April 2019

Ombuigingen: denk mee, doe mee!

In het kort

De gemeente Utrechtse Heuvelrug verwacht grote tekorten. Om tot een sluitende begroting nodig zijn er ombuigingen (bezuinigingen of belastinverhogingen) nodig. Lees er hier meer over. Dit raadsvoorstel is een procesvoorstel, waarbij de raad gevraagd wordt of ze deze lijst met ombuigingen aan de inwoners voor willen leggen en het eens zijn met de wijze waarop. Nog geen inhoudelijke afweging over de bezuinigingen en belastingverhogingen dus.  

Stemming

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 5    
D66 4    
CDA 4    
BVH 3    
SGP 2    
CU 1    
 Totaal 26  

 

Wat vindt de SGP

Eens met het voorgestelde proces.

Zienswijzen kadernota RDWI 2020

In het kort

Deze kadernota vormt de start van de planning & control cyclus en de opmaat voor de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI). Het is voor onze gemeenteraad een informatief document waarmee de leden vroegtijdig op de hoogte worden gesteld van beleidsmatige en financiële ontwikkelingen. In de vervolgcyclus worden de zienswijzen van de gemeenteraad op deze kadernota meegenomen.

VVD, Open, CDA en CU dienden een amendement in met het verzoek om de kadernota 2020 en het verbeterplan RDWI geven geen (inhoudelijke of financiële) indicatie voor het monitoren van de kwaliteit en klantgerichtheid. Teneinde de vooruitgang in het verbeterplan goed te kunnen monitoren, verzoeken wij u in samenspraak met cliënten indicatoren voor die kwaliteit en klantgerichtheid vast te stellen en hierover te rapporten in de gebruikelijke rapportages, te weten de jaarrekening, de voorjaars- en najaarsnota.

Stemming

Raadsvoorstel

Voor   Tegen  
VVD 6    
Open 6    
D66 5    
CDA 4    
BVH 4    
SGP 2    
CU 1    
 Totaal 28  

Amendement

Voor   Tegen  
VVD 6    
Open 6    
D66 5    
CDA 4    
BVH 4    
SGP 2    
CU 1    
 Totaal 28  


Wat vindt de SGP

Eens met het voorstel en het amendement.

 

Voortzetting onafhankelijk vertrouwenspersoon zorg en ondersteuning                               

In het kort

In augustus 2017 is een onafhankelijke vertrouwenspersoon sociaal domein aangesteld na een motie van de raad. De vertrouwenspersoon is middels een pilot aangesteld voor anderhalf jaar en wordt gefinancierd uit innovatiegelden sociaal domein. Voorstel is om deze functie nog voor twee jaar voort te zetten. De redenen hiervoor zijn dat zowelde gemeente als de uitvoeringsorganisaties (de stichting sociale dorpsteams en de RDWI) nog in ontwikkeling zijn. 

Een amendement van Open en SGP vraagt om geen extra budget vast te stellen maar om de functie onafhankelijke vertrouwenspersoon zorg en ondersteuning voor het jaar 2020 te continueren voor 4 uur per week en de kosten hiervoor onderdeel te maken van de integrale afweging in spoor III (bezuinigingsopgave) van de kadernota 2020. 

Stemming

Raadsvoorstel

Voor   Tegen  
VVD 6  D66
Open 6    
CDA 4    
BVH 4    
SGP 2    

CU

Totaal

1

23

 

Totaal

 

Amendement

Voor   Tegen  
VVD 6  D66
Open 6  CDA 4
BVH 4  CU
SGP 2    

Totaal

18

 Totaal

 10

Wat vindt de SGP

Eens dat het belangrijk is deze functie voort te zetten. Echter zonder meer extra budget voor reserveren vinden wij niet verstandig, gelet op de integrale afweging die nog plaats moet vinden ten aanzien van onze financiële tekorten. Bij de kadernota 2020 dus zoeken naar passende dekking.

 

 

Motie herinrichting Amersfoorsteweg                                                                                                 

In het kort

  • De motie herinrichting Amersfoortseweg vraagt alles in het werk te stellen om dit jaar nog te starten met de uitvoering van het project en verdere vertraging te voorkomen. 

Stemming

Voor   Tegen  
VVD 6  Open
D66 5  CDA
     BVH 
     SGP

 

Totaal

 

11

 CU 

Totaal

1

17 

Wat vindt de SGP

De noodzaak staat niet ter discussie, maar de SGP heeft deze motie niet gesteund, omdat ten eerste de raad niet over de uitvoering gaat (maar het college). De raad stelt alleen het budget en krediet vast. Daarnaast kan nog dit jaar ook de kerstperiode betekenen wat voor ondernemers niet gunstig is. Ten derde gaan we er al vanuit dat het college zich al maximaal inspant en is het overbodig om daar nog om te vragen. Tot slot is het hoogst onzeker of het najaar nog lukt, o.a. vanwege nog te regelen OV omleidingen en eveneens geplande werkzaamheden aan de kampweg. Daarom zorgvuldig de voorbereiding doen en begin 2020 de uitvoering te plannen.

 

Motie BABS                                                                                                                                                    

In het kort

Het aantal locaties en tijdstippen om te kunnen trouwen is uitgebreid om tegemoet te komen aan veranderende behoeften rondom huwelijksvoltrekkingen en daarnaat is besloten  geen bode meer beschikbaar te stellen bij een huwelijk op een externe locatie.

De motie BABS (Buitengewoon Ambtenaren Burgelijke Stand) van D66 en BVH vraagt om de BABS-en te laten beoordelen of een bode bij een externe huwelijksvoltrekking nodig is en wel omdat hij/zij goed kan inschatten hoe gevoelig de situatie rondom een huwelijksvoltrekking kan zijn. En om het in die gevallen mogelijk te maken de bode mee te laten gaan en de meerkosten daarvan op enigerlei wijze door te bereken in het tarief. En zo te komen tot een gedragen oplossing voor het wegvallen van de bode opdat de kwaliteit van de externe huwelijksvoltrekkingen gewaarborgd kan blijven.

Stemming

Voor   Tegen  
D66 5  VVD
CDA 3  Open
BVH 4  SGP 
     CDA 

 

Totaal

 

12

 CU

Totaal

1

 16

Wat vindt de SGP

Wij hebben deze motie niet gesteund. Om de BABS'en zelf te laten beoordelen is een open eind, je weet niet waar je aan toe bent en het college is verantwoordelijk voor de uitvoering. Daarnaast wordt er door de BABS-en ook verschillend gedacht over de inzet van bodes. 

 

 

Hamerstukken                                                                                                        

In het kort

Zonder discussie in de raad is direct besloten over:

  • Vaststellen ontwerp en goedkeuring krediet herinrichting Amersfoortseweg. Lees hier wat wij er van vinden.
  • Beheersverordening Grote Bloemheuvel Maarsbergen.

Stemming

Voor   Tegen  
VVD 6    
Open 6    
D66 5    
CDA 4    
BVH 4    
SGP 2    
CU 1    
 Totaal 28  

Wat vindt de SGP

Eens.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.