Stemuitslag Januari 2021

Hamerstukken

In het kort

De raad heeft zonder aanpassingen besloten over:

 • Budgetten Onderwijsachterstandenbeleid (OAB), met stemverklaringen van BVHlokaal en VVD
 • Participatiekaders voor initiatiefnemers ter voorbereiding op de omgevingswet, met inbegrip van de wijzigingen die donderdag 28 januari door het college zijn aangereikt op verzoek van de fracties in de oordeelvormende vergadering
 • Afwegingskader wegbeheer en herallocatie budget
 •  Ontwerpverklaring van geen bedenkingen n.a.v. aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van de maximale inhoud van de bedrijfswoning aan de Rijksstraatweg 1 Leersum – waarbij de fractie BVHlokaal (4) in een stemverklaring heeft aangegeven tegen dat ze wil worden geacht tegen het voorstel te hebben gestemd.
 • Motie Bedenkingen bij Herinrichting Tuinen Huis Doorn.

 

Stemming

Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 6     
D66    
CDA     
BVH 4    
SGP 2    
CU     
Totaal 29  Totaal 0


Wat vindt de SGP?

Catharijnestraat

Delegatiebesluit en adviesrecht omgevingswet

In het kort

Vanaf 01-01-2022 gaat de omgevingswet in. Die beoogd ruimtelijke procedures te vernsellen, meer los te laten en te vertrouwen op inwoners. Om een en ander wettelijk goed te regelen heeft de raad een besluit genomen over waar de raad adviesrecht over krijgt en wat ze aan het college gedelegeerd. De SGP heeft hierbij een amendement ingediend om besluiten over de ruimte voor ruimte regeling ook te delegeren aan het college.

 

Stemming

Amendement
Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7  BVH
Open 6     
D66    
CDA     
SGP 2    
CU 1    
       
Totaal 25  Totaal 4


Raadsvoorstel

Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 6     
D66    
CDA     
BVH 4    
SGP 2    
CU     
Totaal 29  Totaal 0


Wat vindt de SGP?

De SGP is groot voorstander van loslaten en vertrouwen op de kracht van inwoners, mits duidelijke kaders zijn vastgesteld. Meer danken in ja mits i.p.v. nee tenzij. Omdat bij ruimte-voor-ruimte regelingen de kaders van tevoren al helder zijn, is het niet nodig dat dit nogeens langs de raad gaat en hebben we een voorstel gedaan deze besluiten ook te delegeren aan het college.

Amendement:

De raad, constaterende dat:

 • In het raadsvoorstel drie taken worden gedelegeerd aan het college, maar er nog niet voor gekozen is om wijzigingen van het omgevingsplan te delegeren aan het college;
 • Ruimte voor ruimte regelingen meestentijds unaniem door de gemeenteraad geaccordeerd worden;
 • Ruimte voor ruimte regelingen ook onderdelen “saneren” en dus niet met een vergunning afgehandeld kunnen worden;

Overwegende dat:

 • De omgevingswet beoogt procedures te versnellen;
 • Door besluitvorming door de gemeenteraad alleen te laten plaatsvinden wanneer dit echt noodzakelijk is procedures kunnen versnellen;
 • De omgevingswet beoogt meer los te laten en de gemeenteraad meer te laten besluiten en sturen op hoofdlijnen;
 • Het belangrijk is om ook daadwerkelijk los te durven laten en ervaring op te doen;
 • Bij ruimte voor ruimte regelingen soms maatwerk wordt toegepast;
 • De ruimte voor ruimte regeling een provinciale regel is en de provincie invloed heeft wanneer het college maatwerk wil toepassen in afwijking van de exacte regels van de ruimte voor ruimte regeling;
 • De raad nog altijd haar controlerende rol heeft;

Besluit: Aan bijlage 1 “Delegatiebesluit omgevingswet” artikel 1 Delegatie een lid 4 toe te voegen: De bevoegdheid tot het wijzigen van het omgevingsplan voor aanvragen in het kader van de provinciale ruimte voor ruimte regeling, ook wanneer maatwerk in afwijking van de regeling wordt toegepast, te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.