Stemuitslag juni 2021

 

Hamerstukken

In het kort

De raad heeft zonder aanpassingen besloten over: 

 • Opvolging van aanbevelingen rapport Financiële scan UH;
 • RDWI jaarstukken 2020 en begroting 2022;
 • Indicatoren POH Jeugd en Basishulp;
 • Ontwerpbegroting 2022 en Jaarrekening 2020 van Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht;
 • Vaststellen beheersverordening ‘'Halfeiken 8a-10 Leersum en Koningin Julianalaan 48-50 en Meester Bosweg 11, Leersum';
 • Vaststellen beheersverordening ‘Schoolweg tussen 29 en 31 Overberg’;
 • BghU jaarrekening 2020, begroting 2022 en meerjarenraming;
 • VRU Ontwerpbegroting 2022, incl. 1e geactualiseerde begroting 2021;
 • Zienswijze 'VRU Voorlopige Jaarstukken 2020’;
 • Eerste bestuursrapportage 2021;
 • Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Leersum, Zandweg 23”;
 • Vaststellen 1ste wijzigingsverordening Algemene subsidieverordening gemeente Utrechtse Heuvelrug 2014;
 • De bekrachtiging van de geheimhouding op de bijlage Meerjaren Perspectief Grondexploitaties, Stand per 1 januari 2021. En op de bijlage met antwoorden op technische vragen;
 • Herbenoeming vier leden Raad van Toezicht NUOVO Scholen.

Stemming

Aangenomen.

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 6    
D66     
CDA     
BVH     

SGP
CU  

2
1
   
Totaal 29  Totaal

0

  

Wat vindt de SGP

Eens.

Regionele ruimte visie

In het kort

De gemeente werkt samen met vijftien andere gemeenten in Zuid/Oost Utrecht aan een integraal ruimtelijke visie voor 2040. Al eerder is de ruimtelijke Koers vastgesteld en deze is nu uitgewerkt in een Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP). 

BVHLokaal diende vier amendementen in:

 1. Een amendement om de doelstelling voor natuur te concretiseren (bijv. bij iedere woningbouwproject moet X hoeveelheid groen gerealiseerd worden).
 2. Een amendement die vraagt om aandacht voor "ook natuur zonder recreatie". 
 3. Een amendement vervoer en mobiliteit die verduurzaming van mobiliteit in de regio wil oppakken.
 4. Een amendement dat we het aanmoedigen om bij alle groei van woningen, energie en mobiliteit, ook te kijken of deze groei bijdraagt aan factoren als zo hoog mogelijke CO2 reductie, minimaal energieverbruik, bijdragen aan gezondheid en versterking van natuur, circulariteit bevordert en streeft naar een zo laag mogelijke footprint.

Stemming

Amendement concretisering natuurdoelen
Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7  SGP
Open 5    
D66     
CDA
BVH
CU 
4
4
   

 

     
Totaal 26  Totaal


2

  

Amendement natuur zonder recreatie
Aangenomen.

       
Voor   Tegen  
Open 5 VVD
D66  SGP 
CDA     
BVH
CU 
4
   
       
Totaal

19
 
Totaal

9

 
Amendement vervoer en mobiliteit
Aangenomen.

Voor   Tegen  
       
Open 5  VVD
D66     
CDA     
BVH     

SGP
CU  

2
1
   
Totaal 21  Totaal


7

 
Amendement ambitie
Aangenomen.

       
Voor   Tegen   
Open 5  VVD
D66  CDA 
BVH    
SGP     

CU

1

   
Totaal 17  Totaal


11

  

Raadsvoorstel
Aangenomen.

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 5    
D66     
CDA     
BVH     

SGP
CU  

2
1
   
Totaal 28  Totaal

0

  

Wat vindt de SGP

Het integrale ruimtelijke perspectief zoals dat met de regio is opgesteld, is een uitwerking van de eerder vastgestelde koers voor de regio (het REP). Als we het voorstel lezen dan zien we dat er ten opzichte van het REP meer herkenning te vinden is. Er is meer en nadrukkelijker aandacht voor de belangen van de regio ten opzichte van de stad. Wij hebben dan ook veel waardering voor de inspanningen die het college heeft gedaan om in regionaal verband onze belangen als gemeente naar voren te brengen. Echter vinden we het IRP onvoldoende doordacht op het onderwerp natuur en landbouw en is sprake van wensdenken en te weinig realiteitszin op het onderwerp mobiliteit.

SGP heeft het amendement concretisering natuurdoelstellingen niet gesteund, omdat je flexibel moet blijven bij ruimtelijke projectne, het ene project zal je meer groen realiseren dan bij het andere project. Het amendement natuur ook zonder recreatie maakt niet duidelijk wat daarmee bedoeld wordt, bijv. of het vrij toegangkelijk moet zijn om er te wandelen of dat dat ook niet de bedoeling is. Verduurzaming van mobiliteit onderzoeken met de regio en het voorstel ambitie om e.e.a goed op elkaar af te stemmen en de U16 meer als regio te profileren hebben we wel kunnen steunen.

Meer lezen

 

Continueren van huidige afvalbeleid

In het kort

De landelijke doelstelling voor afval is 100 kg restafval in 2020 en 30 kg restafval in 2025. Er is hier afgelopen tijd uitgebreide participatie over geweest, ook over de mogelijkheid om te gaan betalen voor de hoeveeheid restafval (Diftar). Het voorstel is om dat nu nog niet te doen omdat draagvlak beperkt is, maar eerst nog verder in te zetten op  betere communicatie en voorlichting (bijv. op de aanslag de hoeveelheid afval vermelden) en dan volgend jaar opnieuw te bekijken of Diftar wenselijk is.
D66 en BHVLokaal dienden een amendement in minder afval = minder betalen om per 01-01-2022 een pilot Diftar te starten.
De VVD diende een amendement in om de GFT kliko vaker te legen, dit eenmalig te betalen uit de reserve en volgend jaar opnieuw te kijken hoe dit te financiëren. 

Stemming

Amendement minder afval = minder betalen
Verworpen

Voor   Tegen  
D66 5 VVD
BVH 4 Open 
    CDA 
    SGP 
    CU 

  

     
Totaal Totaal


19

  

Amendement GFT kliko
Verworpen

Voor   Tegen  
VVD 7  Open
     D66  
    CDA 
    BVH 
    SGP 

  

  CU
 
1
 
Totaal Totaal


21

  

Raadsvoorstel
Aangenomen.

       
Voor   Tegen   
Open 5 VVD
CDA D66 
BVH     
SGP     

CU  

1

   
Totaal 16  Totaal


12

  

Wat vindt de SGP

De SGP steunt het raadsvoorstel. Dit voorstel sluit namelijk goed aan bij de uitkomsten van de participatie, waarin veel mensen aangeven dat er nog meer aan communicatie en voorlichting kan gebeuren. Sommige ideeën in het raadsvoorstel zijn rechtsstreeks te herleiden naar voorstellen gedaan tijdens de participatie. Over de mogelijke Diftar invoering is nog geen standpunt ingenomen, we willen dit volgend jaar zorgvuldig beoordelen op basis waarvan we dan staan en eerst de effecten afwachten van de maatregelen die we komend jaar nemen. Wel hebben we ook de vraag  gesteldin hoeverre de doelstelling reeëel is om als gemeente te bereiken. Immers, ook de bron (zoals de verpakkingenindustrie) moet met oplossingen komen, de consument kan niet alleen tot minder afval komen.
Het amendement om met een pilot te starten voor Diftar hebben we niet kunnen steunen. Dit ligt juridisch ingewikkeld (gelijke behandeling van alle inwoners), de eenmalige kosten maak je dan sowieso al en het raadsvoorstel zoals het er ligt doet ons inziens het meest recht aan de participatie.
Het amendement GFT kliko vaker legen, hebben we helaas niet kunnen steunen. Hoewel het idee goed is, is de financiële ruimte er nu niet. De SGP wil structurele lasten betalen met structurele baten en niet eenmalig een greep uit de kas doen en volgend jaar een gat in de begroting creëeren. Bij de herziening van het beleid volgend jaar, kunnen deze en andere mogelijkheden, zoals zaterdagmiddag openstelling van de gemeentewerf opnieuw bekeken worden.

 

Transitievisie Warmte (van aardgas af 2050)

In het kort

Het college heeft een visie gepresenteerd op de toekomstige warmtevoorziening , nodig om op termijn van aardgas af te gaan. In het klimaatakkoord is aan gemeenten gevraagd om in 2021 een visie voor te leggen aan de gemeenteraad.
D66 heeft een amendement ingediend om de ambitie te verhogen om 35% van onze woningen klaar voor aardgasvrij in 2025 te maken. (klaar voor aardgas vrij D.w.z. zo volledig geïsoleerd, al elektrisch koken etc. zodat er alleen nog een warmtepomp of andere warmtebron nodig is om volledig aardgasvrij te worden.)

Stemming

Amendement verhogen ambitie
Verworpen

Voor   Tegen  
D66 5 VVD
    Open 
    CDA 
    SGP 
    CU 

  

  BVH
Totaal Totaal


23

  

Raadsvoorstel
Aangenomen.

       
Voor   Tegen   
Open 5 VVD
CDA D66 
BVH     
SGP     

CU  

1

   
Totaal 16  Totaal


12

  

Wat vindt de SGP

Wij zijn niet zo enthousiast over van aardgas afgaan. Maar in deze visie wordt ingezet op isolatie. Dit is de belangrijkste stap die we nu moeten zetten. Daarom steunen we dit voorstel. Echter gaat wat ons betreft voorlopig geen enkele wijk definitief van het gas af. Het verhogen van de ambitie zoals D66 wil, is wat ons betreft dan ook onrealistisch en onwenselijk.

Meer lezen

 

 

Motie borstonderzoek vrouwen

In het kort

BVH, VVD, Open, D66 en CU dienen een motie in om het borstonderzoek voor vrouwen, dat nu om de 3 jaar plaats vindt, weer iedere 2 jaar te doen en daarvoor te lobbyen in Den Haag. 

Stemming

Motie
Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7  SGP
Open 5    
D66     
CDA
BVH
CU 
4
4
   

 

     
Totaal 26  Totaal


2

 

Wat vindt de SGP

De SGP heeft de motie niet gesteund, omdat dit een landelijke aangelegenheid is, waarbij het aan de Tweede en Eerste Kamer is om daar een standpunt over in te nemen.

 

Motie Sociale en middeldure huurwoningen realiseren bij (vervangende) nieuwbouw van scholen

In het kort

Het CDA diende een motie in om met de woningbouwcorporaties, binnen de juridische mogelijkheden, afspraken te maken om de woningbouw bij (vervangende) nieuwbouw van scholen te beperken tot uitsluitend sociale en middeldure huurwoningen, in tegenstelling tot wat in de woonvisie is opgenomen. En vraagt een procedure op te stellen die het mogelijk maakt om de bouwgrond bij de schoollocatie onderhands aan de woningbouwcorporatie te verkopen.

Stemming

Motie
Aangenomen

       
Voor   Tegen  
Open 5  VVD
D66  BVH 
CDA
CU 

4
1
 
SGP

 
2

 

 

     
Totaal 26  Totaal


2

 

Wat vindt de SGP

De SGP heeft de motie niet gesteund omdathuizenbouw vaak de financiële drager is die zaken mogelijk maakt en bij sociaal/midden en verkoop aan woningbouwcorporatie  kan dat opspelen. Als je dan kijkt bij bijv. MFA (Dorpshuis + voorzieningen in Maarn) moeten we uit de opbrengst van de woningen de publieke voorzieningen financieren, wat dan lastig gaat worden.

 


Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.