Oktober 2019

Intentieverklaring de Twee Marken Maarn (Wensen en bedenkingen)                                      

In het kort

Op 27 juni 2019 stemde de gemeenteraad in met de uitgangspunten voor de Multi Functionele Accommodatie (MFA) Maarn. Naar aanleiding van de slechte financiële situatie van de stichting is afgesproken om zo snel mogelijk tot afspraken en/of overeenstemming te komen over de overname op termijn van de grond en opstallen van de stichting. Aan de orde was de rol van de stichting bij de ontwikkeling en na realisatie van de MFA Maarn. Het college heeft op basis van bovenstaande toezegging met de stichting overleg gevoerd en partijen hebben gezamenlijk een intentieverklaring opgesteld. Op basis hiervan heeft de stichting voldoende zekerheid over haar financiële positie om de ontmoeting in Maarn tot de sloop van de huidige gebouwen te kunnen faciliteren.

Stemming

De raad stemt hier niet over (bevoegdheid van het college) maar kan wel wensen of  bedenkingen bij het voornemen van het college meegeven. De raad heeft geen wensen en bedenkingen kenbaar gemaakt bij de voorgenomen beslissing van het college. 

Wat vindt de SGP

 De SGP kan zich vinden in deze intentieverklaring die in lijn is met het raadsbesluit t.a.v. van de uitgangspunten MFA Maarn.

 

Ontwikkelbeeld Groen en Landschap (Wensen en bedenkingen)                                                      

In het kort

Samen met 15 andere gemeenten in de regio Utrecht (U10 samenwerking) wordt gewerkt aan een Ruimtelijk Economisch Programma (REP). Eerder zijn hier vier "Bouwstenen" wonen, economie, mobiliteit en energie voor vastgesteld. Mede op aandringen van onze gemeente door middel van een aangenomen motie van de BVH en SGP is er nu ook een vijfde bouwsteen Groen en landschap vastgesteld. Op basis van deze bouwstenen wordt het REP vastgesteld. Dit vijfde raport is vastgesteld door de U10 werktafel. Het college heeft een brief naar de U10 voorbereid waarop de raad op- en aanmerkingen kan maken.

De raad heeft door middel van een tweetal moties wensen naar voren gebracht ten aanzien van het ontwikkelbeeld Groen en landschap. Een motie Ecologische verbindingszone (CDA, CU) en een motie groen denken en doen (BVH, VVD, D66, Open). 

Stemming

 Motie groen denken en doen

Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 6    
Open 5    
D66 5    
CDA 4    
BVH 3    
SGP 2    
CU 1    

Totaal

26

 Totaal 

Motie ecologische verbindingszone

Verworpen

Voor   Tegen  
CDA 4 VVD
D66 2 Open 5
CU 1 D66 3
    BVH 3
    SGP 2

Totaal

7

 Totaal 

19

Wat vindt de SGP

Mede op ons aandringen ligt er nu een 5e bouwsteen: het ontwikkelbeeld groen en landschap. De naam zegt het al: het is een beeld, een idee van waar het naar toe zou kunnen gaan. Het rapport is snel opgesteld, die snelheid is overigens wel terug te zien in de kwaliteit van het e.e.a. Maar goed, goed dat het er nu is en we dit ook mee gaan nemen in de opstellen van de REP. Wij stellen voor deze bouwsteen mee te nemen, maar doen geen uitspraken daarmee waar wel of geen landbouw, natuur, energie opwekking o.i.d. tercht komen. We zien dit rapport daarom als een eerste aanzet en  verkenning van mogelijkheden. Dat er aandacht is voor zowel natuur, als landbouw (zoals het landbouw ontwikkel gebied Maarsbergen waar raport over spreekt), lijkt ons een goede verstandige mix.

 

Ook dit rapport toont weer de druk op de beschikbare ruimte. In ontwikkelbeeld lijkt op de kaart sprake van grootschalige enerige opwekking in het langbroekerwetering gebied, maar in de andere rapporten staan daar weer andere zaken over. Dat beeld zal dus genuanceerder moeten zijn. Wij houden hier de vinger aan de pols: geen grootschalige opwekking voor de regio in het door velen gekoesterde landschap op de Heuvelrug.

 

Wijziging besteding budget 4e wethouder

In het kort

Door ziekte moest Jan-Willem van Dongen (D66) vroegtijdig stoppen als wethouder. Besloten werd geen vervanger te zoeken en het college met ver nog  Open, CDA en SGP ging met drie wethouders verder.. Wel werd op verzoek van D66 de afspraak  gemaakt dat het budget van de 4e wethouder t.a.v. duurzaamheid besteed mag worden. Daarop dienden D66 een amendement in om dit geld in te zetten voor zonnepanelen op fietsenstelling. Echter blijkt dit niet haalbaar. Daarom stelt het huidige college voor om dit geld in te zetten voor een duurzaamheidsfonds. VVD, Open en BVH zien dit echter niet zitten en stelden d.m.v. een amendement voor om het geld als reserve apart te houden en niet uit te geven.

Stemming

Amendement (en daardoor gewijzigd raadsvoorstel) aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 6 D66
Open 5 CDA
BVH 3 SGP
    CU

Totaal

14

 Totaal 

 12


Wat vindt de SGP

Het amendement om het geld niet meer in te zetten voor duurzaamheid valt ons erg tegen van met name Open sociaal en "groen".  Dit doet overduidelijk geen recht meer aan de intentie van de afspraken uit het verleden. Ook al is dat in een vorige raad; enige bestuurlijke consistentie mag de burger toch wel verwachten. Om kort te zijn: weer een goed voorbeeld van onbetrouwbare politiek. 

 

Motie klimaatcrisis en ecologische crisis                                                                                                                                    

In het kort

Open, D66 en CU dienden een motie klimaat crisis en ecologische crisis in. Deze motie vroeg om als raad uit te spreken dat deze crises er zijn en verzoekt het college een lobby richting rijksoverheid te beginnen om dit actief onder de aandacht te brengen.

Stemming

Verworpen.

Voor   Tegen  
Open 5 VVD 6
D66 5 CDA 4
CU 1 BVH 3
    SGP 2

Totaal

11

 Totaal 

 15


Wat vindt de SGP

Deze motie heeft veel oprechte bedoelingen. Zeker gezien het belang wat we hechten aan ons rentmeesterschap. Echter een standpunt uitdragen naar de inwoners van onze gemeente, is onze rol. Dit standpunt uitdragen naar provincie en rijk niet, is aan provinciale en landelijke vertegenwoordigers. En nationale overheden alles moet doen etc. is ook wel opmerkelijk gezien bovenstaande motie . En als niemand gaat vliegen volgend jaar dan heeft raad recht van spreken, maar dit is vast niet zo. Dit voorstel gaat dan ook te ver. 

   

Stedenbouwkundig kader Sterkenburgerlaan 63-65                                                                                                               

In het kort

De initiatiefnemer is van plan de locatie ten zuiden van de Sterkenburgerlaan 63a en 65 in Doorn te herontwikkelen. Daarvoor wordt de huidige bedrijfsbestemming gesaneerd, worden 6 vrijstaande woningen gerealiseerd en wordt de openbare ruimte heringericht. De stedenbouwkundige kaders voor deze herontwikkeling moet de raad vaststellen. 

Stemming

 Verworpen. 
Voor   Tegen  
VVD 6 Open
CDA 4 D66
SGP 2 BVH 
    CU

Totaal

12

 Totaal 

 13

Wat vindt de SGP

Onze opvatting t.a.v. dit raadsvoorstel leest u hier terug.

 

Hamerstukken                                                                                                                                          

In het kort

De raad heeft zonder verdere discussie ingestemd met de volgende hamerstukken:

  • Halfeiken 8a en 10, Leersum (vaststellen bestemmingsplan);
  • ODRU 2e begrotingswijziging 2019 en 1e begrotingswijziging 2020;
  • Jaarstukken 2018 BghU Eerste begrotingswijziging 2019 Ontwerpbegroting 2020 (met inbegrip van de wijziging op advies van de fracties tijdens de oordeelvorming);
  • Jaarrekening 2018 Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland (WereldKidz - bij dit agendapunt heeft raadslid Sigrid Vink niet deelgenomen vanwege een ander belang);
  • Kon. Julianalaan 48 / Hoek mr. Bosweg 11 Leersum;
  • Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022. (wel enige bespreking maar na toezegging college feitelijk hamerstuk)

 

Voor   Tegen  
VVD 6    
Open 5    
D66 5    
BVH    
CDA    
SGP 2    
CU 1    
Totaal 26  Totaal


 Wat vindt de SGP

Eens.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.