA dat destijds niet steunde en nu hetzelfde wel voorstelt bij de definitieve omgevingsvisie. We steunen dit dus. Wat betreft bouwen buiten de rode contour vinden we dat je dit per gebied/dorp moet kijken waar dat kan. In elk geval bij Maarsbergen en Overberg is dit zelfs noodzakelijk omdat daar weinig inbreidingsmogelijkheden zijn.

Amendement 5 PVDD CU Woningbouw

In het kort

Het amendement spreekt uit dat woningbouwopgave door slimmer benutten bestaande woningbouw, inbreiding en aan de rand van bestaande woonkernen (buiten de bebouwingsgrens) mogelijk wordt op basis van een kernrandzonebeleid. Bij vrijkomende agrarische gebouwen wil men gebouwen behouden en naast woningbouw ook ruimte geven aan beschermde diersoorten.

Stemming

Verworpen
Voor: BVHL VDD PVDD CU (14)
Tegen: SGP CDA Open D66 (15)

Wat vindt de SGP

De SGP vindt dat amendement 4 het bouwen buiten de bebouwingsgrens beter benoemd, omdat dit amendement over dezelfde zinnen uit de omgevingsvisie gaat kunnen we deze niet steunen. En wat ons betreft hoeven vrijkomende agrarische gebouwen niet overeind gehouden te worden voor beschermede diersoorten en kan sloop prima optie zijn. Maar die zin is na de discussie geschrapt uit het amendement.

Amendement 6 CDA Gezondheidscentra

In het kort

Dit amendement stelt voor om toe te voegen aan de omgevingsvisie dat de gemeente faciliteert bij de totstandkoming van gezondheidscentra in de dorpen.

Stemming

Aangenomen
Voor: SGP BVHL CDA D66 CU Open
Tegen: VDD PVDD

Wat vindt de SGP

Steunen dit voorstel. Zolang de gemeente hier in kan helpen zonder directe financiering, zodat de gemeente en de zorgpartijen ieder eigen rol houden. In hoeverre je dat per dorp realistisch is, is nog wel de vraag, maar als de partijen dat in een dorp willen denkt de gemeente mee. Daarnaast hebben we aangegeven vooral een breed aanbod en het kiezen van zorg die past bi je levensbeschouwelijke overtuiging waardevol te vinden.

Amendement 7 D66 CU CDA Recht om op te groeien in een rookvrije gemeente

In het kort

Dit amendement stelt voor om de rookvrije ambitie aan te scherpen. Met een openbare ruimte die rookvrij wordt en rookvrije zones rondom scholen, speeltuintjes, gezondheidscentra en sportvoorzieningen.

Stemming

Aangenomen
Voor: SGP BVH VVD CDA D66 CU OPEN PVDD (28)
Tegen: VDD (1)

Wat vindt de SGP

De SGP vindt de beschermwaardigheid van leven en daarmee gezondheid van inwoners van belang. Ook zijn we erg voor preventie. We vinden het daarom goed om hier preventief en stimulerend in op te treden, zolang het maar wel praktisch uitvoerbaar blijft en niet te ver ingrijpt in regulering van de openbare ruimte. Immers hebben inwoners ook de eigen verantwoordelijkheid.

Amendement 8 Open CDA Vitale dorpen

In het kort

Dit amendement voegt bibliotheken, dorpshuizen, gebedshuizen en cultuur toe aan de tekst over wat van belang is voor een vitaal dorp.

Stemming

Unaniem aangenomen.

Wat vindt de SGP

De SGP is het hier mee eens en ziet zeker voor bibliotheken en kerken en in wat mindere mate voor cultuur ook een belangrijke rol weggelegd in de maatschappij. Dorpshuizen zijn daarbij overigens geen doel op zich maar bieden wel plek aan de activiteiten die op zichzelf waardevol zijn.

Amendement 9 BVHL Open PVDD Vuurwerkverbod

In het kort

Dit amendement stelt voor om het vuurwerkverbod wat in Utrechtse Heuvelrug geldt ook in de omgevingsvisie op te nemen.

Stemming

Aangenomen
Voor: BVH D66 Open PVDD CU (18)
Tegen: SGP VVD CDA (11)

Wat vindt de SGP

Geen steunt, want overbodig. Dit is al in de algemene plaatselijke verordening (APV) opgenomen en hoeft dus niet in de omgevingsvisie.

Amendement 10 Open CDA SGP Toekomstbestendige economie

In het kort

Dit amendement zet in op wat scherpere keuzes voor een toekomstbestendige economie. Door potentieel van zowel praktisch als hoogopgeleiden te benoemen in plaats van inzetten op hoogwaardige banen. En toe te voegen dat we de economische binding van inwoners met onze regio willen versterken. Bij de ruimte die we geven aan bedrijven stimuleren we werken in toekomstige essentiële beroepen zoals op dit moment zorg, onderwijs en techniek.

Stemming

Unaniem aangenomen.

Wat vindt de SGP

De SGP heeft hierin initiatief genomen. In de toekomst ontstaat veel vraag naar personeel in zorg, onderwijs, techniek & ICT zal zijn en minder in bijv. zakelijke dienstverlening. Onze gemeente is gebaat bij een wat opleiding en vaardigheden betreft evenwichtige opbouw van de bevolking die aansluit bij de behoefte op de arbeidsmarkt. Je wilt bedrijven die veel ruimte vragen (datacentra, distrubitecentra) of veel druk op de woningmarkt niet teveel ruimte geven. Dit is van belang om mobiliteit beheersbaar te houden.

Amendement 11 BVHL Open D66 CDA PVDD Klimaatadaptie

In het kort

Dit amendement wijzigt de tekst van de omgevingsvisie zo dat bij vergroten groen in openbare ruimte herstel en vergroting van biodiversiteit het uitgangspunt is. En voegt dat we inzetten op het ontstenen van tuinen en het voorkomen van verharding van tuinen. Tot slot wordt toegevoegd: we gaan-samen met provincie- met grondeigenaren en organisaties in gesprek over wat klimaatadaptatie betekent voor de inrichting van het natuurlijk en cultureel erfgoed, bijvoorbeeld als het gevaar voor wateroverlast en bosbranden groter wordt.

Stemming

Aangenomen
Voor: BVHL Open D66 CDA PVDD SGP CU (24)
Tegen: VVD (5)

Wat vindt de SGP

De SGP kan zich goed vinden in een klimaatadaptie en meer groen in de openbare ruimte en steunt daarom deze extra tekstsuggesties.

Amendement 12 SGP BVHL PVDD CDA Zonneladder

In het kort

Het voorstel spreekt uit dat bij het opwekken van energie door middel van zon een voorkeursvolgorde gelt conform de zonneladder, dus eerst zon op daken, langs restgronden en infra en pas op landbouwgrond onder strenge voorwaarden en als dat niet anders kan. Waarbij periodiek op basis van de nieuwste innovaties gekeken wordt wat in welke stap nodig is.

Stemming

Verworpen
Voor: SGP BVHL PVDD CDA (14)
Tegen: VVD, CDA, Open, CU (15)

Wat vindt de SGP

De SGP heeft hierin initatief genomen. Wij zijn altijd al voorstander van een zonneladder en zien dat er met zon op daken en langs restgronden voldoende energie opgewekt kan worden. Innovaties zorgen er daarmee voor dat dit potentieel ook nog eens toeneemt, denk aan verticale panelen. Wij blijven tegen zonnevelden op landbouwgrond. Doordat verplicht de tredes van de zonneladder gevolgd moeten worden als dit voorstel is aangenomen, willen we zorgen dat landbouwgrond ontzien wordt.

Amendement 13 Open CU Energie

In het kort

Dit vervangt de tekst windenergie en zonnevelden door grootschalige duurzame energieopwek.

Stemming

Aangenomen
Voor: BVH D66 Open VVD SGP PVDD CU (25)
Tegen: CDA (4)

Wat vindt de SGP

Eens, want daar kan je ook andere innovatieve vormen onder verstaan.

Amendement 14 D66 CU Open Heuvelrug fietsgemeente

In het kort

Dit voorstel wil in de visie opnemen om een fiets vriendelijke gemeente te worden waarbij fietser en wandelaar centraal staat.

Stemming

Aangenomen
Voor: CDA D66 Open PVDD CU (16)
Tegen: SGP VVD BVH (13)

Wat vindt de SGP

Op zich niets mis met fiets vriendelijke gemeente. Maar de ene vorm van mobiliteit centraal stellen per definitie niet altijd nodig. Je moet een goede beeikbaarheid in evenwicht zowel fietser, wandelaar, OV als auto afwegen tegen elkaar. Daarnaast ademt dit amendement teveel een geest van een heel grote ambitie waarvoor de financiële middelen ontoereikend zijn. Wij vinden de huidige tekst van de omgevingsvisie die ook inzet op fietsen stimuleren daarom voldoende.

Amendement 15 Open D66 mobiliteit

In het kort

Dit amendement stelt voor om snelheden van 80 km/u buiten de bouwde kom en 50 km/u op niet-ontsluitingswegen te verlagen.

Stemming

Aangenomen
Voor: CDA D66 Open PVDD CU (16)
Tegen: SGP VVD BVH (13)

Wat vindt de SGP

De snelheden op een weg is niet iets wat je in een visie regelt, dat bepaal je van tijd tot tijd per weg in het verkeersbeleid. Daarnaast is 80 km op sommige plekken wellicht prima te handhaven. In de woonwijken willen we overigens wel overal naar 30 km toe. Dat is ook bestaand beleid en wordt zodra de wegen die nu nog 50 km zijn, ook opgepakt. Bijv. de wijk Dennenhorst in Driebergen waar binnenkort na de werkzaamheden 30 km ingericht zal worden.

Amendement 16 CDA Veilig fietsen ook in de toekomst

In het kort

Dit amendement zet in op verbreden van fietspaden vanwege allernieuwe nieuwe soorten mobiliteit op het fietspad.

Stemming

Na het aannemen van een ander amendement is deze overbodig.

Wat vindt de SGP

De SGP heeft dit niet gesteund. Dit is een deel van de uitvoering die we niet in een omgevingsvisie vinden thuishoren. Je kan wel opschrijven dat de fietspaden in de dorpen breder moeten, maar we weten nu al dat die ruimte er niet overal is. Bekijk daarom bij het verkeersbeleid wat je daar op welke locatie op basis van een goede analyse van verkeerstromen kan doen.

Amendement 17 Open D66 PVDD CU Duurzame en lokale voedselproductie

In het kort

Dit amendement zet in op combinaties van functies bij voedselproductie, zoals zorg en landbouw, en benoemt explicieter de richting waarin we lokaal en duurzaam voedsel willen produceren. Daarnaast zijn een aantal ideeën van de SGP die we in amendement 18 hadden staan, overgenomen zoals met de agrariërs samen werken aan natuur en landschap, de rol van de consument en consuminderen en tegengaan van voedselverspilling. Tot slot wordt opgenomen dat we als gemeente het provinciale en lokale beleid van onderaf input willen geven.

Stemming

Aangenomen
Voor: CDA D66 Open PVDD SGP CU (18)
Tegen: VVD BVH (11)

Wat vindt de SGP

De SGP is het hiermee eens, omdat het meer de rol van iedereen benadrukt in deze transitie en dat dit niet alleen de verantwoordelijkheid van de agariër is. De transitie voor de landbouw is daarnaast een gegeven waar we als gemeente weinig invloed op hebben, dus goed om dat ook zo te benoemen in de omgevingsvisie. Wij moeten lokaal van onderaf input geven en de ondernemers en inwoners faciliteren daarbij. Tegelijkertijd is het wel zo dat de rol en noodzaak van voedselproductie in de omgevingsvisie niet altijd erkent wordt, maar dat staat los van wat dit amendement wijzigt in de tekst.

Amendement 18 SGP Gebiedsgericht kiezen voor duurzame voedselproductie, landbouw en natuur

In het kort

We stellen met dit amendement voor om expliciet te kiezen voor natuur in de lekdijkzone bij Amerongen en vanwege het natura 2000 gebied dat als eerste op te pakken bij de uitwerking van de visie. Daarnaast benoemen we de Gelderse Vallei als primair landbouwgebied. En willen dat de gemeente zich daarbij planologisch en beleidsmatig flexibel opstelt als het gaat om individuele plannen. Dit betekent geen algemene groei van intensieve veehouderij, maar wel maatwerk bieden om agrariërs te helpen toekomstperspectief te krijgen.

Stemming

Verworpen
Voor: SGP CU (3)
Tegen: BVH VVD Open D66 CDA PVDD (26)

Wat vindt de SGP

De SGP heeft dit amendement ingediend om een duidelijke keuze te maken wat we waar willen zodat hier in de uitwerking bij regels en ruimtelijke plannen flexibel op ingesprongen kan worden. En we ook echt ons richten op versterking van natuur waar we natura 2000 hebben, en elders dus meer ruimte aan landbouw- en voedselproductie geven.

Amendement 19 Open Kwetsbare kwel beschermen

In het kort

Dit voorstel voegt bij de tekst over de kwel toe dat die kwetsbare natuur mag niet onder druk komen te staan.

Stemming

Unaniem aangenomen.

Wat vindt de SGP

Vanuit de SGP geen bezwaren tegen deze toevoeging.

Amendement 20 PVDD CU Natuur en biodiversiteit

In het kort

Dit amendement scherpt definities aan, voegt belang van bodem en voldoende insecten toe en dat we groen inrichting streven naar verbeteren biodiversiteit.

Stemming

Aangenomen
Voor: BVH D66 Open PVDD CU (18)
Tegen: SGP VVD CDA (11)

Wat vindt de SGP

We kunnen niet steunen, omdat bodemkwaliteit vergroten verder gaat dan het huidige beleid wat recent is vastgesteld op basis van de bodemkaarten e.d. die na uitgebreide discussie uit kwam op bodembeleid alleen op bepaalde plekken te vergroten.

Amendement 21 PVDD Dieren in onze omgeving

In het kort
Dit amendement voegt op een aantal plaatsen het woord dieren toe aan teksten toe, waar volgens de indieners het belang werd gemist.

Stemming

Aangenomen
Voor: BVH D66 Open PVDD CU (18)
Tegen: SGP VVD CDA (11)

Wat vindt de SGP

Door op veel plekken het woord dieren toe te voegen raken de oorspronkelijke teksten uit hun verband en krijg je onlogische teksten die niet meer recht doen aan de betekenis. Beter is om dierenwelzijn apart te benoemen als punt in de omgevingsvisie, deze suggestie hebben de indieners niet gevolgd.

Amendement 22 PVDD CU Minder onderzoek meer doen

In het kort

Dit amendement vervangt op een zestal plekken de tekst onderzoeken door duidelijk de keuze te benoemen.

Stemming

Aangenomen
Voor: BVHL Open D66 CDA CDA SGP CU PVDD (24)
Tegen: VVD (5)

Wat vindt de SGP

Keuzes maken was een keer ons campagne motto. Zijn we nog steeds voor!

Amendement 23 Open Evalueren omgevingsvisie

In het kort

Voorstel is dat raad en college de omgevingsvisie in beginsel elke vier jaar evalueren. Zij kunnen elk bepalen hoe diepgaand deze evaluatie moet zijn

Stemming

Aangenomen
Voor: BVHL Open D66 CDA SGP CU PVDD (24)
Tegen: VVD (5)

Wat vindt de SGP

Goed om de visie gedurig te beoordelen of het nog aansluit op de actualiteit. We zien liever meer en grondig debat over hoofdlijnen van het beleid, dan ellenlange discussies zoals nu te vaak gebeurt op allerlei specifieke postzegel bestemmingsplannen.

Amendement 24 SGP BVHL Vervolg kaders stellen

In het kort

Dit amendement regelt dat de raad meer zeggenschap krijgt bij de uitwerking van de omgevingsvisie onder de regels van de nieuwe omgevingswet. De gemeenteraad word in de gelegenheid gesteld wensen en bedenkingen te uiten over de doelstellingen, procedurele kaders, hoofdlijnen van omgevingsprogramma’s en hoe het aspect monitoring en evaluatie vorm krijgt. Wanneer bij uitvoering van de omgevingsvisie nieuw beleid of herziening van beleid aan de orde is, wordt dit ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd om vervolgens in programma’s, verordening fysieke leefomgeving en/of omgevingsplan opgenomen te worden. De gemeenteraad wordt actief vooraf betrokken bij het maken van beleid.

Stemming

Unaniem aangenomen.

Wat vindt de SGP

De SGP heeft hier initatief in genomen om de rol van raad zo aan te scherpen en bij de omgevingsvisie op hoofdlijnen te kunnen blijven sturen. En tegelijkertijd voldoende invloed te blijven houden bij de uitwerking onder de nieuwe omgevignswet, waarin veel gaat wijzigen wat veel impact kan hebben op onze leefomgeving.

Amendement 25 D66 Open BVHL SGP PVDD Geen nieuwe aansluiting A12 richting Arnhem in Maarn

In het kort

Dit amendement schrapt de tekst dat er een aansluiting op de A12 bij Maarn komt en vervangt dit door de tekst dat er een integrale oplossing komt die geen aanzuigende werking heeft en ook in bijv. kruispunt Doorn geen problemen vergroot en de natuur ontziet.

Stemming

Aangenomen
Voor: BVHL Open D66 VVD (4x) CDA SGP CU PVDD (24)
Tegen: VVD CDA (5)

Wat vindt de SGP

Opvallend dat zonder dat dit een wens van de raad is, in de omgevingsvisie ineens één knelpunt concreet benoemd wordt en direct een verkeerskunidge oplossing. Dat hoort niet in de omgevingsvisie thuis, maar na gedegen analyse en besluitvorming in het verkeersbeleid wat nog uitgewerkt moet worden. Wij willen dat alleen als ook een oplossing voor kruispunt in Doorn gevonden wordt, het is bekend op basis van eerder gedane onderzoeken dat extra ontsluiting in Maarn op de A12 richting Arnhem voor extra verkeer in Doorn gaat zorgen.

Amendement 26 BVHL Groene ladder

In het kort

Dit amendement stelt voor dat blauw en groen op een perceel bij bouwplannen altijd 100% gecompenseerd moet worden.

Stemming

Verworpen
Voor: BVHL (6)
Tegen: VVD Open D66 CDA PVDD SGP CU (23)

Wat vindt de SGP

Geen steun omdat we niet in de omgevingsvisie een norm voor ieder perceel willen opnemen. Dat is iets wat je bij de uitwerking per dorp of wijk gaat bepalen. En je zal eerst moeten beslissen met elkaar wat is waardevol groen en wat verstaan we daaronder en welke vormen van compensatie wil je dan. Dat is dus echt iets voor de uitwerking van de visie, waar we als raad later nog bij betrokken worden.

Amendement 27 BVHL Recreatie in balans

In het kort

Dit amendement stelt voor een zin toe te voegen dat we geen verder groei stimuleren van de recreatie.

Stemming

Aangenomen
Voor: BVH D66 Open PVDD CU (18)
Tegen: SGP VVD CDA (11)

Wat vindt de SGP

De SGP is niet per definitie tegen groei van recratie. Wel moet dit in goede banen gestuurd worden, bijv. door duidelijke zonering van plekken waar je natuur hebt en waar ruimte voor recreatie. Zoals dat in de omgevingsvisie ook al is opgenomen. Belangrijk is daarbij ook op te merken dat we in de visie geen ruimte geven aan uitbreiding van recreatieparken. Alleen binnen de parken kan je wel kwalitatief en kwantitatief groei realiseren. Daarnaast zijn dagjesmensen essentieel om door bestedingen in de zomer het voorzieningen niveau op peil te houden. Enige mate van stimuleren om deze regio te ontdekken (duurzaam op vakantie in eigen land!) is daarbij niet verboden wat ons betreft.

Amendement 28 BVHL Welstand als waarde

In het kort

Dit amendement voegt aan de tekst over ruimtelijke kwaliteit toe dat we de kenmerken van de Stichtse Lustwarande dienen daarbij als inspiratiebron gebruiken.

Stemming

Aangenomen
Voor: BVH CDA D66 CU PVDD OPEN (27)
Tegen: SGP (2)

Wat vindt de SGP

De Stichtse Lustwarande is al voldoende in het ruimtelijke welstansbeleid en provinciaal beleid beschermd. De Stichtse Lustwarande steeds maar weer benoemen heeft iets in zich van dit als keiharde norm gaan hanteren, in plaats van steeds per gebied afweging maken tussen behoud van cultuurhistorische en natuur waarden en de noodzaak van bijv. voldoende woningbouw of verkeerskundig veilige oplossingen.

Amendement 29 BVHL Centrumgebied Driebergen-Rijsenburg

In het kort

Dit amendement stelt dat in centrum Driebergen de doorstroming aandacht moet krijgen. En de verkeersdruk van detailhandelsvoorzieningen niet mag toenemen.

Stemming

Aangenomen
Voor: BVH D66 Open CDA PVDD CU (22)
Tegen: SGP VVD (7)

Wat vindt de SGP

We zijn het wel eens met doorstroming bevorderen. Maar je wilt niet 100% alles op slot gooien door te zeggen dat de verkeersdruk per definitie niet mag toenemen. Alsof 10 extra auto´s op een kruispunt een onoverkomelijk probleem zijn. Wij willen wel inzetten op verkeersdruk verminderen door slim de structuur en inrichting van verkeer aan te pakken en nieuwbouw van woningen bijv. rondom stations en verplaatsing van verkeer aantrekkende bedrijven en instituten te onderzoeken.

Amendement 30 BVHL Boerenbuurt-West

In het kort

Dit amendement stelt dat in de boerenbuurt-west het bestaande agarische (open) groene karakter behouden moet blijven.

Stemming

Verworpen
Voor: BVHL (6)
Tegen: VVD Open D66 CDA PVDD SGP CU (23)

Wat vindt de SGP

Deze locatie ligt binnen de rode contour en is potentieel geschikt voor inbreiding en woningbouw. We kunnen ons goed voorstellen dat je dit wilt behouden, maar dan moet je de rode contouren aanpassen en elders extra ruimte creëren voor woningbouw wat ons betreft en niet alleen de ene locatie laten vervallen zonder elders ruimte voor terug te krijgen. Overigens: de SGP heeft nog geen standpunt over of je daadwerkelijk woningbouw op deze locatie wilt, alleen willen we dit niet op voorhand onmogelijk maken.

Amendement 30 BVHL Henschotermeer

In het kort

Dit amendement voegt aan de tekst van de omgevingsvisie toe: daarbij behouden we het natuurlijk en groene karakter van het Henschotermeer.

Stemming

Aangenomen
Voor: BVH VVD D66 Open CDA SGP PVDD CU (27)
Tegen: CDA (1)

Wat vindt de SGP

Zijn het eens met dit streven, al zal er altijd ook een goede exploitatie van het gebied mogelijk moeten zijn.

Amendement 32 Open D66 Mobiliteit - oversteekplaatsen

In het kort

Dit amendement stelt voor: In het bijzonder worden oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers goed gemarkeerd en is de snelheid voor autoverkeer op deze plekken laag.

Stemming

Aangenomen
Voor: Open D66 PVDD VVD BVH CDA (26)
Tegen: SGP CU (3)

Wat vindt de SGP

Dit is iets wat in het verkeersbeleid thuishoort en niet in de ogmevingsvisie. Daarnaast is het al zo dat de dorspcentra 30 km en woonerven 15 km en dat is dus al een lage snelheid.

Amendement 33 Open D66 CDA Mobiliteit - station Maarn
In het kort

Dit amendement schrapt de zin: grootschalige woningbouw buiten de rode contouren bij Maarn of Maarsbergen bij eventuele verplaatsing van het station zien wij niet als mogelijkheid. En stelt daarvoor in de plaats voor: Verplaatsing van het station heeft niet de voorkeur.

Stemming

Aangenomen
Voor: SGP Open D66 CDA BVH CU PVDD (24)
Tegen: VVD (5)

Wat vindt de SGP

Eens, want we vinden dat bij Maarsbergen buiten de rode contour woningbouw mogelijk moet worden.

Amendement 34 Open D66 Mobiliteit - Donderbergrotonde

In het kort

Dit amendement stelt voor: we maken ons sterk voor een structurele en voor fietsers veilige oplossing voor de Donderbergrotonde.

Stemming

Unaniem aangenomen.

Wat vindt de SGP

Dit is een belangrijk punt voor ons wat niet alleen komende jaren aandacht moet krijgen maar structureel opgelost. Hoewel erg concreet voor een visie steunen we dit amendement wel omdat we veel belang hechten aan een oplossing voor de Donderbergrotonde.

Amendement 35 Open D66 Mobiliteit - Goede en frequente busverbindingen

In het kort

Dit amendement stelt voor om in te zetten op goede en frequente busverbindingen, zowel oost-west als noordzuid (vanuit Doorn/Maarn en Leersum/Maarsbergen

Stemming

Unaniem aangenomen.

Wat vindt de SGP

Eens met deze inzet, al is het wel zo dat de gemeente er nauwelijks over gaat, we zullen het vooral als lobby bij de provincie voor elkaar moeten krijgen, die over de OV aanbesteding gaat.

Amendement 36 D66 CU Open Eigen doelen duurzaamheid

In het kort

Dit amendement stelt voor dat Utrechtse Heuvelrug vanwege weinig zware industrie streeft naar meer CO2 reductie dan al het doel (dat is nu dat we als gemeente het landelijk en Europees beleid volgen).

Stemming

Verworpen
Voor: D66 CU Open PVDD (12)
Tegen: SGP VVD CDA BVHL (17)

Wat vindt de SGP

De SGP vindt de huidige voorgestelde doelen al ambitieus en willen niet nog verder gaan. Je kunt met dezelfde argumentatie ook redeneren dat we door onze bossen minder hoeven te doen.

Amendement 37 BVHL Recreatie in balans

In het kort

Amendement stelt voor om voor natuur en recreatie de extra ruimte ook te zoeken in het Gelderse Vallei-gebied in verband met de stiltegebieden in het zuidelijke gedeelte van de gemeente. En daarbij te waken voor vercommercialisering.

Stemming

Aangenomen
Voor: BVH D66 Open PVDD CU (18)
Tegen: SGP VVD CDA (11)

Wat vindt de SGP

Primair is dit gebied bedoeld voor landbouw. Daar is wellicht mogelijkheid voor ook meer kleinschalige recreatie maar het moet geen zoekgebied daarvoor op zichzelf zijn.

Amendement 38 BVHL Welstand als waarde
In het kort

Dit amendement wil de zin schrappen dat we gaan kijken of we in wijken met minder beeldbepalende kwaliteit (welstand) regels te schrappen.

Stemming

Verworpen
Voor: BVH CDA (10)
Tegen: D66 Open VVD PVDD CU SGP (19)

Wat vindt de SGP

De SGP wil ruimte geven aan creativiteit en niet op voorhand alles dichtregelen. Door minder star eisen op te stellen kan je ook woningbouw versnellen. We zien dus zeker mogelijkheden om de welstand te versoepelen op gebieden waar dat kan. Hierom steunen we het amendement niet.

Amendement 39 BVHL Groen compenseren bij hoger bouwen

In het kort

Dit amendement stelt voor: bij meer in de hoogte bouwen verhogen wij het streven vanuit onze Lokale Adaptatie Strategie van 50% groen naar 70% groen waarbij we gebruik maken van een groene ladder.

Stemming

Verworpen
Voor: BVHL PVDD (8)
Tegen: VVD CDA D66 Open SGP CU (21)

Wat vindt de SGP
Bij de omgevingsvisie hoort het niet thuis om normen te stellen. Dat doe je uiteindelijk bij de uitwerking in programma’s. We willen dat ook niet per perceel of bouwplan maar meer op gebied en wijkniveau gaan realiseren.
Raadsvoorstel omgevingsvisie

Stemming
Het raadsvoorstel omgevingsvisie is na alle wijzigingen aangenomen.

Voor   Tegen  
BVH 6  PVDD 2
VVD 5  VVD
Open 5    
D66  4    
CDA  4    
CU 1    
SGP 2    
       
Totaal 26 Totaal 3

 

Hamerstukken

In deze raadsvergadering zijn ook de volgende hamerstukken vastgesteld zonder verder discussie:

 • Begrotingswijzigingen BGHU
 • Huisvestingsverordening regio Utrecht 2023
 • Bestemmingsplan landgoed 't Stort Maarn
 • Bestemmingsplan Velperengh Doorn
 • Evaluatie starters- en blijverslening
 • VRU voorlopige jaarstukken 2022
 • VRU begroting 2024
 • Wijziging GR VRU
 • Bestuursagenda VRU
 • Integraal Veiligheidsplan 2023-2026
 • Wensen en bedenkingen oprichting VRU SWV

Een motie zwemmen onder schooltijd (BVHLokaal) is aangehouden dus niet in stemming gebracht. 

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.

SGPJ lid worden

De SGPJ behoort tot de grootste politieke jongerenorganisaties van Nederland. Word jij hier ook lid van?

Ondernemers­platform

Vindt u een goede verbinding tussen politiek en werkvloer belangrijk? Word dan lid van ons platform.

Bestuurders­vereniging

De BSV van de SGP is een platform voor toerusting en netwerken voor huidige en aankomende politici & bestuurders.

Wetenschappelijk instituut

Doormiddel van o.a. onderzoek levert het WI een bijdrage aan de doordenking van maatschappelijke ontwikkelingen.