November 2022

 

Hamerstukken

In het kort

De raad heeft zonder discussie besloten over:

 • Vergaderschema 2023 
 • Ontwerpverklaring geen bedenkingen functiewijziging Woudenbergseweg 40 Maarsbergen

Stemming

Beide voorstellen zijn aangenomen, voorstel Woudenbergseweg 40 Maarsbergen met stemmen tegen van PVDD. 

Wat vindt de SGP

Eens

Woningbouw De Oude Kolk Leersum

In het kort

Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om op de locatie De Oude Kolk in Leeersum 20 woningen te realiseren. Bij dit voorstel is een amendement ingediend door het CDA, BVH en CU om  het bouwvlak en de bouwhoogte aan te passen zodat het gebouw een groter oppervlakte van de kavel zou beslaan maar minder hoog zou worden.

Stemming

Amendement bouwvlak en bouwhoogte
Verworpen

Voor   Tegen  
BVH 6  VVD
CDA 4  Open
SGP 2  D66
CU 1  PVDD 2
Totaal 13 Totaal 15

 

Raadsvoorstel
Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 4  VVD
Open 5  SGP
D66 4    
PVDD 2    
SGP 2    
Totaal 17 Totaal 11

 

Wat vindt de SGP

De SGP had op zich geen bezwaren tegen de voorgestelde bouw van 3 lagen en een parkeergarage. Echter is er de sterke wens in de omgeving om een lager en breder gebouw te realiseren, Omdat dit niet ten koste gaat van het aantal woningen, hebben we het amendement gesteund. Groen kan ook op het dak gerealiseerd worden. Toen het amendement geen meerderheid haalde hebben we wel het raadsvoorstel gesteund omdat er vanwege de woningnood wél gebouwd moet gaan worden, ook al is dat niet helemaal zoals je het wilt.

Griftdijk 1c Maarsbergen

In het kort

Dit plan realiseert het omzetten van agrarische bestemming naar een bedrijfsbestemming. BVHLokaal diende een amendement in om een groter deel van de kavel de bestemming groen te geven.

Stemming

Amendement groen
Aangenomen 

Voor   Tegen  
BVH 6  VVD
Open 5    
D66 4    
CDA 4    
PVDD 2    
SGP 2    
CU 1    
Totaal  24  Totaal  4

 

Raadsvoorstel
Aangenomen

Voor   Tegen  
BVH 6    
VVD 4    
Open 5    
D66 4    
CDA 4    
PVDD 2    
SGP 2    
CU 1    
Totaal 28 Totaal 0

 

Wat vindt de SGP

Voor ons had het amendement niet perse gehoeven, maar we hebben er ook geen bezwaren tegen en er is ook geen bezwaar van de eigenaar van de grond. Wel hebben we opgeroepen te waken voor al te gedetailleerd alles willen intekenen. Het raadsvoorstel zelf is een praktische wijzigingen die we steunen.

Begroting 2023 en uitvoeringsprogramama 

In het kort

De begroting 2023-2026 is beleidsarm opgesteld. De voorstellen om het nieuwe raadsprogramma uit te voeren zijn vastgelegd in het uitvoeringsprogramma. Onder het motto groen en duurzaam doen wordt zo uitvoering gegeven aan het raadsprogramma. De bespreking gaf veel discussie omdat sommmige partijen verder wil gaan dan anderen en deze ambities willen financieren door belastingverhoging. 

Daarbij zijn de volgende amendementen (wiijzigingsvoorstellen) ingediend:

 1. Amendement extra inkomsten van BVHLokaal, Open, D66 en CU: Een verhoging van de toeristenbelasting € 316.000,- per jaar, verhoging  forensenbelasting € 112.000,- per jaar en verhoging van de OZB niet-woningen voor eigenaren € 805.000.. Dit geld wordt gebruik voor de volgende structurele exploitatielasten: Mobiliteit € 120.000,-, versnellen woningbouwopgave € 120.000,-, duurzaamheid € 252.000,-, speelplaatsen € 35.000,-, groen onderhoud € 250.000,- en toeving aan algemene reserve € 381.000,-
 2. Amendement speelplaatsen (helft behouden door meer budget) van alle parijen m.u.v. VVD.
 3. Amendement versterken centrumfuncties door externe centrummanager (VVD, D66, CDA en SGP) 
 4. Amendement compenseren kun je keren (alle fracties) om de CO2 compensatie van de gemeente ook te doen door isolatie.
 5. Amendement rode contouren (Open, D66, BVH, CDA, SGP, PVDD) waardoor plannen voor ontwikkeling buiten de rode contour door het college ter beoordeling worden voorgelegd aan de raad.
 6. Amendement actualisatie Bomenverordening (BVHLokaal, PVDD) om versneld in 2023 dit te doen.
 7. Amendement Voorkom Armoede(val) (ingediend door CDA, D66, Open,
  SGP, CU, BVHlokaal) 
 8. Amendement versterking Biodiversiteit (ingediend door CDA, PvdD, CU, OPEN, D66, BVHlokaal) 
 9. Aangenomen dierenwelzijn (ingediend door PvdD, OPEN, CU, BVHlokaal) waardoor de gemeente op basis van de wettelijke taken we beleid op het gebied van dierenwelzijn opstelt en een uitvoeringsprogramma ontwikkelt.
 10. Amendement afschaffing hondenbelasting (ingediend door PvdD, D66,
  SGP)
 11. Amendement 2c Huidige energiemix blijft gehandhaafd (ingediend door PvdD, OPEN, CU) 

Stemming

Amendement 1 Extra inkomsten
Aangenomen

Voor   Tegen  
BVH 6  VVD  4
Open 5  CDA  4
D66 4  PVDD  2
CU 1  SGP  2
       
Totaal 16 Totaal 12

 

Amendement 2 Behoud speelplaatsen
Aangenomen

Voor   Tegen  
BVH 6    
VVD 4    
Open 5    
D66 4    
CDA 4    
PVDD 2    
SGP 2    
CU 1    
Totaal 28 Totaal 0

 

Amendement 3 Versterken centrumfunctie
Aangenomen

Voor   Tegen  
BVH 6  PVDD
VVD 4    
Open 5    
D66 4    
CDA 4    
SGP 2    
CU 1    
       
Totaal 26 Totaal 2

 

Amendement 4 Compenseren kun je keren
Aangenomen

Voor   Tegen  
BVH 6    
VVD 4    
Open 5    
D66 4    
CDA 4    
PVDD 2    
SGP 2    
CU 1    
Totaal 28 Totaal 0

 

Amendement 5 Rode contouren
Aangenomen

Voor   Tegen  
BVH 6  VVD
Open 5    
D66 4    
CDA 4    
PVDD 2    
SGP 2    
CU 1    
Totaal  24  Totaal  4
     

Amendement 6 Actualisatie bomenverordening
Aangenomen

Voor   Tegen  
BVH 6  SGP
VVD 4    
Open 5    
D66  4    
CDA  4    
PVDD 2    
CU 1    
Totaal 26 Totaal 2

 

Amendement 7 Voorkome armoedeval
Aangenomen

Voor   Tegen  
BVH 6  VVD
Open 5    
D66 4    
CDA 4    
PVDD 2    
SGP 2    
CU 1    
Totaal  24  Totaal  4
   

 

Amendement 8 Versterking biodviersiteit 
Aangenomen

Voor   Tegen  
BVH 6  SGP
VVD 4    
Open 5    
D66  4    
CDA  4    
PVDD 2    
CU 1    
Totaal 26 Totaal 2

 

Amendement 9 Dierenwelzijn
Aangenomen

Voor   Tegen  
BVH 6  VVD
Open 5  SGP
D66 4    
CDA 4    
PVDD 2    
CU 1    
Totaal 22 Totaal 6

 

Amendement 10 Afschaffing hondenbelasting
Verworpen

Voor   Tegen  
D66 4  BVH  6
PVDD 2  VVD  4
SGP 2  Open  5
     CDA  4
     CU  1
Totaal 8  Totaal 20

 

Amendement 11 Huidige energiemix blijft gehandhaafd
Verworpen

Voor   Tegen  
Open 5  BVH  6
D66 4  VVD  4
PVDD 2  CDA  4
CU 1  SGP  2
Totaal 12  Totaal 16

 

Raadsvoorstel punt 1 Beleidsarme begroting 2023
Aangenomen

Voor   Tegen  
BVH 6    
VVD 4    
Open 5    
D66 4    
CDA 4    
PVDD 2    
SGP 2    
CU 1    
Totaal 28 Totaal 0

 

Raadsvoorstel punt 2 Uitvoeringsprogramma
Aangenomen

Voor   Tegen  
BVH 6  VVD 4
Open 5  CDA 4
D66 4  SGP
PVDD 2    
CU 1    
Totaal 18 Totaal 10

 

Wat vindt de SGP

Er valt veel over dit omvangrijke voorstel te zeggen. De SGP heeft de begroting en het voorgestelde uitvoeringsprogramma A wat in basis voorlag gesteund. Maar heeft zich uitgesproken tegen de de belastingverhogingen om extra ambities te realiseren. Door het aannemen van het amendement belastingverhoging, hebben we tegen het uitvoeringsprogramma gestemd. 

Lees hier de volledige toelichting  

 

Moties bij de begroting / uitvoeringsprogramma

In het kort

Bij de begroting en het uitvoeringsprogramma zijn de volgende moties ingediend:

 1. Toerekenen handhavingskosten (BVH, D66, SGP) waardoor kosten voor markten en evenementen volledig doorgerekend gaan worden aan de gebruiker, conform het uitgangspunt dat leges (dat betaal je voor vergunningen) de gemaakte kosten moeten dekken.
 2. Terugdringen energiekosten gemeentelijke organisatie (BVH, Open, D66) waar het college gevraagd wordt het energiebudget van 2024-2026 niet aan energie maar energie neutraal maken te besteden.
 3. Consequent begroten / verantwoorden (BVH, Open, SGP) waarin gevraagd wordt ook te kijken naar waar besparingen te realiseren zijn, geen meerdere potjes naast elkaar te maken en het extra geld en personeel voor de doelen van uitvoeringsprogramma ook apart te monitoren. 
 4. Bouwenveloppen (Alle fracties m.u.v. SGP) waarin het college gevraagd wordt te zorgen dat bij uitvraag van grondverkoop van de gemeente lokale woningbouwcorporaties zo gunstig mogelijk te laten meedoen/ het aan hen te kunnen gunnen.
 5. Looptijd beschikkingen (SGP, CDA, Open, BVH, CU, D66) waarin gevraagd wordt om de beschikkingen voor zorg langdurig te verstrekken zodat niet steeds opnieuw administratieve procedures gevolgd hoeven te worden voor iemand die langdurig zorg nodig heeft.
 6. Acuut verterken sociaal vangnet (D66, Open, BVH, CDA, SGP) waarin het college gevraagd wordt een aantal acties te ondernemen voor financiële bestaanszekerheid.  
 7. Brede toegankelijke begroting (D66, Open) die vraagt om nog eens te kijken om de leesbaarheid van de begroting verder te vergroten.

Stemming

Motie Toerekenen handhavingskosten
Aangenomen

Voor   Tegen  
BVH 6  CU
VVD 4    
Open 5    
D66 4    
CDA 4    
PVDD 2    
SGP 2    
       
Totaal 27 Totaal 1

 

Motie Terugdringen energiekosten gemeentelijke organisatie
Aangenomen

Voor   Tegen  
BVH 6  CDA  4
VVD 4  SGP  2
Open 5  CU  1
D66 4    
PVDD 2    
       
Totaal 21 Totaal 7

 

Motie Consequent begroten / verantwoorden
Aangenomen

Voor   Tegen  
BVH 6  VVD
Open 5  D66
CDA 4  PVDD
SGP 2  CU
       
Totaal 17 Totaal 11

 

Motie Bouwenveloppen
Aangenomen

Voor   Tegen  
BVH 6  SGP
VVD 4    
Open 5    
D66 4    
CDA 4    
PVDD 2    
CU 1    
       
Totaal 26 Totaal 2

 

Motie Looptijd beschikkingen
Aangenomen

Voor   Tegen  
BVH 6    
VVD 4    
Open 5    
D66 4    
CDA 4    
PVDD 2    
SGP 2    
CU 1    
Totaal 28 Totaal 0

 

Motie Acuut verterken sociaal vangnet
Aangenomen

Voor   Tegen  
BVH 6    
VVD 4    
Open 5    
D66 4    
CDA 4    
PVDD 2    
SGP 2    
CU 1    
Totaal 28 Totaal 0

 

Motie Brede toegankelijke begroting
Aangenomen

Voor   Tegen  
Open 5  BVH
D66 4  VVD
CU 1  CDA
     PVDD
     SGP 2
Totaal 10 Totaal 18

 

Wat vindt de SGP

 • Motie Toerekenen handhavingskosten - Deze hebben we ingediend omdat dit de financiële spelregel van kostendekkende vergunningstarieven (leges) beter toepast.
 • Motie Terugdringen energiekosten gemeentelijke organisatie - Deze hebben niet gesteund omdat je ook budget nodig hebt voor energie, je kan niet alles in energieneutraal maken stoppen.
 • Motie Consequent begroten / verantwoorden - Deze hebben we ingediend om beter te kunnen sturen op de financiën en een aantal logische uitgangspunten die dreigen losgelaten te worden weer te herstellen.
 • Motie Bouwenveloppen - Deze hebben we niet gesteund omdat we bijj de bouw van een combinatie van middeldure én sociale woningen niet per definitie willen laten ontwikkelen door woningcorporaties, dat kan ook een marktpartij zijn die zowel de sociale als middeldure woningen gaat realiseren.
 • Motie Looptijd beschikkingen - Deze heeft ons commissielied Ada Janssen geschreven om de administratieve lasten in de zorg terug te dringen, een voorbeeld uit de praktijk leidde tot dit voorstel om regeldruk tegen kunnen gaan en werd vervolgens unaniem gesteund.
 • Motie Acuut verterken sociaal vangnet - Deze hebben we ingediend om aandacht te vragen voor de financiële zorgen die er zijn en daar maatregelen voor te nemen.
 • Motie Brede toegankelijke begroting - Deze hebben we niet gesteund, er is al veel aan gedaan en vaker naar gekeken om de begroting begrijpelijker te maken. Het is een financieel document wat conform wet- en regelgeving nu eenmaal bepaalde indelingen, termen e.d. vereist. Daar zijn ook cursussen voor en hoort bij de basiskennis van een raadslid.

 

Motie plan voor adequate dekking toiletten Utrechtse Heuvelrug

In het kort

CU, CDA en Open dienen een motie in over openbare toiletten. Hierin vragen ze om binnen een half jaar met een plan te komen (in overleg met bedrijven, winkels, instellingen en natuurbeheerders) om tot een adequate dekking van openbare toiletten te garanderen conform de 500 meter norm en daarover de raad te informeren.

Stemming

Aangenomen

Voor   Tegen  
BVH 6  VVD
Open 5  SGP
D66 4    
CDA 4    
PVDD 2    
CU 1    
Totaal 22 Totaal 6

 

Wat vindt de SGP

De SGP vindt dat iedere 500 meter niet nodig is, op een aantal plekken kan wellicht gekeken worden naar een openbaar toilet. Alleen willen we dit niet zomaar bij motie even regelen zonder aan te geven waar het van te betalen,. Nota bene dezelfde avond is de begroting vastgesteld waarin de indienende partijen geen budget voor openbare toiletten hebben toegevoegd!

 

Motie bomenkap Huis Doorn

In het kort

De raad is unaniem tegen de bomenkap zoals rijksvastgoedbedrijf voornemens is bij Huis Doorn. Daarom is de motie ingediend om het rijksvastgoedbedrijf te vragen af te zien van de kap. (N.b. inmiddels is bekend geworden dat rijksvastogedbedrijf af ziet van de kap en een nieuw plan gaat maken).

Stemming

Aangenomen

Voor   Tegen  
BVH 6    
VVD 4    
Open 5    
D66 4    
CDA 4    
PVDD 2    
SGP 2    
CU 1    
Totaal 28 Totaal 0

 

Wat vindt de SGP

De SGP is het ook niet eens met de voorgestelde bomenkap omdat het niet nooodzakelijk is vanwege veiligheid, maar puur vanwege tuinontwerp/ cultuur-historie. Daarvoor ga je geen honderden bomen kappen.

 

Voor   Tegen  
BVH 6    
VVD 4    
Open 5    
D66 4    
CDA 4    
PVDD 2    
SGP 2    
CU 1    
Totaal 28 Totaal 0

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.