23 september 2021

Geen windmolens in Overberg

Al enige tijd houdt een plan voor windmolens in Overberg de gemoederen flink bezig. Op 23 september is in de commissievergadering een oordeelsvormende vergadering geweest waarin de fracties hun mening gaven over dit en andere onderdelen van de energieplannen in de regionale energie strategie, de RES 1.0. Onderstaand de inbreng die commissielid Gijsbert Doornenbal namens de SGP naar voren bracht. De gemeenteraad neemt op 30 september een besluit.

Inbreng commissievergadering:

De koning Salomo zei het al in één van zijn spreuken: Welgelukzalig is de mens die wijsheid vindt, en de mens die verstandigheid voortbrengt. Als het gaat om de energie strategie, de RES 1.0, is het bepaald een uitdaging om wijs en verstandig te handelen als raad, college en betrokken inwoner. Wijsheid vinden en verstandigheid voortbrengen wijst er al op dat er niet één moment is dat je de wijsheid in pacht hebt maar dat er ook sprake kan zijn van voortschrijdend inzicht. Daar getuigt het college ook van en dat is moedig. In eerste instantie stelde zij voor om Overberg als zoekgebied voor wind aan te wijzen. Gisteren gaf zij echter aan de Overbergers gehoord en begrepen te hebben en stelt voor om het zoekgebied nog niet aan te wijzen. Wat ons betreft is dat een goede zaak.

De SGP is voorstander van iedere vorm van energie in de overtuiging dat alle onderdelen hard nodig zijn in de energiemix. We zijn voor zonne energie, we zijn voor windmolens, we zijn voor biomassa, we zijn voor kernenergie en we zijn, als enige partij, ook vóór aardgas en tégen het overhaast van aardgas afgaan. Zoals hoogleraar energiesystemen David Smeulders van de week in het AD ook aangaf, zal van aardgas afgaan juist tot meer CO2 uitstoot leiden.

Maar dat we vóór een energiebron zijn wil niet zeggen dat dit altijd en overal kan. Zo vinden wij dat er alleen zon op daken en langs infra kan komen en hebben wij ons altijd uitgesproken tégen zonnevelden op landbouwgrond omdat eerst de daken en ruimte langs infra benut moeten worden. Wij steunen daarom het idee van een zonnelint zoals het CDA dat voorstelt. Gezien dit alternatief, ga ik er van uit dat het CDA zich onomwonden uitspreekt tégen zon op landbouwgrond. (N.B. Dit deden ze niet).

En zo vinden we windmolens noodzakelijk, maar niet op iedere locatie en tegen iedere prijs. Wat ons betreft zijn er aantal voorwaarden waar aan voldaan moet worden: voldoende draagvlak en de gezondheidsaspecten serieus nemen. Dat betekent geen windmolens van deze omvang zo dicht bij bebouwing plaatsen. De SGP wil het zoekgebied Overberg schrappen en zal het voorstel van het college om een burgerforum in te stellen, steunen. We hebben immers voldoende tijd om ons éigen lokale beleid vorm te geven in óns tempo, omdat de landelijk klimaatdoelstelling van 35 TWH al ruimschoots gehaald wordt. Dit idee van een burgerforum steunen we alleen wanneer:

-          Dit forum een adviesrol heeft en níét op de stoel van de gemeenteraad gaat zitten. De gemeenteraad houdt de volledige vrijheid om wel of niet voorstellen te steunen die uit het burgerforum komen.

-          Daarnaast moet álles bespreekbaar zijn.

  • Dus álle energie technieken, bewezen of onbewezen.
  • Óók de verdeling tussen zon en wind moet heroverwogen kunnen worden. En het allerbelangrijkste:
  • De beperking die de VVD fractie heeft opgelegd, door driekwart van de gemeente uit te sluiten, niet alléén het NP maar óók 400 meter daarbuiten, moet van tafel. Het heeft alleen zin om een burgerforum te vragen mee te denken als er ook ergens over mee te denken valt en dat is de gehele gemeente en niet alleen Overberg.

Als aan deze voorwaarden niet wordt voldaan, zullen we niet met de RES 1.0 in kunnen stemmen. Mijn vraag aan met name de VVD fractie is of zij ook met deze voorwaarden uit de voeten kunnen.

En om dit laatste punt gelijk maar even door te gaan: tijdens de participatie zijn 2 van de 3 beoogde locaties afgevallen. Het college heeft verzuimd de kaders die de raad mee gaf, eerst nader uit te werken én vervolgens de participatie te starten en heeft onvoldoende duidelijk gemaakt dat bepaalde locaties door de beperkingen van de VVD, BVH en CDA niet meer mogelijk waren. Hierdoor is Overberg als enige zoekgebied over gebleven en zitten we nu met deze situatie. Het college had dit duidelijker moeten maken van het begin af aan en de 3 genoemde partijen uit de raad hebben dus op voorhand het proces al verstoord. Laten we daarom, nogmaals, bij het burgerforum niét op voorhand van alles uit sluiten maar gewoon alles willen onderzoeken. Onderzoekt alle dingen en behoudt het goede.

In de RES 1.0 wordt te optimistisch gedacht over wind en te pessimistisch over zon. We zijn de cijfers daarover nog verder aan het uitwerken, maar stellen in elk geval voor om de motie zon op dak niet als afgehandeld te zien. We dienen daarom een voorstel mede in om uiterlijk in het 1e kwartaal 2022 een actieplan vast te stellen voor kleinschalig én grootschalig zon op dak. Ook verwachten we meer inzet van het college op innovatie en energiebesparing.

Tot slot verwijs ik simpelweg nog naar onze inbreng bij energie en klimaatvoorstellen, al onze zorgen daarin geuit over opslag van energie, netcapaciteit, betaalbaarheid, haarbaarheid etc. gelden helaas nog onverkort óók voor de RES 1.0.