Februari 2019

Cultuurnota De Kunst van het Bloeien 2019 – 2022

In het kort

Met de nota De Kunst van het Bloeien 2019 – 2022, wordt een vervolg gegeven aan de nota Samen tot Bloei 2014 - 2017 die de basis beschrijft van ons cultuurbeleid. De komende perioden leggen we net andere accenten, voegen toe en passen aan waar nodig, zodat we goed voorbereid een nieuwe cultuurperiode kunnen ingaan. De VVD had een aantal amendementen voorbereid die door toezegingen van de wethouder uiteindelijk niet ingediend zijn. 

Stemming

Voor   Tegen  
VVD 6    
Open 6    
D66 5    
CDA 4    
BVH 4    
SGP 1    

CU

Totaal

1

27

   

Wat vindt de SGP

De SGP kan zich vinden in de nota, al vinden we het wel jammer dat er minder geld overblijft voor cultuur educatie van  scholen  en er wel geld gaat naar bijv. een dorpsdichter. De punten die de VVD naar voren bracht, zoals beter benutten culturele websites en de kosten voor het toekennen van subsidies, zijn goede punten waarvan we hopen dat de wethouder die voortvarend oppakt. Met elkaar moeten we op zulke zaken scherp blijven.

 

Zienswijze kadernota Regionale ICT Dienst  (RID) 

In het kort

De nieuwe koers voor de RID is het omvormen van de RID van een operationele beheersorganisatie die gestandaardiseerde diensten levert naar een serviceprovider (een flexibele en servicegerichte leverancier van informatiseringsoplossingen voor de deelnemers). Dit vraagt om een extra bijdrage van de deelnemende gemeenten. In tegenstelling tot de Kadernota 2019-2022 is de Kadernota 2020-2023 van de RID beleidsarm en staat in het teken van de werkelijke doorontwikkeling van de RID naar serviceprovider. In het raadsprogramma is opgenomen dat overheadkosten en kosten bedrijfsvoering niet mogen stijgen (met uitzondering van CAO). De kostenstijging van de deelnemersbijdrage van de RID betreft echter onvermijdbare/autonome kosten, die in de periode 2020-2023 niet passen binnen de huidige budgetten. Voorgesteld wordt om de verhoging van de deelnemersbijdrage RID in de jaren 2020-2023 op te nemen in de Kadernota 2020-2023 van de gemeente en deze extra kosten mee te nemen in het traject om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting (spoor 3).

Richting de RID is het volgende meegegeven: de gemeenteraad neemt het standpunt in dat de RID in het tijdvak 2020-2023 sober en doelmatig omgaat met stijgingen van de deelnemersbijdrage, rekening houdend met het raadsprogramma.  

Stemming

Voor   Tegen  
VVD 6  BVH
Open 6    
D66 5    
CDA 4    
BVH 1    
SGP 1    

CU

Totaal

1

24

 

Totaal

 

Wat vindt de SGP

De SGP hoopt met deze bijdrage een stucturele verbetering bij de RID op gang te zetten en steunt van harte de oproep richting de RID om een sober en doelmatig beleid te voeren. 

 

Wensen en bedenkingen brief verkoop schoolgebouw de Triangel

 

Het voornemen van het college, wat onze instemming heeft, is om het voormalgie schoolgebouw De Triangel aan de kortenburglaan 13 in Doorn te verkopen. Het schoolgebouw is in Doorn niet meer nodig voor onderwijs. Het gebouw blijft een maatschappeljike bestemming behouden en wordt tegen marktconforme prijs verkocht aan kinderopvangcentruM SKDD. Na ingebruikname van de nieuwe locatie kan de oude lcoatie aan de Perzikgaard verhuurt worden aan de voedselbank, die al langere tijd op zoek is naar onderdak. Een win-win situatie wat ons betreft. De raad heeft geen wensen en bedenkingen kenbaar gemaakt. Het college heeft nu dus de handen vrij om tot verkoop over te gaan. 

Hoofdlijnennotitie omgevingswet 

De raad heeft geen besluit genomen over het raadsvoorstel ‘Vaststelling van de vraagstukken die worden behandeld in de Hoofdlijnennotitie Omgeving’. Tijdens de beraadslaging wordt duidelijk dat het college de ruimte neemt om eventueel vastgestelde vragen te redigeren ter voorbereiding op de participatie. De raad besluit om de verantwoordelijkheid dan ook aan het college te laten en de vraagstukken niet vast te stellen.

De hoofdlijnennotitie vormt het uitgangspunt voor de op te stellen omgevingsvisie voor de gemeente (vervang o.a. de huidige stuctuurvisie). 

De amendementen en moties worden niet in stemming gebracht, te weten:

 • Het amendement (OPEN en Christenunie) dat de tekst van de strategische vraagstukken anders
 • ordent en op een aantal punten ook opnieuw formuleert.
 • Het amendement (BVHlokaal) om de tekst over de klimaatambities aan te passen.
 • De motie (BVHlokaal) over de in de klimaatroutekaart gehanteerde begrippen en ambities.

Tijdens de bespreking heeft het college toegezegd:

 • Een consistente formulering / verwijzing naar het klimaatdoelen op te nemen bij alle vragen ;
 • Te voorkomen dat de agrarische vraag en de vraag over de versterking van het buitengebied
 • ondergesneeuwd raken in de participatie;
 • De vraag over de waarden naar voren wordt gehaald in de volgorde;
 • Thema’s gezondheid en veiligheid plaats te geven in de vraagstukken;
 • Bij de binnenkort te verzenden RIB over de (bezuinigingen op) de klimaat-routekaart een
 • beschouwing te geven op de begrippen CO2-neutraal, energieneutraal, klimaatneutraal etc

 

Hamerstukken

In het kort

De volgende hamerstukken zijn vastgesteld. 

 • Kadernota Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 2020
 • Ontwerp-regionaal risicoprofiel 2019 Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
 • Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan “Drie Schaapskooien” (inclusief een door het college aangedragen wijziging)
 • Opvolging aanbevelingen van de werkgroep werkwijze raad.
 • Vaststellen vergaderschema gemeenteraad 2019

Stemming

Voor   Tegen  
VVD 6    
Open 6    
D66 5    
CDA 4    
BVH 4    
SGP 1    

CU

Totaal

1

27

   

Wat vindt de SGP

Eens.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.