Stemuitslag september 2021

 

 

 Hamerstukken

In het kort

De raad heeft zonder aanpassingen besloten over: 

 • Vaststelling bestemmingsplan Leersum, Gooyerdijk 2a-2b, 
 • Jaarrekening 2020 en begroting2021 regionaal archief, 
 • BIZ Doorn 2022 Verordening vaststellen. 
 • Verordening 2022 Forensen- en Toeristenbelasting (aan deze stemming is niet deelgenomen door het raadslid Rooijakkers (VVD) omdat hij formeel nog betrokken is via een ander belang)
 • Vaststelling bestemmingsplan Broekweg 6-8 in Leersum 
 • Raadsvoorstel ‘RID Jaarstukken 2020 en begroting 2022’,

Stemming

Aangenomen.

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 6    
D66     
CDA     
BVH     

SGP
CU  

2
1
   
Totaal 29  Totaal

0

  

Wat vindt de SGP

Eens.

Regionale Energie Strategie (RES 1.0)


In het kort

De regionale energie strategie bevat de plannen voor de regio Zuid-Oost Utrecht voor het opwekken van energie. Belangrijk onderdeel van het plan is om een gebied in Overberg als zoekgebied voor windmolens aan te wijzen. De volgende amendemten (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken) zijn ingediend:

 • Een amendement over de zoeklocatie bij Overberg (ingediend door CDA, BVH, D66, VVD, SGP en Christen Unie), waardoor het gebied niet is aangemerkt als zoekgebied. Na vaststelling van de RES evalueert de raad het afwegingskader Energie en Landschap, waaronder een mogelijke afweging van de energiemix. 
 • Een amendement (ingediend door CDA en D66) over het toevoegen van een zonnelint langs de A12. 
 • Een amendement (ingediend door BVHlokaal, D66 en SGP) over de afhandeling van een aantal moties. 
 • Motie meer mogelijkheden vanaf de RES 2.0 (ingediend door CDA) om landelijk te lobyen dat bij de bijstelling van het plan over 2 jaar ook andere alternatieven dan zon en wind meegenomen mogen worden in de strategie. Nu is dit niet toegestaan vanuit het klimaatakkoord.
 • Een motie profijt voor omwonenden (D66, CU) om de omwonenden van zonneparken en windmolens meer te laten profiteren door het opstellen van een (financieel) kader.
 • Een motie van CDA om Zeist en Woudenberg te bewegen af te zien van het plaatsen van windmolens nabij de grenzen van onze gemeente.
 • Een motie van afkeuring (BVH) over het voorstel van de wethouder om het hele proces opnieuw te willen starten, in plaats van de uitkomst te accepteren.
 • Een motie betrekken inwoners en participatie bij energie plannen (D66) is ingetrokken na een toezegging van de wethouder.
 • Een motie geen windmolens (CDA) is ingetrokken na het aannemen van het amendement om Overberg als zoekgebied te schrappen.

Stemming

Amendement zoeklocatie Overberg schrappen
Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 5    
D66     
CDA     
BVH     

SGP
CU  

2
1
   
Totaal 28  Totaal

0

  

Amendement toevoegen zonnelint A12
Aangenomen.

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 5    
D66     
CDA     
BVH     

SGP
CU  

2
1
   
Totaal 28  Totaal

0

 

Amendement afhandeling moties 

Voor   Tegen  
       
Open 5  VVD
D66     
CDA     
BVH     

SGP
CU  

2
1
   
Totaal 21  Totaal 7

 

Raadsvoorstel

Voor   Tegen  
VVD 7  BVH
Open 5    
D66     
CDA     
SGP    

CU

1    
Totaal 24  Totaal

4

 

Motie meer mogelijkheden RES 2.0
Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 5    
D66     
CDA     
BVH     

SGP
CU  

2
1
   
Totaal 28  Totaal

0

 

Motie profijet voor omwonenden
Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 5    
D66     
CDA     
BVH     

SGP
CU  

2
1
   
Totaal 28  Totaal

0

 

Motie gesprek Zeist en Woudenberg over windmolens
Verworpen

Voor   Tegen  
CDA 4  VVD
     Open
     D66
     BVH
     SGP  

 

   CU 1
Totaal Totaal

24

 

Motie van afkeuring proces RES
Verworpen

Voor   Tegen  
BVH 4  VVD
     Open
     D66
     CDA
     SGP  

 

   CU 1
Totaal Totaal

24

 

Wat vindt de SGP

De SGP heeft zich uitgesproken tegen het plaatsen van windmolens in Overberg.

Lees hier onze bijdrage aan het debat

 

Bestemmingsplan recreatieterreinen


In het kort

De raad heeft één groot bestemmingsplan recreatieterreinen besproken dat alle verouderde afzonderlijke bestemmingsplannen voor recreatieterreinen vervangt. Het bestemmingsplan bevat ook een aantal wijzigingen op basis van eerder door de raad vastgestelde kaders. D66 en CU dienden een motie met ideeën voor duurzame recreatie in.

Stemming

Raadsvoorstel
Aangenomen.

Voor   Tegen  
VVD 7  BVH
Open 6    
D66     
CDA     
SGP     

CU  

1    
Totaal 24  Totaal

4

  

Amendement duurzame recreatie 
Aangenomen.

Voor   Tegen  
VVD 7  SGP
Open 6    
D66     
CDA     
BVH     

CU  

1    
Totaal 26  Totaal

2

  

Wat vindt de SGP

De SGP is blij dat het bestemmingsplan gereed is en conform de eerder door de raad gestelde kaders. Daar willen we nu niet van gaan afwijken. Alleen op de maatvoering is een wijziging gedaan n.a.v. de inspraak in de zienswijzen, dit steunen we. Hoewel er best nog wel haken en ogen zitten aan bepaalde onderdelen, hebben we het plan in z'n geheel kunnen steunen. Met name omdat de flexibiliteit vergroot wordt en de focus ligt op het vergroten van mogelijkheden binnen bestaande parken en er geen m2 recreatieterreinen worden toegevoegd. De motie duurzame recreatie hebben we niet gesteund, omdat dit onderdeel moet zijn van een totaal duurzaamheidsaanpak. Bij ieder raadsvoorstel weer duurzaamheid als apart onderwerp toevoegen voor gesprekken met inwoners e.d., leidt tot een versnipperde en niet wenselijke aanpak.

 

Bestemmingsplan Pomplaan 3 Leersum

In het kort

Op de Pomplaan 3 te Leersum was voorheen de gemeentewerf aanwezig. De gemeente wenst op deze locatie woningbouw te ontwikkelen. Om dit mogelijk te maken is een bestemmingsplan opgesteld. Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om op de voormalig gemeentewerf aan de Pomplaan 3 in Leersum maximaal 14 grondgebonden woningen of 20 zorgappartementen te realiseren. VVD diende een amendement om in het plan op te nemen dat er minimaal 14 woningen worden gerealiseerd en bij de verkoop van het vastgoed te regelen dat er 14 tot 20 woningen voor jongeren en senioren worden gerealiseerd.

 

Amendement woningantal en jongeren/senioren
Aangenomen.

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 5    
D66     
CDA     
BVH     

SGP
CU  

2
1
   
Totaal 28  Totaal

0

  

Raadsvoorstel
Aangenomen.

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 5    
D66     
CDA     
BVH     

SGP
CU  

2
1
   
Totaal 28  Totaal

0

 

Wat vindt de SGP

De SGP vind het een goede zaak dat deze locatie verder ontwikkelt wordt. Al was deze locatie ook prima geschikt voor een Medisch Centrum voor Leersum waar behoefte aan is. Hier is al eerder over gesproken, maar een meerderheid van de raad sprak zich hier toen tegen uit. De SGP steunt daarom nu dit plan wat een mooie bijdrage weer kan leveren aan de woningbouw en de uitwerking is conform de eerder gestelde kaders. Het amendement hebben we ook gesteund omdat dit aansluit bij bouwen voor de juiste doelgroepen waar de SGP zich ook hard voor maakt.

 

 

 

 

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.