November 2019 (2)

Begroting 2020-2023 

In het kort

De begroting 2020-2023 bevat een groot aantal bezuinigingen en een forse OZB verhoging om zo een tekort van 6,5 miljoen te dekken. Deze begroting is tot stand gekomen na een consultatieronde onder inwoners. In de kadernota zijn in mei al de uitgangspunten voor de begroting vastgesteld. Deze begroting geeft invulling aan de uitgangspunten van de kadernota. Voor 2020 wordt de begroting vastgesteld. Voor 2021-2023 wordt er een raming gegeven ter informatie.

Er zijn een viertal amendementen ingediend: 

 • Amendement 1: VVD - Extra ombuigingen met besparingen van 100.000 op Inkoop, 100.000 op subsidies en 10.000 extra verhuuropbrengsten van het cultuurhuis.
 • Amendement 2: BVH en CDA - overschot 2020 van 0,5 mln inzetten voor OZB verlaging. (eenmalig). Vanaf 2021 stijgt dan wel weer de OZB (met zo'n 5-7%). 
 • Amendement 3: SGP - Overschot van 0,5 mln in 2020 alleen in zetten na goedkeuring raad en vervolgens inzetten voor verlagen OZB vanaf 2021 als het in 2020 niet gebruikt is.
 • Amendement 4: Open en SGP - Samen voor gezonde financiën: 50.000 besparen op inkoop, 200.000 van het overschot in te zetten voor OZB-verlaging en voor de 0,5 miljoen resterend overschot hetzelfde als amendement 3.

Na discussie in de raad is een compromis amendement 5 opgesteld door VVD, CDA, BVH en SGP. Dit amendement 5 besluit: 

 • De opbrengst van de OZB met 556.000 minder te verhogen.
 • De ombuiging i.vm. inkoop wordt verhoogd met 100.000
 • Het begrote overschot wordt verlaagd met 456.000
 • Een bestemmingsreserve ombuigingen van 275.000 ten laste van de algemene reserve in te stellen.

Stemming

Amendement 1 Extra ombuigingen (VVD)

Ingetrokken na opstellen compromis amendement.

Amendement 2: Overschot en OZB (BVH, CDA)

Ingetrokken na opstellen compromis amendement.

Amendement 3: OZB en overschot (SGP)

Ingetrokken na opstellen compromis amendement.

Amendement 4 Samen voor gezonde financiën (Open, SGP)

Ingetrokken na opstellen compromis amendement.

Amendement 5 Compromis (VVD, CDA, BVH en SGP)

Voor   Tegen  
VVD 7  Open  6
CDA 4  D66  5
BVH 3  CU  1
SGP 2    
Totaal 16 Totaal 12


Raadsvoorstel begroting 2020-2023

Voor   Tegen  
VVD 6  Open
D66 3  D66 2
CDA 4  CU 1
BVH 3  VVD 1
SGP 2    
Totaal 18 Totaal 10

Wat vindt de SGP

Lees hier onze inbreng t.a.v. de begrotingsbehandeling terug. Aanstaande vrijdag zullen we in financiën op orde - deel 3 "Het verhaal achter de cijfers" ingaan op de uiteindelijke vastgestelde begroting en onze opvatting daaromtrent.

Moties begroting 2020-2023

In het kort

De volgende moties zijn ingediend bij de behandeling van de begroting:

 1. D66 - Bijdrage gemeentefonds sociaal domein die vraagt om een lobby richting het rijk betreffende het gemeentefonds in relatie tot het sociaal domein.
 2. D66 - Sturen op schuldverlaging die vraagt om een financieringsprognose tot 2030 en een schuldlimiet van 120% 
 3. D66 - Klimaatbegroting die vraagt om een aparte begroting voor het klimaat met daarin ook prestatieindicatoren zoals CO2 besparing e.d. 
 4. D66 - Versnellen aanpak bouwen en wonen die vraagt om versnelling (en meer risico) bij de grondexploitaties.
 5. BVH - Sociale dorpsteams -  die vraagt bij  de herijking van beleidskeuzes mede de welzijnsactiviteiten van de dorpsteams te evalueren en ook daarover aan de raad te rapporteren. 
 6. D66 - Aandacht voor de Fiets die vraagt om bij verkeersplan herijking meer aandacht te geven aan de fiets.  
 7. VVD, CU - Bomen die vraagt om prioriteit voor herplant bij het op te stellen bomen beheerplan.
 8. D66 - De gebruiker betaalt die vraagt om betalen voor grofvuil bij de millieustraat.

 

Stemming

Motie 1,3,4,5,6 en 8 zijn ingetrokken dan wel aangehouden. 

Motie 2 - Sturen op schuldverlaging

Voor   Tegen  
VVD 7 CDA  4
Open 6 SGP  2
D66 5    
BVH 3    
CU 1    
Totaal 22 Totaal 6

 

Motie 7 - Bomen

Voor   Tegen  
VVD 7  Open 6
BVH 3  D66 5
CU 1  CDA 4
     SGP 2
Totaal 11 Totaal 17

 

Wat vindt de SGP

De motie bomen hebben we niet gesteund omdat deze overbodig is. De wethouder heeft aangegeven dat dit in de beheerstrategie in 2020 wordt meegenomen. De motie schuldverlaging vinden we voor dit moment te ambitieus.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.