Februari 2023

 

Hamerstukken

In het kort

De raad heeft zonder discussie en aanpassiangen besloten over: 

  • Zienswijze ontwerp-regionaal risicoprofiel Veiligheidsregio Utrecht 2023
  • Liquidatie en opheffen gemeenschappelijke regeling GZO
  • Zienswijzen op ontwerpwijzigingsbesluit GR AVU
  • Vaststellen bestemmingsplan Lekdijk 1 Amerongen
  • Ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan Langbroekerdijk 15b Driebergen
  • Vaststellen stedebouwkundig kader Lomboklaan achter 12 Leersum
  • Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Rijksstraatweg 4b Leersum
  • Definitief verklaring van geen bedenkingen de Grote Bloemheuvel Maarsbergen.

Stemming

Alle hamerstukken aangenomen
Alle partijen stemden in met de hamerstukken. Alleen BVHLokaal stemde tegen het plan Lomboklaan en met 5 personen tegen het plan Langbroekerdijk 15.

Wat vindt de SGP

Eens.

Lees ook de toelichting op de steun voor het woninbouwplan Lomboklaan en wat het plan inhoudt: 

Lomboklaan

 

Resultaat co-creatie Doe Maarn Mee

In het kort

De raad heeft een co-creatie proces gestart om te komen tot een toekomstigbestendige oplossing voor 2 scholen, de kinderopvang, het dorpshuis, de sporthal en woningbouw in Maarn. De groep die dat uitgevoerd heeft, Doe Maarn Mee, heeft scenario's alles op Trompplein, alles op Planetenbaan, spreiding (d.w.z. zowel Planetenbaan als Trompplein) en nieuwbouw/renovatie op huidige locaties onderzocht en een scenario voorgesteld: spreiding. Het college stelt de raad voor om dat scenario over te nemen: de scholen naar de Planetenbaan en de dorpshuis, woningen en sporthal op het Trompplein.

Bij het voorstel hebben alle 8 fracties gezocht naar een compromis en een amendement ingediend met extra voorwaarden en ook een ander scenario uit te werken namelijk het plegen van nieuwbouw of renovatie van voorzieningen 
waarbij de scholen op of nabij dezelfde locatie komen aan het Trompplein resp. Breeschotenlaan, nieuwbouw van het dorpshuis op het Trompplein met renovatie van de daar gelegen Sporthal.

Ook is een motie ingediend door BVHLokaal en CDA over op voorhand uitspreken dat er een bijdrage vanuit de gemeente voor de investeirngen mogelijk wordt. Ook is een motie ingediend door BVHLokaal en D66 met betrekking tot de kinderopvang, dat de gemeente daar ook onderzoek voor moet doen en evt. in moet investeren.

Stemming

Amendement 8 fracties Doe Maarn Mee
Aangenomen

Voor   Tegen  
BVH 6    
VVD 5    
Open 3    
D66  3    
CDA  4    
PVDD 1    
SGP 2    
CU 1    
Totaal 25 Totaal 0

 

Raadsvoorstel
Aangenomen

Voor   Tegen  
BVH 6    
VVD 5    
Open 3    
D66  3    
CDA  4    
PVDD 1    
SGP 2    
CU 1    
Totaal 25 Totaal 0

 

Motie voor Maarn en Maarsbergen
Aangenomen

Voor   Tegen  
BVH 6  VVD  5
CDA 4  Open  3
D66 3  PVDD  2
     SGP  2
     CU  1
       
Totaal 13 Totaal 12


Motie kinderopvang
Verworpen

Voor   Tegen  
BVH 6  VVD  5
D66 3  Open  3
CU 1  CDA  4
     PVDD  1
    SGP 2
       
Totaal 10 Totaal 15


Wat vindt de SGP

De SGP heeft voorkeur voor het verder uitwerken van zowel de spreiding maar met name de nieuwbouw en renovatie scenario's en is, zoekende naar een compromis, voor het amendement. Er valt hier veel over te zeggen, lees daarvoor de toelichting. De motie voor Maarn en Maarsbergen hebben we niet gesteund. We willen eerst het uitgewerkt plan afwachten voordat we hier een uitspraak over doen.

Toelichting Doe Maarn Mee

 

Principeverzoek verhuizing landelijke eenheid Driebergen


In het kort

De Landelijke Eenheid van de politie in Driebergen heeft gevraagd of de gemeente kan meewerken aan nieuwbouw op de locaties waar nu sportpark De Woerd is gevestigd. Het college heeft besloten dit niet te doen omdat een alternatieve locatie voor de sport onmogelijk te vinden is en stelt de raad voor om het verzoek af te wijzen. Bij het bespreken is een motie ingediend door CDA en BVH om meer regie te hebben op toekomstige soortgelijke participatie trajecten.

Stemming

Raadsvoorstel
Aangenomen

Voor   Tegen  
BVH 6    
VVD 5    
Open 3    
D66  3    
CDA  4    
PVDD 1    
SGP 2    
CU 1    
Totaal 25 Totaal 0

 

Motie meer regie op participatie
Aangenomen

Voor   Tegen  
BVH 6  VVD  5
Open 3  SGP  2
D66 3  PVDD  1 
CDA 4    
CU 1    
       
Totaal 17 Totaal 8

 

Wat vindt de SGP

Het raadsvoorstel hebben we gesteund omdat we het eens zijn met de conclusie dat er geen ruimte elders is voor de sportvoorzieningen. Dat leidt er toe dat het kansloos is om mee te werken aan het principeverzoek. 

De motie hebben we niet gesteund. In opdracht van en afstemming met de raad heeft het college de aanpak gevolgd zoals we de afgelopen maanden zagen. Ieder raadslid was het eens om een traject te starten. We zien ook wel de positie van de gemeente hierin beter had gekund. Maar de motie spreekt een mening uit en vraagt om een toezegging in beleid om te zetten. Dat voegt dus niet zo veel toe.

Voor ons hoeft hier apart beleid voor te komen. Er is de nota participatie. Voor afzonderlijke, incidentele grote aanvragen zoals LE zal er altijd een plan specifiek aanpak nodig zijn, waarbij dit leergeld gewoon wordt meegenomen.  

Motie naar een veilige en stille Lekdijk motoroverlast Amerongen tegengaan

In het kort

De motie vraagt met een integraal plan te komen met opties hoe we de Lekdijk enerzijds verkeersveiliger kunnen maken en anderzijds de leefbaarheid te vergroten door de motoroverlast een halt toe te roepen Daarnaast om In overleg te blijven met gemeente Wijk bij Duurstede en actief te zoeken naar een gezamenlijke oplossing om de motor overlast op de Lekdijk een halt toe te roepen (via een pilot voor de tijdelijk afsluiting voor motoren of anderszins) en de uitkomsten te gebruiken bij integraal plan ‘verkeersveiligheid buitengebied’. Daarnaast op korte termijn zelfstandig maatregelen te nemen om de motoroverlast in Amerongen tegen te gaan door als wegbeheerder voorbereidingen te treffen voor een verkeersbesluit om het oude dorp van Amerongen af te sluiten voor doorgaand motorverkeer en een plan hiervoor aan de raad voor te leggen.

Stemming

Aangenomen

Voor   Tegen  
BVH 6  VVD 5
CU 1  SGP
Open 3    
D66  3    
CDA  4    
PVDD 1    
       
       
Totaal 18 Totaal 7

 

Wat vindt de SGP

De SGP staat welwillend tegenover een pilot voor een afsluiting voor alléén het oude dorp alleen in het weekend, mede ook vanwege zondagsrust. We willen de Lekdijk wel open blijven houden.  Wij denken dat door gedeeltelijk maatregelen te nemen we tegemoet komen aan leefbaarheid voor een groep inwoners die overlast ervaren en anderzijds inwoners die graag genieten van een motortocht. We vinden het oude dorp vanwege het cultuurhistorische waardevol en willen daarom daar een pilot doen. En bewust een pilot om de effecten goed te kunnen monitoren.  We hebben geen behoefte aan allerlei onderzoeken en plannen zoals nu wordt gevraagd in de motie. Daarom hebben we deze motie uiteindelijk niet gesteund.

Motie laat rust en natuur niet vervliegen door 4e aanvliegroute Schiphol over onze gemeente

In het kort

Deze motie vraagt t.a.v. de 4e laagvliegrout ede samenwerking te zoeken met omliggende gemeenten en een duidelijk standpunt te laten horen naar het Rijk zoals in de eerder ingediende zienswijze staat: “Het principe dat de totale hinder van Schiphol niet mag toenemen, moet ook het uitgangspunt zijn voor de verder van de luchthavens gelegen gebieden, dus ook voor de provincie Utrecht.”

Stemming

Aangenomen

Voor   Tegen  
BVH 6 VVD  5
CU 1  SGP  2
Open 3    
D66  3    
CDA  4    
PVDD 1    
       
       
Totaal 18 Totaal 7

 

Wat vindt de SGP

Alle punten die in de motie gevraagd wordt, doet het college al. De motie is overbodig, zorgt alleen maar voor werk bij ambtenaren zonder dat in de praktijk iets verandert wordt. Een motie is een sturingsinstrument van de gemeenteraad om het beleid of uitvoering van het college bij te sturen. Als je dat instrument te vaak inzet wordt het bot, daarom geen steun vanuit de SGP.

Motie maatwerk en communicatie armoede

In het kort

Een plan van aanpak voor communicatie op te stellen over maatwerk voor
ondersteuning bij armoede (door prijsstijgingen van energie en boodschappen) en daarbij input te vragen van inwoners. En op basis van dat plan inwoners met armoede problematiek actief te benaderen met de mogelijkheden van maatwerk voor hulp.

Stemming

Aangenomen

Voor   Tegen  
BVH 6 VVD  5
CU 1  SGP  2
Open 3    
D66  3    
CDA  4    
PVDD 1    
       
       
Totaal 18 Totaal 7

 

Wat vindt de SGP

De SGP steunt deze motie niet. Het speelt vooral in op het gevoel, maar gebeurt al en bevat geen concrete andere te nemen maatregelen die nu nog onvoldoende genomen zouden worden.

 

Motie verkabelen of verplaatsen hoogspanningsleidingen

In het kort

De motie vraagt, mede naar aanleiding van de discussie over voorzieningen in Maarn, om een haalbaarheidsonderzoek in 2023 te doen naar ‘verkaveling(verleggen) én/of verkabeling’ van hoogspanningslijnen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug en daarbij gebruik te maken van
de expertise van de netbeheerder.
En te onderzoeken of er een aanvullende bijdrage van de Provincie Utrecht gevraagd kan worden,
En tevens middels haar contacten bij het VNG te onderzoeken of er voor gemeenten in de nabije toekomst nog gerekend kan worden op een extra landelijke bijdrage. 

Stemming

Voor   Tegen  
BVH 6  SGP
VVD 5    
Open 3    
D66  3    
CDA  4    
PVDD 1    
CU 1    
       
Totaal 23 Totaal 2

 

Wat vindt de SGP

De SGP heeft tegen gestemd. Op dit moment is er geen budget voor beschikbaar om het uit te voeren en dan heeft een onderzoeksvoorstel ook geen nut. Het onderzoek kost al 125.000 - 175.000 (waarvan 20% voor rekening gemeente). Uitvoering kost geschat 6 miljoen! Dat geld is er nog niet. Wat ons betreft sparen we de komen de jaren hiervoor.
Daarnaast: bij de omgevingsvisie bepalen we de kwaliteitswaarden voor lucht, gezondheid, geluid etc. en in de omgevingsprogramma´s gaan we dan concrete maatregelen uitwerken welke het meest effectief zijn en er aan bij kunnen dragen om doelen te halen. Zijn dus niet voorhand overtuigt dat dit de beste maatregel is om op dit moment te nemen.

Motie bekendheid geven aan verkiezingen

In het kort

De motie verzoekt zorg te dragen voor minimaal 1 goed zichtbaar verkiezingsbord in iedere dorpskern waarop de verkiezingen aangekondigd worden en daarop bijvoorbeeld de website te vermelden, met daarop informatie over de verkiezingen en een verwijzing naar de stemwijzers van de provincie en waterschappen.

Stemming

Verworpen

Voor   Tegen  
CDA 4  VVD  5
D66 3  BVH  6
Open 3  PVDD  1
     SGP 2
      CU
       
Totaal 10 Totaal 15

 

Wat vindt de SGP

Geen steun. De raad gaat over het beleid en budget, we hebben geld beschikbaar gesteld voor het organiseren van verkiezingen. Het college gaat over de uitvoering. Daarom zijn we tegen, willen als raad niet op dit niveau ons gaan bezighouden met de uitvoering. Daarnaast geeft de burgemeester aan dat er al veel gebeurt en op allerlei alternatieve wijze aandacht te creèeren. 

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.