Oktober 2020

Hamerstukken

De raad heeft zonder discussie besloten over de volgende hamerstukken:

 • Nieuwe verordeningen bedrijveninvesteringszone Driebergen en Leersum;
 • Vaststellen van de wegsleepverordening;
 • Vaststelling verordening forensenbelasting 2021 en toeristenbelasting 2021;
 • Advies verlenging zendmachtiging lokale omroep;
 • Bestemmingsplan Tuindorpweg tussen 13 en 13a in Maarn;
 • Beheersverordeningen herzien;
 • Goed verbonden met de Utrechtse Heuvelrug.

Stemming

Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 6     
D66    
CDA     
BVH 4    
SGP 2    
CU     
Totaal 29   Totaal  0

 

Verhuizing Aldi naar de Appelgaard 

In het kort

Aldi heeft een aanvraag ingediend om te verhuzien naar de Appelgaard in Driebegen. De huidige locatie aan de Traaij vinden ze ongeschikt voor het vergroten en moderniseren van de winkel. Op de SGP na dienen alle andere partijen een amendement in om deze verhuizing niet toe te staan. 

Stemming 

Amendement en gewijzigd raadsvoorstel

Voor   Tegen  
VVD 7  SGP
Open 6     
D66    
CDA     
BVH 4    
CU     
Totaal 27   Totaal 2

Wat vindt de SGP

Lees hier ons standpunt. 

 

Lijst bouwlocaties woningen

In het kort

Het college heeft inwoners om input gevraagd en uit ruim 200 aangedragen locaties een lijst van 30 kansrijke woningbouwlocaties voorgesteld. Er zijn een aantal voorstellen met wijzigingen: 

 • amendement bvh cu Betekenis van de lijst
 • amendement d66 Plattenberg meer onderzoek en overleg
 • amendement  d66 Nijendal toevoegen
 • motie d66 kaders andere inbreidingslocaties
 • motie sgp Tuindorpweg 21 Drukkerij van den Berg
 • motie cu bvh valentijn en kwartellaan
 • amendement open sgp d66 cda cu Kraaybeekerhof
 • motie cda Woonruimten Senioren
 • amendement open vvd sgp Meubin en Plattenberg
 • motie open Transformatie inbreidingslocaties

Stemming

Amendement bvh cu Betekenis van de lijst

Verworpen

Voor   Tegen  
BVH 4  VVD
CU 1  Open 
     D66
     BVH 
     SGP
Totaal 5   Totaal 24


Amendement d66 Nijendal toevoegen

Verworpen

Voor   Tegen  
D66  VVD  7 
CDA  Open    6
BVH 4  CDA   3 
SGP 12  CU   1 
Totaal 12   Totaal 17

 

Amendement d66 Plattenberg meer onderzoek en overleg

Verworpen

Voor   Tegen  
D66 5  VVD
BVH 4  Open 
     CDA 4
     SGP
     CU
Totaal 9    Totaal 20

 

Motie d66 kaders andere inbreidingslocaties

Deze motie is aangehouden.


Motie sgp Tuindorpweg 21 Drukkerij van den Berg

Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 6  VVD
Open 6  CDA   4
D66  CU
CDA     
BVH 4    
SGP 2    
CU     
Totaal 23   Totaal 6


Amendement cu bvh valentijn en kwartellaan

Verworpen

Voor   Tegen  
D66 5  VVD
BVH 4  Open 
CU  CDA
     SGP  
Totaal 10   Totaal 19


Amendement open sgp d66 cda cu Kraaybeekerhof

Aangenomen

Voor   Tegen  
Open 6  VVD    7
D66    
CDA     
BVH 4    
SGP 2    
CU     
Totaal 22  Totaal 7

 

Amendement open vvd sgp Meubin en Plattenberg

Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7  D66
Open 6  CU  
CDA    
BVH 4    
SGP 2    
Totaal 23   Totaal 6


Motie cda Woonruimten Senioren

Deze motie is ingetrokken na een toezegging van de wethouder.


Motie open Transformatie inbreidingslocaties

Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 6     
D66    
CDA     
BVH 4    
SGP 2    
CU     
Totaal 29 Totaal 0

 

Gewijzigd raadsvoorstel

Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7  BVH
Open 6  CDA*
D66    
CDA 3     
SGP 2    
CU     
Totaal 24 Totaal 5

* CDA stemde per abuis met 1 stem tegen

Wat vindt de SGP

De SGP heeft het raadsvoorstel gesteund. Lees hier terug waarom en lees een toelichting op welke amendementen en moties we steunen en welke niet. 

 

Wensen en bedenkingen brief verkoop vastgoed

In het kort

Het college heeft een lijst vastgesteld met af te stoten vastgoed. Dit vastgoed past niet bij de gemeentelijke kerntaken dus kan verkocht worden. Voorwaarde bij verkoop is dat de bestemming hetzelfde blijft. De volgende moties zijn ingediend: 

 • motie cda WB Tabaksteeltmuseum en Buurthuchte;
 • motie vvd cda open extra voorwaarden;
 • motie vvd cda termijn mandaat;
 • motie bvh definitieve verkoopvoorwaarden;
 • motie bvh prioritering verkoop vastgoed;
 • motie bvh d66 termijn mandaat.

Stemming

Motie cda WB Tabaksteeltmuseum en Buurthucht;

Ingetrokken.


Motie vvd cda open extra voorwaarden;

Aangenomen.

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 6     
D66    
CDA     
BVH 4    
SGP 2    
CU     
Totaal 29   Totaal 0

 

Motie vvd cda termijn 5 jaar mandaat

Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7  BVH 4
Open 6

  

 
D66 5    
CDA     
SGP 2    
CU     
Totaal 25 Totaal 4

 

Motie bvh definitieve verkoopvoorwaarden

Verworpen

Voor   Tegen  
BVH 4 VVD
    Open 
    D66
    CDA    4
    SGP
    CU 
Totaal 27   Totaal 2

 

Motie bvh prioritering verkoop vastgoed

Verworpen

Voor   Tegen  
BVH 4  VVD
    Open 
    D66 
    CDA    4
    SGP 
    CU 
Totaal 4   Totaal 25

 

Motie bvh d66 termijn 2 jaar mandaat

Niet in stemming gebracht, termijn met 5 jaar aangenomen, de 2 jaar termijn had slechts steun van D66 en BVH.


Wat vindt de SGP

De SGP is voor het afstoten van vastgoed die niet noodzakelijk in bezit hoeft te zijn van de gemeente. Dat is conform de vastgoednota.

De motie van cda WB Tabaksteeltmuseum en Buurthucht  

De motie van vvd cda open extra voorwaarden hebben we gesteund om zorgvuldig te zijn bij de verkoop.

De motie van vvd cda termijn mandaat; van vijf jaar steunen we omdat dit een realistische termijn is waarop verkoop gerealiseerd kan worde.

De motie van bvh definitieve verkoopvoorwaarden omdat dit tot terughoudendheid zal leiden bij potentiële kopers en vertraging oplevert. 

De motie van bvh prioritering verkoop vastgoed steunen we niet omdat alles waar een koper zich voor aandient bespreekbaar moet zijn.

De motie van bvh d66 termijn mandaat 2 jaar steunen we niet omdat dit te kort is om tot verkoop over te kunnen. We nemen ook wel vaker besluiten die na de verkiezingen effecten hebben.

Over dit voorstel is geen stemmingen nodig. Alleen bezwaren kunnen ingebracht worden door moties, zoals hierboven is aangegeven.

 

Afwegingskaders energie in landschap

 

In het kort

Het college stelt kaders voor om voor 2025 0,03 TWH wind en 0,05 TWH zonnevelden te vergunnen. Dat zijn 2-4 windmolens en 55 hectare zonneveld. Hiervoor zijn de volgende wijzigingsvoorstellen ingediend:

 • Amendement 1 D66 doelstelling in lijn met EU (doel ophogen naar 55% CO2 reductie in 2050)
 • Amendement 2 BVH doelstelling 2025 / 2030 in 2 gelijke delen i.p.v. eerst 2/3 en dan 1/3e van de benodigde opwek uitvragen.
 • Amendement 3 VVD, Open, CDA innovatie en uitvraag om 1/4e van de opgave voor 2025 door middel van innovatie oplossingen op te wekken
 • Amendement 4 D66 integrale afweging die niet van tevoren een onderverdeling in wind- en zon wil maken en in 2021 al zon- en wind op te vragen (in plaats van wind in 2022)
 • Amendement 5 VVD afwegingskaders energie in landschap criteria en voorwaarden Nu een amendement criteria en voorwaarden om natuur en landschap zwaarder te laten wegen ten koste van de criteria andere gemeentelijke doestelling (zoals meervoudig gebruik grond) en efficiëntie. Idee is om op basis van deze criteria wind- en zonplannen een score te geven en de best scorende plannen te gaan vergunnen.
 • Amendement 6 VVD, BVH om geen windmolens toe staan in het nationaal park

Daarnaast zijn de volgende moties (verzoeken) ingediend: 

 • Motie 1D66 duidelijkheid over onze doelstelling om onze lokale CO2 uitstoot te gaan meten
 • Motie 2 CDA meewegen medische aspecten bij beslissing windmolens
 • Motie 3 CDA hoogspanningsleidingen om zonnepanelen te realiseren onder hoogspanningslijnen

Stemming

Amendement 1 D66 doelstelling in lijn met EU 

Verworpen

Voor   Tegen  
D66 5

 VVD 

 7
     Open   6 
     BVH   4 
     CDA   4
     SGP    2 
     CU  1
Totaal 5 Totaal 24

Amendement 2 BVH doelstelling 2025/2030

Verworpen

Voor   Tegen  
BVH 4  VVD 7
SGP 2

 Open 

     D66 
     CDA  
     CU
Totaal 23 Totaal 6

Amendement 3 VVD, Open en CDA innovatie en uitvraag

Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7  D66 5
Open 6

 BVH 

CDA     
SGP 2    
CU     
Totaal 20 Totaal 9

Amendement 4 D66 integrale afweging

Verworpen

Voor   Tegen  
D66 5  VVD 7
BVH 4

Open  

    CDA 
    BVH
    CU
Totaal 9 Totaal 20

Amendement 5 VVD criteria en voorwaarden

Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7 Open 6
BVH 6

D66

CDA SGP  
    CU
Totaal 15 Totaal 14

Amendement 6 VVD en BVH geen windmolens in het nationaal park

Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7 Open 6
CDA D66  
BVH 4 SGP 
    CU 
Totaal 15 Totaal 14

Motie 1 D66 duidelijkheid over onze doelstelling

Deze is aangehouden en niet in stemming gebracht.

Motie 2 CDA medische aspecten bij wind

Deze motie is ingetrokken nadat duidelijk werd dat dit medische aspecten onder het criterium veiligheid al worden meegewogen. 

Motie 3 CDA zon onder hoogspanningsleidingen

Deze is aangehouden en niet in stemming gebracht.

Raadsvoorstel

Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7  D66 4
Open 6

 BVH

4
CDA  SGP 
CU     
Totaal 18 Totaal 11

 

Wat vindt de SGP

Lees hier ons standpunt t.a.v. dit raadsvoorstel terug.en waarom we uiteindelijk tegen hebben gestemd. 

T.a.v. de amendementen:

Amendement 1 geen steun want we volgen de lijn eerst in de wet vastleggen, dan uitwerken in lokaal beleid.

Amendement 2 steun omdat je hierdoor ervaring op doet en je dat in de 2e periode kan benutten en het ook een logischer verdeling is die beter aansluit bij de motie klimaatneutraal die de raad heeft aangenomen.

Amendement 3 steun omdat amendement 2 het niet gehaald heeft en als we toch vasthouden aan het doel van 2025, dan graag deels door innovatie

Amendement 4 geen steun omdat we de onderverdeling wind/zon niet willen laten vallen, we hebben moeite met zonnevelden. Wel vinden we het oké om wind naar voren te halen. Maar dit zit in 1 amendement en kan dus in z'n totaal niet gesteund worden.

Amendement 5 geen steun omdat dit het meervoudig grondgebruik minder zwaar laat meewegen.

Amendement 6 geen steun omdat dit de mogelijkheden voor wind op voorhand beperkt, terwijl wij ze daar willen waar de overlast het minst is, misschien is dat wel juist in het natioinaal park.

 

Wensen en bedenkingen brief provinciale omgevingsvisie- en verordening (povi)

In het kort

De provincie heeft een provinciale omgevingsvisie- en verordening (regels) vastgesteld. Hierop kunnen gemeenten uit de provincie reageren. Het college heeft in een brief de reactie van onze gemeente voorbereid. De gemeenteraad kan hier aanvullende suggesties op doen. De volgende moties met aanvullingen zijn voorgesteld:

Motie CU, D66, CDA en BHV Celenhof die vraagt om de provincie te vragen hoe ze denkt over dit plan in de kernrandzone buiten de rode contour van Maarsbergen 

Motie VVD, D66 en Open om toe te voegen dat de Intercity status van station Driebergen-Zeist behouden moet blijven.

Motie BVH om de rode contour op een drietal locaties niet te wijzigen in tegenstelling tot wat het college voorstelt.

Stemming

Motie 1 Celenhof

Verworpen

Voor   Tegen  
D66 5 VVD 7
CDA Open  

BVH

4 SGP 
CU     
Totaal 13 Totaal 15

Motie 2 Intercity status Driebergen-Zeist

Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 6

  

 
D66 5    
CDA     
BVH 4    
SGP 2    
CU     
Totaal 29 Totaal 0

Motie 3 Rode contour

Verworpen

Voor   Tegen  
D66 5  VVD 7
BVH 4

Open  

6
    CDA
    SGP 
    CU 
       
Totaal 9 Totaal 20

Over het raadsvoorste zelf is geen stemming nodig omdat alleen wensen- en bedenkingen geuit hoeven te worden.

Wat vindt de SGP

De SGP steunt de reactiebrief van het college en vindt het ook belangrijk nogmaals aandacht te vragen voor de intercity status van het station Driebergen-Zeist. Deze  motie steunen we daarom. De motie Celenhof kunnen we niet steunen. Niet alleen kan je niet voor 1 locatie een uitzondering maken op het algemeen beleid (jurisprudentie) en daarnaast druist het in tegen het raadsbreed programma. Wij zijn wel voorstander van bouwen buiten de rode contour, maar dat moet zorgvuldig besloten, op basis van een algemene beleidsuitspraak en raadsbreed (zoals afgesproken deze periode). De motie rode contour steunen we niet omdat we de logische grenzen volgen, zoals de provincie dat ook hanteert. Dit voegt niets extra aan bebouwing of wonen toe, dat zal altijd langs de raad moeten mocht dat überhaupt de bedoeling zijn. Het is puur om de grens van de rode contour aan te laten sluiten bij wat bebouwd stedelijk gebied is.

Motie hybride vergadering

In het kort

Deze motie vraagt het college zich in te spannen dat landelijk hybride (zowel fysiek als online) vergaderingen van de gemeenteraad mogelijk te maken. 

Stemming

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 6

  

 
D66 5    
CDA     
BVH 4    
SGP 2    
CU     
Totaal 29 Totaal 0

Wat vindt de SGP

De SGP vindt het goed om deze mogeljkheid ook mogelijk te maken zodat er maximale keuzevrijheid is voor hoe raadsleden deel willen nemen aan de vergadering.

 

Regels griffie en budget fractieondersteuning

In het kort 

De regels van de griffie zijn zonder discussie vastgesteld. Alleen is een amendement van BHVLokaal besproken om fractiebudgetten mogelijk te maken.

Stemming

Amendement fractiebudget

Dit amendement is niet meer in stemming gebracht omdat alleen de BHV voor is.

Raadsvoorstel

Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 6

  

 
D66 5    
CDA     
BVH 4    
SGP 2    
CU     
Totaal 29 Totaal 0

Wat vindt de SGP

Dit is ooit als bezuiniging gerealiseerd door als raad ook de broekriem aan te halen zoals we dat ook van inwoners vragen. We vinden het in deze tijd dan ook niet verantwoord om meer geld naar de politieke partijen te laten vloeien. Het raadsvoorstel zelf steunen we.

 

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.