November 2019 (1)

Hamerstukken                

In het kort

De raad beslist zonder discussie over:

Stemming

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 6    
D66 4    
CDA 4    
BVH 4    
SGP 2    
CU 1    
Totaal 28 Totaal 0

Wat vindt de SGP

Eens.

 

Concept uitgangspuntennotitie en beoordelingskader Ruimtelijk Economische Programma (REP) (U10)             

In het kort

Utrechtse Heuvelrug werkt in U10 verband met 15 andere gemeenten aan een Ruimtelijke Economisch Programma (REP). Het is voor het eerst dat we proberen om samen tot een samenhangende visie te komen op het gebied van wonen, economie, mobiliteit, energie opwekking en natuur, voedselvoorziening en landschap. Het beoordelingskader REP stelt de uitgangspunten vast en de doelstellingen van het REP. Lees hier het raadsvoorstel.

Een viertal amendementen zijn ingediend door BVH en CDA.

  • 1. Vitaliteit kleine kernen: die besluit om vitaliteit van kleine kernen te behouden en /of versterken.
  • 2. Verbonden groen: die besluit om indicatoren en doestellingen aan te scherpen op de verbding van groengebeiden om zo een hogere natuurwaarden en biodiversiteit te verhogen.
  • 3. Vijfde bouwsteen: die besluit groen en landschap als vijfde hoofddoel (naast wonen, werken, mobiliteit en energie) op te nemen.
  • 4. Fiets en OV: die besluit meer in te zetten op OV- en fietsverbindingen tussen de kernen van de gemeente.

Stemming

Raadsvoorstel

Aangenomen.

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 5    
D66 5    
CDA 4    
BVH 4    
SGP 2    
CU 1    
Totaal 28 Totaal 0



Amendement 1 vitaliteit kleine kernen

Ingetrokken.

Amendement 2 verbonden groen

Aangenomen.

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 5    
D66 5    
CDA 4    
BVH 4    
SGP 2    
CU 1    
Totaal 28 Totaal 0


Amendement 3 vijfde bouwsteen

Aangenomen.

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 5    
D66 5    
CDA 4    
BVH 4    
SGP 2    
CU 1    
Totaal 28 Totaal 0

 

Amendement 4 fiets en OV

Aangenomen.

Voor   Tegen  
Open 5  VVD  7
D66 5  SGP  2
CDA 4    
BVH 4    
CU 1    
Totaal 19 Totaal 9

Wat vindt de SGP

Lees hier wat we van het REP vinden. Het amendement 4 hebben we niet gesteund omdat dit niets meer toevoegt, het staat er in. Amendement 2 verbonden groen hebben we gesteund omdat we kwaliteit belangrijker vinden dan kwantiteit (hoeveelheid m2) van het groen. Het amendement 3 vijfde bouwsteen hebben we kunnen steunen nadat het op ons voorstel is gewijzigd door een derde punt toe te voegen, namelijk: het behoud en verdere verduurzaming van de landbouw. Hierdoor is er een goed evenwicht tussen het belang van groen en het belang van landbouw en voedselvoorziening.

Motie: Regionale Raadsrapporteurs Strategische Kaders

In het kort

Deze motie verzoekt in het opstellen van de vervolgopdracht voor de uitwerking van de Strategische Kaders bij de participatiewet als vast element op te nemen dat de raadsrapporteurs werk en inkomen van de deelnemende gemeenten
periodiek worden uitgenodigd en geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering en het
formuleren van de mogelijke uitwerkingsscenario’s.

Stemming

Voor   Tegen  
 VVD 7    
 Open 6    
 D66 5    
 CDA 4    
 BVH 2    
 SGP 2    
 CU    
Totaal  26 Totaal  0

Wat vindt de SGP

Met raadsrapporteurs wordt ook bij andere samnwerkingen gewerkt. Het lijkt ons goed dat hier ook te doen.

Motie ‘Financiële solidariteit participatiewet’ 

In het kort

Deze motie verzoekt aan de aangesloten gemeenten van de RSD duidelijk aan te geven dat onze gemeente de voorgestelde nieuwe strategische kaders Paricipatiewet zeker steunt, maar dat deze steun alleen blijvend is wanneer wij als raad de dekking van de financiele consequenties ervan kunnen dragen.

Stemming

Voor   Tegen  
 VVD 7  SGP 2
 Open 5    
 D66 5    
 CDA 4    
 BVH 2    
 CU 1    
Totaal

24

Totaal  2

Wat vindt de SGP

Dit is niet het moment om al deze opstelling op te nemen in de onderhandelingen. Daarnaast is er al een dergelijke motie in het verleden aangenomen. Dat maakt deze motie enigszins overbodig.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.