Stemuitslag januari 2022

 

Hamerstukken

In het kort

De raad heeft zonder aanpassingen besloten over: 

  • Vaststellen bestemmingsplan Postweg 18, Doorn en 5a.
  • Omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan Veenseweg 31 in Amerongen.

Stemming

Aangenomen.

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 6    
D66     
CDA     
BVH     

SGP
CU  

2
1
   
Totaal 29  Totaal

0

  

Wat vindt de SGP

Eens.

Voorstel Burgemeester van den Boschstraat 2-4, Amerongen

In het kort

Een amendement over de bestemming van het talud De voormalige gemeentewerf gelegen aan de Burgemeester van den Boschstraat 4 in Amerongen wordt niet meer gebruikt. Eerder is al besloten om op deze werf drie vrijstaande woningen te realiseren. Hiervoor is een bestemmingsplan opgesteld. In dit bestemmingsplan wordt ook de bestaande woning op de Burgemeester van den Boschstraat 2 meegenomen. Open en BVH diende een amendement (wijzigingsvoorstel) in over de groene talud.

Stemming

Amendement talud
Verworpen

Voor   Tegen  
VVD 7  Open
D66 5  BVH 4
CDA    
SGP
CU 
2
   

 

     
Totaal 19  Totaal


10

  

Raadsvoorstel
Aangenomen.

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 6    
D66     
CDA     
BVH     

SGP
CU  

2
1
   
Totaal 29  Totaal

0

 

Wat vindt de SGP

De SGP is het eens met de nieuwe bestemming naar wonen. Het wijzigingsvoorstel van Open en BHV hebben we niet gesteund omdat we conform beleid het snippergroen willen verkopen en in het bestemmingsplan al voldoende bescherming hiervoor is geregeld.

Omgevingsvisie terinzagelegging.

In het kort

In 2022 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Deze wet vervangt veel huidige wetgeving en regels voor de fysieke leefomgeving. Een onderdeel hiervan is de omgevingsvisie. Dit is de visie van de gemeente op de fysieke leefomgeving tot en met 2040. De visie gaat in op wonen, verkeer, bedrijven en kantoren, natuur en landbouw, klimaat en recreatie en toerisme. De raad besprak de concept-Omgevingsvisie. Deze is door het college opgesteld na een intensief traject met inwoners samen. Na goedkeuring wordt deze gedurende zes weken ter inzage te leggen. Tijdens deze periode kunnen inwoners een reactie indienen. Daarna zal de gemeenteraad definitief beslissen. SGP heeft samen met D66 een voorstel gedaan om alvast na te denken over de woningbouw na 2032. Dit kreeg geen bijval van andere partijen. Daarom is dit voorstel niet in stemming gebracht.

Stemming

Raadsvoorstel
Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 6    
D66     
CDA     
BVH     

SGP
CU  

2
1
   
Totaal 29  Totaal

0

  

Wat vindt de SGP

De SGP kan zich in grote lijnen vinden in de concept omgevingsvisie, maar heeft onderdelen ook punten ter verbetering naar voren gebracht. 

 Meer lezen

Motie 'Goed Op Weg’

In het kort

De Gedeputeerde Staten hebben besloten dat wat betreft een groot deel van de N-wegen in onze gemeente de snelheid naar 60 km per uur moet gaan. Dit gaan ze uitvoeren bij groot onderhoud. Echter de N225, is net aan de beurt geweest voor onderhoud. Een motie is ingediend door Open en D66 waarin de gemeenteraad de wens uitspreekt dat voor het verlagen van de snelheid op de N225 ter hoogte van het Revius Lyceum  gewacht wordt op groot onderhoud, maar dat dit zo snel mogelijk na het nemen van het besluit ingevoerd zal worden. 

Stemming

Aangenomen.

       
Voor   Tegen   
Open 6 VVD
D66 CDA
BVH     
SGP     

CU
CDA  

1
1

   
Totaal 19  Totaal


10

  

Wat vindt de SGP

Wij vinden het uit het oogpunt van verkeersveiligheid gewenst dat in elk geval op de N225 ter hoogte van het Revius de snelheid naar beneden gaat. Deze wens is al heel lang bekend bij de provincie. Het is natuurlijk onzinning dat er eerst onderhoud gedaan wordt en een paar maanden later formeel besloten dat de snelheid naar beneden moet en dan maar weer 10 of 15 jaar te wachten. Daarom steunen we de motie om dit maar weer eens duidelijk te maken bij de provincie.

Motie ‘Flexwoningen voor spoedzoekers’

In het kort

Open, D66, CDA en CU dienen een motie in om de situatie rond spoedzoekers in de gemeente Utrechtse Heuvelrug nader te onderzoeken. En de mogelijkheden en condities voor tijdelijke flexwoningen voor spoedzoekers bij de gemeente te verkennen. En vraagt op basis van deze verkenning en bij aantoonbare mogelijkheden uiterlijk eind 2022 met voorstellen naar de Raad te komen.

Stemming

Motie
Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7  SGP
Open 6    
D66     
CDA
BVH
CU 
4
4
   

 

     
Totaal 27  Totaal


2

 

Wat vindt de SGP

De SGP heeft de motie niet gesteund. We vroegen ons allereerst af wie ‘spoedzoekers’ zijn. Wij hebben ons echt afgevraagd wat wil OPEN met de motie? Ja het college weer aan het werk zetten dat is duidelijk. Toen we over de Tiny Houses spraken hebben we juist gezegd dat we als gemeente geen locaties gaan benoemen of aanwijzen. Welke locaties heeft Open nu wel kunnen vinden? We zijn benieuwd. Of gaan we misschien toch buiten de rode contouren? Want verder zijn er, denken wij, weinig geschikte locaties. Juist daarom hebben we net een oproep gedaan aan onze inwoners en een magere lijst met inbreidingslocaties opgesteld. Daarom achten wij nog nader onderzoek voor spoedzoekers totaal overbodig.

We zouden de SGP niet zijn als we ook niet iets zouden zeggen over de genoemde problematiek. We weten dat deze problematiek in haar breedte bestaat en ontkennen dat niet. Het trekt een zware wissel op ons als gemeentelijk organisatie. (bijv. bij echtscheidingen waar misschien ook kinderen bij betrokken zijn, dan denk ik aan de Sociale dorpsteams ook bij de psychische oorzaken)

Alle overwegingen ten spijt: De motie heeft dus iets in zich van symptoom bestrijding. Terwijl er juist aan de bron iets gedaan moet worden, maar dat zijn geen gemeentelijke taken. En daar zou het rijk dan meer aandacht en geld aan moeten besteden. (praktische uitvoering zeker als het gaat om statushouders en de economische oorzaken). Op dat terrein doet onze gemeente al heel veel. Wij konden deze motie daarom ook niet steunen.

Motie ‘Maatschappelijke verantwoordelijkheid recreatieparken’

In het kort

Zowel recreanten als permanente bewoners bij EuroParcs (Maarn) en De Ossenberg (Overberg) hebben onlangs te horen gekregen dat ze op korte termijn het park moeten verlaten. In een unaniem ingdiende motie verzoekt de raad het college het ongenoegen van de Raad hierover over te brengen aan de eigenaren van EuroParcs en De Ossenberg. En met de eigenaren te spreken over de mogelijkheid te komen tot een langere, voor betrokkenen meer redelijke, termijn om nieuwe woonruimte/c.q. een nieuwe standplaats te vinden. 

Stemming

Motie
Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 6    
D66     
CDA     
BVH     

SGP
CU  

2
1
   
Totaal 29  Totaal

0


Wat vindt de SGP
 

De SGP heeft de motie mede ingediend. Het is goed om een duidelijk signaal af te geven, ook richting dit soort grote bedrijven, dat het niet echt wenselijk is om in tijden, nu de woningmarkt krap is, mensen uit de samenleving in de problemen te brengen. Met name op de Ossenberg met permanente bewoners. En daaraan gekoppeld dat ook de problematiek voor de gemeenten in het Sociaal Domein groter worden. We hebben samen de verantwoordelijkheid om dit soort maatschappelijke problemen te voorkomen. Er is een motto dat luidt: sterke schouders de zwaarste lasten en dat is nog een Bijbels geluid ook.


Motie ‘Maatschappelijke verantwoordelijkheid recreatieparken’

In het kort

Zowel recreanten als permanente bewoners bij EuroParcs (Maarn) en De Ossenberg (Overberg) hebben onlangs te horen gekregen dat ze op korte termijn het park moeten verlaten. In een unaniem ingdiende motie verzoekt de raad het college het ongenoegen van de Raad hierover over te brengen aan de eigenaren van EuroParcs en De Ossenberg. En met de eigenaren te spreken over de mogelijkheid te komen tot een langere, voor betrokkenen meer redelijke, termijn om nieuwe woonruimte/c.q. een nieuwe standplaats te vinden. 

Stemming

Motie
Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 6    
D66     
CDA     
BVH     

SGP
CU  

2
1
   
Totaal 29  Totaal

0


Wat vindt de SGP
 

De SGP heeft de motie mede ingediend. Het is goed om een duidelijk signaal af te geven, ook richting dit soort grote bedrijven, dat het niet echt wenselijk is om in tijden, nu de woningmarkt krap is, mensen uit de samenleving in de problemen te brengen. Met name op de Ossenberg met permanente bewoners. En daaraan gekoppeld dat ook de problematiek voor de gemeenten in het Sociaal Domein groter worden. We hebben samen de verantwoordelijkheid om dit soort maatschappelijke problemen te voorkomen. Er is een motto dat luidt: sterke schouders de zwaarste lasten en dat is nog een Bijbels geluid ook.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.