Juni 2020

Hamerstukken

In het kort

De raad heeft zonder discussie besloten over de volgende onderwerpen:

 • Zienswijze VRU Voorlipge jaarstukken 2019;
 • VRU Zienswijze ontwerp-begroting 2021, incl. 1e gactualiseerde begroting 2020;
 • Vaststellen bestemmingsplan Akkerweg 17 en 17a Driebergen-Rijsenburg;*
 • Bouwverordening 2020;**
 • GGDrU ontwerpbegroting 2021 en jaarrekening 2019;
 • BGHU jaarstukken 2019, eerste begrotingswijziging 2020, begroting 2021 kaderstelling en meerjarenperspetief 2022;
 • Kadernota RHC 2021, toetreding gemeente Vijfheerenlanden en wijziging GR;
 • Jaarrekening 2019 en begroting RDWI 2021-2024 en starten procedure aanvraag Vangnetregeling 2019;
 • Ombuigingsvoorstel consultatiebureau in Driebergen;***
 • Jaarrekening 2019 en programma begroting 2021-2024 regionaal archief;
 • ODRU Begrotingswijziging 2020;
 • Prioritering nota's financiële verordening.

* De fractie van de BHVLokaal stemde tegen.

** D66 wil geacht worden tegen de paragraaf welstandstoezicht te hebben gestemd.

*** BVHlokaal (4) heeft bezwaar tegen het verhogen van de gemeentelijke schuld.

Stemming

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 6     
D66    
CDA     
BVH 4    
SGP 2    
CU     
Totaal 29   Totaal 0 


Wat vindt de SGP

Eens.

Motie opvang vluchtelingenkinderen van Griekse eilanden

In het kort

De Nederlandse overheid heeft op 7 mei 2020 de Tweede Kamer bij brief heeft laten weten bij te willen
dragen aan de verbetering van situatie van alleenstaande minderjarige asielzoekers in Griekenland.
Die bijdrage heeft betrekking op financiën en expertise voor een opvang van 48 plaatsen op het vaste
land van Griekenland. In de loop van drie jaar zouden daar dan 500 kinderen kunnen worden
opgevangen en begeleid. In een motie vragen Open, D66, CDA en CU om met de regio de bereidheid uit te spreken een deel van deze kinderen op te vangen.

Stemming

Voor   Tegen  
Open 6  VVD
D66  BVH
CDA  SGP
CU     
Totaal 16  Totaal 13 

Wat vindt de SGP

De SGP heeft de motie niet gesteund. Lees hier waarom.

 

Inspraakreactie ontwerp inpassingsplan spoorkruising Maarsbergen

In het kort

De provincie heeft een otnwerp inpassingsplan (bestemmingsplan op provinciaal niveau) gemaakt voor de spoorkruising Maarsbergen. Hier heeft het college een reactie voorbereid. Deze reactie wordt als raadsvoorstel aan de raad voorgelegd. Alle fracties hebben een amendement ingediend die vraagt om meer aandacht voor de participatie en inbreng van de inwoners van het dorp Maarsbergen.

Stemming 

Raadsvoorstel

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 6     
D66    
CDA     
BVH 4    
SGP 2    
CU     
Totaal 29   Totaal 0 

Amendement

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 6     
D66    
CDA     
BVH 4    
SGP 2    
CU     
Totaal 29   Totaal  0


Wat vindt de SGP

De SGP is het eens met de voorgestelde reactiebrief. Wel vragen we nadrukkelijk aandacht voor het betrekken van de inwoners en blijven we pleiten voor een 50-km regime.

 

Conceptbod en Ontwerp regionale energie strategie

In het kort

Met het Ontwerp Regionale Energiestrategie -en concept bod voor elektriciteit in het Klimaatakkoord levert de regio U16 (16 gemeenten in Zuid-Oost Utrecht, 2 waterschappen en de provincie Utrecht) de bijdrage aan het klimaatakkoord. Voorgesteld wordt om 1,8 TWh aan energie op te wekken. Ter illustratie: 1,8 TWh is haalbaarmet 15% benutting van grote dakoppervlakken plus ca. 45 grote windmolens en ca. 800 ha zonnevelden. (Zie onder voor verdere toelichting).

De volgende amendementen zijn ingediend:

 • Amendement geen windmolens door CDA en BVHLokaal, die bij gebrek aan draagvlak en omdat later in het jaar het eigen UH beleid op agenda staat, is ingetrokken en in het najaar opnieuw zal worden ingediend.
 • Amendement "Wat willen we er wel voor doen" van SGP en BHVLokaal, wat het voorgestelde besluit verduidelijkte door uit te spreken waar de bijdrage van de gemeente in de regio in elk geval uit zal bestaan.

De volgende moties zijn ingediend:

 • Motie update klimaatneutrale doelstellingen (VVD, CDA, BVHLokaal en SGP) die vraagt om de klimaatdoelstelling van de gemeente bij te stellen naar aansluiting landelijke klimaatdoelstellingen (op dit moment 2050) in plaats van huidige doel 2035.
 • Motie VVD geen windmolens in het nationaal park
 • Motie meer zon op dak (Open, D66, SGP, CU) die vraagt meer in te zetten op zon op dak (tenminste 50% benutten).
 • Motie BVHLokaal en SGP innovatie en nieuwe technieken die vraagt om ook meer in te zetten op innovatie en nieuwe technieken
 • Motie verbeteren biodiversiteit van D66 en CU die vraagt om te onderzoeken onder welke voorwaarden zonnevelden een positieve bijdrage leveren aan de biodiversiteit en meer in te zetten op zonnevelden.
 • Motie meer draagvlak (Open, D66, CU) die vraagt om meer (online) participatie en betrekken van inwoners bij de uitwerking van concept bod naar definitief bod.
 • Motie energiebesparing (D66, SGP, CU) die vraagt om per jaar 1,5% energiebesparing op te nemen in het conceptbod en daar als regio aan te werken.
 • Motie D66 wederkerigheid in baten en lasten is ingetrokken 

Stemming

Amendement wat willen we er wel voor doen

Verworpen

Voor   Tegen  
BVH 4  VVD
SGP 2  Open  5
     D66
     CDA 
     CU
Totaal 6   Totaal  23


Raadsvoorstel

Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7  BVH
Open 6     
D66    
CDA     
SGP 2    
CU     
Totaal 25   Totaal  4

Motie klimaatneutrale doelstelling

Aangenomen

Voor   Tegen  

VVD

7

 Open

CDA 4  D66  5
BVH  CU
SGP    
Totaal 17 Totaal  12

Motie geen windmolens in het nationaal park

Aangenomen

Voor   Tegen  

VVD

7

Open

CDA 4 D66  5
BVH SGP
    CU
Totaal 15 Totaal  12

Motie meer zon op dak

Aangenomen

Open 6  VVD
D66 5  CDA
BVH    
SGP 2    
CU     
Totaal 18   Totaal  11

Motie innovatie en nieuwe technieken

Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 6     
D66    
CDA     
BVH 4    
SGP 2    
CU     
Totaal 29   Totaal  0

Motie biodiversiteit

Aangenomen

Voor   Tegen  
Open 6 VVD
D66 SGP
CDA     
BVH 4    
CU     
Totaal 20  Totaal 9 

Motie meer draagvlak

Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 6     
D66    
CDA     
BVH 4    
SGP 2    
CU     
Totaal 29   Totaal  0

Motie doelstelling ook op energiebesparing

Verworpen

Voor   Tegen  
D66  VVD
BVH 4 Open 
SGP 2 CDA
CU     
Totaal 12  Totaal  17

Wat vindt de SGP

Onze opvattingen op dit onderwerp leest u hier.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.