Juli 2020

Jaarrekening 2019

In het kort

De jaarrekening 2019 betreft de financiële en beleidsmatige verantwoording over het jaar 2019. Is het geld uitgegeven aan de doelen die de raad stelde, is de begroting overschreden en is er een goede controle op juiste cijfers? De accountant gaf een positief eindoordeel en de raad moet vervolgens ook stemmen over de jaarrekening.

Bij de jaarrekening 2019 is een amendement ingediend door D66, CDA en BHVLokaal. Dit amendement had betrekking op de overhead m.b.t. inhuur en stelde voor dit binnen de begroting te brengen. 

Stemming

Amendement "Overhead in disscipline" D66, CDA, BVHLokaal

Verworpen

Voor   Tegen  
D66 5  VVD
BVH 4  Open  6
CDA  SGP 2
     CU
Totaal 13   Totaal  16

 

Raadsvoorstel Jaarrekening

Aangenomen.

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 6     
D66    
CDA     
BVH 4    
SGP 2    
CU     
Totaal 29   Totaal  0


Wat vindt de SGP

De financiële verantwoording vindt de SGP in orde. De financiële sitautie van de gemeente is zorgelijk. Dat neemt niet weg dat er goed inzicht is in de financiën, hoewel het verslag lang en niet altijd even concreet is. Het amenendement hebben we niet gesteund. Dit amendement is nogal technisch, maar qua manier van begroten is het amendement niet juist. Inhuur en personeelskosten worden namelijk in de begroting altijd tezamen begroot en in de jaarrekening uitgesplitst. Het is ons inziens te kort door de bocht te stellen dat dan de inhuur wordt overschreden.

 

Kadernota 2021-2024

In het kort

In de kadernota 2021 zijn de uitgangspunten voor de begroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2024 opgenomen. Op basis van deze uitgangspunten is het financieel meerjarenperspectief opgesteld. Vanwege de corona-uitbraak en alle onzekerheden die daarvan het gevolg zijn, is ervoor gekozen om dit jaar een document te maken, waarin de kadernota en de 1e bestuursrapportage zijn samengevoegd. Dit heeft een meer inventariserend karakter. De kadernota 2021 laat met een negatief financieel meerjarenperspectief en oplopende schuld een beeld zien dat niet wenselijk is. De kadernota wordt daarom nu slechts ter kennisname aan de raad aangeboden, bij de begroting in november zal er als er meer duidelijheid is een echte knoop doorgehakt worden.

VVD, BVH en CDA dienen een amendement in om de onlangs aangenomen motie klimaatneutraal aansluiten bij landelijke doelstelling ook in de kadernota te verwerken. VVD, CDA, BVH en CU dienden een motie in "Rekening bij het rijk" die om aandacht vraagt voor de financiële problemen bij de gemeenten als gevolg van rijksbeleid (decentralisatie, meer taken, minder bijdragen uit Den Haag).

Stemming

Amendement klimaatneutraal

Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7 Open 6
CDA 4 D66
BVH  4 SGP
    CU
Totaal 15 Totaal  14

Raadsvoorstel

Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 6    
D66 5    
CDA 4    
BVH  4    
SGP    
CU  1    
Totaal 29  Totaal  0

Motie rekening bij het rijk

Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 6    
D66 5    
CDA 4    
BVH  4    
SGP    
CU  1    
Totaal 29 Totaal  0


Wat vindt de SGP

De SGP vond de motie klimaatneutraal niet nodig, omdat in de begroting dit nog verwerkt kan worden. De motie rekening bij het rijk hebben we gesteund, omdat hier groot deel van de financiële problemen door veroorzaakt wordt. We hebben kennisgenomen van de kadernota en daarmee ingestemd. De financiële positie van de gemeente zal na de zomer zeker weer nadrukkelijk op de agenda staan. Dan zullen we echte keuzes moeten maken.

Procesvoorstel dorpshuis (MFA) Maarn

In het kort

In juni 2019 heeft de raad de uitgangspunten voor de gebiedsontwikkeling van een multifunctionele accommodatie in Maarn vastgesteld. In de zomer van 2019 is de gemeente op bestuurlijk en ambtelijk niveau in contact gekomen met een burgerinitiatief ‘ De Perimetergroep’. Het initiatief stelt voor om de planvorming in een breder perspectief te bezien. Met de initiatiefnemers is, mede op verzoek van de gemeenteraad, de samenwerking gezocht. Na een paar eerste verkennende gesprekken zijn we samen gegaan in een voorbereidingsgroep die het proces van co-creatie voorbereid om op die manier de betrokkenheid van de gemeenschap van Maarn te vergroten. Het voorstel voor het proces om in cocreatie te komen tot een masterplan voor maatschappelijke voorzieningen in Maarn ligt nu ter besluitvorming voor aan uw raad om zo de kaders, processtappen en de verschillende rollen goed vast te leggen. 

Twee amendementen zijn ingediend: een amendement kaders cocreatie Maarn die voorstelt om onverkort de eerdere kaders te hanteren. En een amendement rol van de raad die uitspreekt dat de raads- en commissieleden niet deelnemen aan de beslutivorming als ze ook deelnemen aan de co-creatie.

Stemming 

Amendement kaders co-creatie 

Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 6    
D66 5    
CDA 4    
BVH  4    
SGP    
CU  1    
Totaal 29 Totaal  0

Amendement rol van de raad

Aangenomen

Voor   Tegen  
Open 6 VVD 
D66 5 BVH*
CDA 4    
BVH  3    
SGP    
CU  1    
Totaal 21  Totaal  8

Raadsvoorstel

Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7 SGP 
Open 6 D66**
D66 4    
CDA 4    
BVH  4    
CU  1    
Totaal 26 Totaal  3

* Mevr. Haaxma tegen ** Dhr. Van Buiten tegen

Wat vindt de SGP

De verklaring van onze, spijtige, tegenstem bij dit voorstel leest u hier.

Herijking keuzes sociaal domein

In het kort

De beleidskeuzen sociaal domein uit 2014 zijn herijkt en worden omschreven in de nota ‘Samen leven, samen doen!: herijking beleidskeuzen sociaal domein’. De herijking kent geen grote wijziging in de beleidskeuzen aangezien uit de evaluatie van de Transformatie Sociaal Domein in maart 2018 bleek dat de uiste keuzen zijn gemaakt en onze inwoners tevreden zijn. Een nieuwe beleidskeuze is dat we intensiever gaan werken aan de versteviging van onze sociale basisinfrastructuur door meer in te zetten op preventie en de verbinding tussen informele en formele zorg. Om preventie nog meer vorm te geven, gaan wij middels een participatief traject in gesprek met onze inwoners en maatschappelijke partners. Hierbij werken wij nauw samen met de collega’s van de Omgevingsvisie, Openbare ruimte en Dorpsgericht werken. Uit dit participatieve traject komen preventieve initiatieven voort. Deze preventieve initiatieven moeten voldoen aan voorwaarde om in aanmerking te komen voor financiële middelen uit de innovatiegelden. de initiatieven worden daarnaast door een maatschappelijke kosten-batenanalyse getoetst op effectiviteit.

D66 stelde een amendement familiegroepsplan voor, maar heeft deze na discussie en toezegging college besloten in te trekken. VVD, Open en D66 stellen met een amendement voor om versneld invulling te geven aan het actieplan LHBTI.

Stemming

Amendement LHBTI

Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7 BVH
Open 6 SGP
D66 5    
CDA 4    
CU  1    
Totaal 23 Totaal  6


Raadsvoorstel

Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7 SGP 
Open 6    
D66 5    
CDA 4    
BVH  4    
CU  1    
Totaal 26 Totaal  27

Wat vindt de SGP

Wat het raadsvoorstel betreft, zouden wij hiermee ingestemd hebben en kon het een hamerstuk zijn. Maar op het laatste moment werd er gevraagd om nog een toevoeging in de nota op te nemen voor de LHBTI doelgroep. Daarvoor is nu dit Amendement ingediend.

Wat ons betreft zijn er een aantal overwegingen:

1 Tijdens de oordeelsvorming liet de wethouder al doorschemeren dat dit tekstvoorstel eigenlijk niet nodig was, omdat  hij ervan uit ging en gaat dat de bedoelde doelgroep gewoon onderdeel van onze samenleving is. Vandaar dat het niet met zoveel nadruk en woorden benoemd was in deze nota! Er is dus al aandacht voor in de nota. Tegelijk werd er verwezen naar de motie – actieplan LHBTI – om deze versneld uit te voeren.

2 Door het nu in de (notabene) beleidsnota op te nemen, betekent dat er nog aandacht gegeven moet worden aan één bepaalde doelgroep. Dit brengt o.a. onnodige inzet van extra middelen met zich mee.(zoals ook de BVHLokaal zei.) Wij zien dat deze middelen beter ingezet kunnen worden voor de rest van de nota, om te zorgen , ik zeg het nog maar een keer, dat zorg, zorg blijft! Een veel belangrijker thema.

3 we gaan, bij herhaling, één en in dit geval een bepaalde doelgroep uit de samenleving een speciale positie toekennen. En dat nota bene in een beleidsnota, zoals ik al zei.  En ook in de samenleving hoeft het geen speciale plaats in te nemen. Er zouden nog wel diverse doelgroepen genoemd kunnen worden die hiervoor in aanmerking willen komen.

Bij het amendement zegt de wethouder zojuist nog dat het een uitgangspuntennotitie is.

4 we zouden de SGP niet zijn als we niet met een principieel punt zouden afsluiten.

Ik voel mij nu als een schaap  in het midden van de wolven; en dan zegt de Bijbel (Mattheüs 10:16). “weest dan voorzichtig gelijk de slangen en oprecht gelijk de duiven”

We weten allemaal waar de aanduiding LHBT voor staat. De SGP ziet ieder mens als schepsel van God. Ieder mens verdient daarom bescherming. Daarom is goed dat dit respect voor de medemens aan bod komt. En voor degenen die hier mee worstelen (met hun gerichtheid) moet voldoende hulp en ondersteuning beschikbaar zijn. Geweld tegen medemensen is hoe dan ook uit den boze. Dat respect voor de gelijkwaardigheid van de medemens betekent niet dat alle keuzes gelijkwaardig zijn. Seksuele diversiteit kan niet onbegrensd zijn, ik noem als voorbeeld, de breed aanvaarde afwijzing van pedofilie. De SGP is er van overtuigd dat seksualiteit thuis hoort in de relatie tussen man en vrouw. Het huwelijk is een exclusieve verbintenis van man en vrouw.

Deze doelgroep sluit overduidelijk niet aan bij ons gedachtengoed en is naar onze mening bij uitleving zelf strijdig met Gods Woord. De NL wetgeving staat het echter toe, maar vanuit ons principe staan wij hier afwijzend tegenover. Ik benadruk met klem en dat zonder minachting of denigratie, zeg ik dat maar met dezelfde woorden die onze man in den Haag heeft gebruikt: in onze  SGP kring hebben wij hiervoor een bepaalde uitdrukking en wel:  wij zijn allen van dezelfde lap gescheurd. De één is niet meer dan de andere.

 Omdat dit nu met extra nadruk in een beleidsnota worden opgenomen, kunnen en zullen wij niet met deze nota instemmen. De SGP wordt geacht tegen het geamendeerde voorstel te hebben gestemd en heeft geen stemming nodig als dit wordt genoteerd.

 

Contour regionaal economisch plan (REP) en beoordelingskader 2.0

In het kort

In de raad van 16 juli wordt de "contour" voor een ruimtelijke economische plan (REP) voor de regio U16 besproken. Ook de 2e en definitieve versie van het beoordelingskader met daarin de indicatoren wordt dan besproken. Deze contour REP wordt later uitgewerkt in een perspectief en programma. Het is dus een eerste document.

De volgende amendementen en motie zijn ingediend:

 • Amendement1 BVH meer aandacht voor stiltegebieden
 • Amendement 2 BVH deelgebieden die Utrecht niet in meerdere deelgebieden aan tafel wil heben
 • Amendement 3 BVH Meer aandacht voor wateropvang
 • Amendement 4 CDA Woonruimte die regionaal aandacht vraagt voor gezamenlijk sociale en middendure woningen te realiseren
 • Amendement 5 SGP Recreatie die vraagt om eerlijk verdelen lusten en lasten recreatie en niet in te zetten op nieuwe landgoederen
 • Amendement 6 SGP Natuur en landbouw scheiden of verweven die vraagt om meer duidelijkheid over keuzes landbow en natuur en inzetten op "functie volgt bodem".
 • Amendement 7 VVD Impact van alles die vraagt om ook te kijken naar de mogelijk negatieve effecten van de keuzes in de REP
 • Motie SGP nulmeting en indicatoren

Stemming

Amendement 1 Stiltegebieden

Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 6    
D66 5    
CDA 4    
BVH 4    
SGP 2    
CU 1    
Totaal 29 Totaal  0


Amendement 2 Deelgebieden

Verworpen

Voor   Tegen  
BVH 4  VVD
     Open 6
     D66
     CDA
     SGP
     CU
Totaal 4 Totaal  25


Amendement 3 Wateropvang

Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 6    
D66 5    
CDA 4    
BVH 4    
SGP 2    
CU 1    
Totaal 26 Totaal  27


Amendement 4 Woonruimte

Aangenomen

Voor   Tegen  
Open 6 VVD 7
D66 5    
CDA 4    
BVH 4    
SGP 2    
CU 1    
Totaal 22 Totaal  7


Amendement 5 Recreatie

Verworpen

Voor   Tegen  
BVH 4 VVD 7
CDA 4 Open 6
SGP 2 D66 
CU 1    
       
       
Totaal 11 Totaal  18


Amendement 6 Scheiden of verweven

Verworpen

Voor   Tegen  
BVH 4 VVD 7
SGP 2 Open 6
    D66 
    CDA 
    CU
Totaal 6 Totaal  23


Amendement 7 Impact van alles

Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 6    
D66 5    
CDA 4    
BVH 4    
SGP 2    
CU 1    
Totaal 29 Totaal  0


Raadsvoorstel

Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 6    
D66 5    
CDA 4    
BVH 4    
SGP 2    
CU 1    
Totaal 29 Totaal  0

 

Motie kernindicatoren en nulmeting

Deze motie is aangehouden omdat andere fracties en het college dit niet het moment vinden.


Wat vindt de SGP

Lees de inbreng tijdens de bespreking van de REP hier terug.

 

Procesvoorstel toekomstvisie 

In het kort

Het procesvoorstel toekomstvisie stelt voor de toekomstvisie en omgevingsvisie stelt voor om een gemeentebrede participatie te organiseren, vervolgens een visie op te stellen en deze voor te leggen in dorpsgesprekken. BVH en SGP stellen middels een amendement voor om eerst een aantal visie op te stellen en dan deze voor te leggen aan de inwoners.

Stemming

Amendement toekomstvisie plan van aanpak

Verworpen

Voor   Tegen  
VVD 7 BVH 4
Open 6 SGP 2
D66 5    
CDA 4    
CU 1    
Totaal 23 Totaal  6

Amendement klimaatneutraal landelijke doelstelling

Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7 Open 6
BVH 4 D66  5
CDA 4 CU 
SGP 2    
Totaal 17 Totaal  12

Raadsvoorstel

Aangenomen

 

Voor   Tegen  
VVD 7 BVH 4
Open 6    
D66 5    
CDA 4    
SGP 2    
CU 1    
Totaal 25 Totaal  4


Wat vindt de SGP

Huidig voorstel kunnen we niet steunen omdat:

 • Opgaven worden benoemd zonder heldere kaders. Daardoor is alles in principe mogelijk. Terwijl voor onze fractie, en dat zullen meer partijen hebben, niet elke uitkomst acceptabel is.
 • Gemeentebrede dialoog met veel onderwerpen zorgt voor inbreng per deel onderwerp, hier wordt geen samenhang bereikt. Dus de opbrengst wordt óf heel algemeen óf inwoners herkennen zich niet meer in hun inbreng.
 • De gemeenteraad is eerst aan zet (democratisch gekozen) om vervolgens het mét inwoners op te pakken.

Alleen tegenstemmen doen we niet, willen ook alternatief, daarom amendement met BVH:

 • Eerst een aantal visies opstellen.
 • Op basis daarvan in gesprek met inwoners en een visie kiezen.

 

 

Financiéle jaarstukken ICT Utrecht

In het kort

In dit raadsvoorstel worden de financiële jaarstukken en de begroting van de regionale ICT dienst Utrecht besproken. 

Stemming

Raadsvoorstel

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 6    
D66 5    
CDA 4    
BVH 4    
SGP 2    
CU 1    
Totaal 29 Totaal  0


Wat vindt de SGP

De SGP is het eens met dit voorstel en het had wat ons betreft een hamerstuk kunnen zijn.

 

Motie vastgoed Buntplein Maarn

In het kort

De raad heeft besloten nog niet in te stemmen met de verkoop van vastgoed zoals het college voorstelde. Deze motie vastgoed vraagt voor een aantal objecten wel in te stemmen met verkoop van het vastgoed, namelijk een deel van het vastgoed buntplein,  De motie wordt ingediend door VVD, Open, CDA en CU.

Stemming 

Raadsvoorstel

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 6    
D66 5    
CDA 4    
BVH 4    
SGP 2    
CU 1    
Totaal 29 Totaal  0

Wat vindt de SGP

De SGP is het hier mee eens. De verkoop van vastgoed moet sneller. Deze ojbjecten hebben geen bezwaar om te verkopen.

Motie combineer organisatieplan met coronamaatregelen

In het kort

Deze motie vraagt om het organisatieplan te cominberen met maatregelen als gevolg van corona.

Stemming 

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 6    
D66 5    
CDA 4    
BVH 4    
SGP 2    
CU 1    
Totaal 29 Totaal  0

Wat vindt de SGP

De SGP vindt dit, gezien de huidige omstandigheden, een verstandig voorstel.

Motie impactanalyse strategie externe financiering 

In het kort

Deze motie van D66 en BVHLokaal verzoekt bij de Begroting 2021 een heldere (voor en door onze eigen organisatie opgestelde!) analyse te voegen die aangeeft welke gevolgen deze strategie zal hebben voor de gemeentefinanciën, onze inwoners en de gemeentelijke organisatie & werkwijze - op korte én op lange termijn. Hierbij ook aandacht te besteden aan de vereiste kennis, vaardigheden en formatie van de eigen organisatie. Deze motie is na een toezegging van de wethouder ingetrokken.

Deze motie van D66 en BVHLokaal verzoekt bij de Begroting 2021 een heldere (voor en door onze eigen organisatie opgestelde!) analyse te voegen die aangeeft welke gevolgen deze strategie zal hebben voor de gemeentefinanciën, onze inwoners en de gemeentelijke organisatie & werkwijze - op korte én op lange termijn. Hierbij ook aandacht te besteden aan de vereiste kennis, vaardigheden en formatie van de eigen organisatie. Deze motie is na een toezegging van de wethouder ingetrokken.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.