Stemuitslag februari 2022

 

Hamerstukken

In het kort

De raad heeft zonder aanpassingen besloten over: 

 • Vaststellen bestemmingsplan Jacob van Wassenaerlaan 23-25 Maarn
 • Kadernota 2023 regionaal archief zuid-utrecht
 • Vaststellen bestemmingsplan Leersumsestraatweg 9 Doorn
 • Verordening auditcommissie 2022
 • Ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan Sterkenburgerlaan 1 Driebergen-Rijsenburg
 • Verordening rechtspositie raads- en commissieleden
 • Krediet Beeld vanuit de raadzaal
 • VRU Kadernota 2023
 • Zienswijze op de Kadernota 2023 RDWI
 • Verklaring van geen bedenkingen Lekdijk 15 Amerongen
 • Verruiming kader Doe Maarn Mee
 • Nota Woonkwaliteit bij inbreiding in stedelijke gebieden

Stemming

Aangenomen.

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 6    
D66     
CDA     
BVH     

SGP
CU  

2
1
   
Totaal 29  Totaal

0

  * BVHLokaal stemde tegen de nota woonkwaliteit.

Wat vindt de SGP

Eens.

 

Wensen en bedenkingen brief verkoop bosgronden

In het kort

Het voornemen is om gronden van de gemeente aan Utrechts Landschap te verkopen: Beerschoten-Willinkshof, Rijsenburgsebos Noord en Zuid (inclusief Heidetuin) en Driebergsebos. En gemeentegrond te verkopen aan landgoed Den Treek- Henschoten namelijk het Mollebos, globaal gelegen tussen de Baden Powelllaan en de Hydeparklaan te Driebergen. De gemeenteraad kan door middel van een motie aangeven of ze daar bezwaren tegen heeft. D66en BVHLokaal gaven in een motie aan bezwaar te hebben tegen verkoop van het Mollenbos aan Den Treek- Henschoten.

Stemming

Motie geen verkoop Mollenbos aan Den Treek - Henschoten
Verworpen

Voor   Tegen  
D66 4  VVD
BVH 4  Open
VVD   D66
     CDA 
      SGP 

 

   CU
Totaal Totaal

20

 

CDA raadslid Van Katwijk heeft ook bezwaar tegen verkoop van Beerschoten-Willinkhof. D66 tegen was Wim Hak en VVD stem voor was Florien Scager.

Wat vindt de SGP

Eens.

 

Bijstelling uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Verkeersplan

In het kort

Het gemeentelijk verkeersplan heeft een uitvoeringsprogramma. Dit uitvoeringsprogramma is bijgesteld om het in overeenstemming te bregen met de begroting 2022 omdat in deze begroting de investeringen zijn teruggebracht. Het uitvoeringsprogramma moet daarop ook aangepast worden. Bij dit voorstel is een motie (verzoek raad aan college) ingediend door Open en D66 om in gehele gemeente m.u.v. 15 benoemde ontsluitingswegen een 30 km norm in te voeren in 2022. D66 diende een motie fietspad Aardenburg in.

Stemming

Raadsvoorstel
Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 2  VVD
Open 6    
D66     
CDA     
BVH     

SGP
CU  

2
1
   
Totaal 25  Totaal

4

 

Motie 30 km op alle wegen in bebouwde kom in 2022
Verworpen

Voor   Tegen  
       
Open 6  VVD
D66  5  CDA
     BVH
     SGP

 

   CU
Totaal 11  Totaal

18

 

Motie fietspad van de toekomst over landgoed Aardenburg laten lopen
Deze motie is ingetrokken na de reactie van het college (zie verderop).

Wat vindt de SGP

De SGP is het eens met het in lijn van het budget brengen van de uitvoeringsprojecten.  

De motie 30 km hebben we niet gesteund, ook al zijn we het eens met het uitgangspunt 30 in de bebouwde kom. Om de verkeersveiligheid te vergroten is het belangrijk dat een snelheidsverlaging ook logisch afgedwongen wordt door aanpassing van de inrichting. Liever 50 waar mensen ook 50 rijden dan een 30 gebied waar je 30 verwacht en men toch 50 rijdt. SWOV,  wetenschappelijk institutt voor verkeersveiligheidsonderzoek, stelt ook dat een goed ingericht 30km/uur-gebied, in vergelijking met 50km/uur-wegen, een positief effect heeft op de verkeersveiligheid. (…) Toch vallen er in deze gebieden nog relatief veel slachtoffers, ongeveer 6% van het totaal aantal verkeersdoden. (…) Dit komt vermoedelijk omdat het gemotoriseerde verkeer er vaak (veel) sneller rijdt dan de limiet. Maatregelen om 30km/uur-gebieden en -wegen veiliger te krijgen, zullen zich daarom vooral moeten richten op het terugdringen van de rijsnelheid, bijvoorbeeld door de gebieden goed en dus minder ‘sober’ in te richten, de 30-limiet geloofwaardiger te maken en, waar dan nog nodig, door de inzet van verkeerstoezicht.

De motie fietspad van de Toekomst Aardenburg was niet meer aan de orde. College gaf in de raadsvergadering aan dat er al met provincie hiernaar is gekeken en een oplossing wordt voorzien om op de bestaande wegbreedte het anders te doen. Door het maximaal in de breedte te benutten en een verhoogd fietspad te realiseren om zo dus ook dit gedeelte veiliger te maken.

 

Parkeerverordening en mobiliteitsfonds

In het kort

In de parkeerverordening worden normen voor parkeren voor fiets en auto vastgelegd. Het mobiliteitsfonds is een fonds wat gevuld kan worden vanuit afkopen van parkeerplekken. Als er geen parkeerplekken gerealiseerd kunnen worden conform de norm, bijv. bij woningbouw op inbreidingslocaties.  Drie amendementen (wijzigingsvoorstellen) zijn voorgesteld:

 • Van BVHLokaal, D66, SGP en CU een voorstel om het afkoopbedrag van 7500 voor sociale woningen te verlagen, en voor vrije sector juist te verhogen.
 • Van BVHLokaal en VVD een voorstel om niet zoals voorgesteld minimale parkeernormen maar gemiddelde parkeernormen aan te houden.
 • Van BVHLokaal en VVD een voorstel in de indeling in gebieden in Amerongen, Leersum en Maarn aan te passen (zodat parkeernorm hoger wordt).

Stemming 

Amendement mobiliteitsfonds
Aangenomen

Voor   Tegen  
       
Open 6 VVD 
D66     
CDA     
BVH     

SGP
CU  

2
1
   
Totaal 22 Totaal

7


Amendement minimale parkeernormen
Verworpen

Voor   Tegen  
VVD 7  Open
BVH 4  D66
     CDA 
     SGP
     CU

  

     
Totaal 11  Totaal

18


Amendement zone
Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7  Open 6
D66 5  CU
CDA    
BVH     
SGP    

 

     
Totaal 22  Totaal

7

 

Gewijzigd raadsvoorstel
Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 6    
D66     
CDA     
BVH     

SGP
CU  

2
1
   
Totaal 29  Totaal

0

 

Wat vindt de SGP

De SGP is het eens met het voorstel dat je soms woningbouw moet mogelijk maken door parkeerplekken te kunnen afkopen. Je moet echter niet dit té gemakkelijk maken omdat je moet voorkomen dat de parkeerdruk in de woonwijken te hoog wordt en voor overlast zorgt als gevolg van inbreidingsplannen. Wij geloven niet dat je de gedragsbeïnvloeding afdwingt door de normen fors aan te passen.

Daarom zijn we het eens met het zonering amendement. Ook omdat aan het gestelde in de parkeerbeleidsnota (deze gebieden zouden een lagere norm kunnen hebben) geen feitelijke onderbouwing ten grondslag ligt en deze drie dorpen te kleinschalig zijn om met meerdere zones te werken.

Het amendement om niet de minimale maar de wat hogere gemiddelde parkeernormen van adviesbureau CROW te hanteren hebben we niet gesteund. Sinds het beleid sinds 2010 wordt al de minimale parkeernormen gehanteerd. Dit beleid werkt in de praktijk prima. Er zijn gebieden met een hoge parkeerdruk, maar die parkeerdruk is daar al jaren aanwezig en slechts niet of beperkt het gevolg van nieuwbouwplannen.

De voorgestelde vergoeding van 7.500 voor het afkopen van parkeerplekken is gebaseerd op de kosten voor aanleg van de parkeerplek. We vinden het een goed idee om de afkoop niet hetzelfde bedrag te laten zijn, maar iets extra’s omdat afkopen echt de uitzondering moet zijn. Dat moet dan niet tegen dezelfde kosten als het zelf aanleggen van een parkeerplek. De voorgestelde verdeling per segment voorkomt dat een hogere afkoopsom bij sociale koop/huur tot te hoge kosten leidt.

 Bomenverordening

In het kort

De bomenverordening wordt technisch op een aantal onderdelen aangepast. Ook is een bepaling over zonnevelden opgenomen. Ook is een evaluatie uitgevoerd. Het totale bomen,herplant en groenbeleid is niet gewijzigd. Een groen beleidsplan komt later nog aan de orde. De volgende voorstellen zijn ingediend:

 • Amendement BVH om bomenkapvergunning voortaan vanaf 20 i.p.v. 30 cm diameter verplicht te stellen.
 • Amendement VVD en BVH om de bepaling over bomenkap vanwege aanleg zonnepanelen zo aan te passen dat de vergunning geweigerd kan worden (i.p.v. het huidige artikel dat zegt kan alleen na overleggen informatie en onderbouwing).
 • Motie groen doet mee van BVHLokaal om herplantplicht eisen aan te scherpen.
 • Motie verklaring groen BVH met een oordeel over het afgelopen jaren dat het beleid niet goed is uitgevoerd door het college.

 

Stemming 

Amendement kapvergunning 30>20 cm
Verworpen

Voor   Tegen  
 BVH VVD 
    Open
    D66
    CDA
    SGP 

 

   CU
Totaal 4 Totaal

25

 

Amendement zonnepanelen en bomenkap
Verworpen

Voor   Tegen  
 VVD  Open
BVH 4  D66
CU  CDA
     SGP
            
Totaal 12 Totaal

17

 

Raadsvoorstel
Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD   VVD
Open 6 BVH 
D66     
CDA     
SGP     

CU  

1    
Totaal 24 Totaal

5

 

Motie groen groeit mee
Ingetrokken

Motie groenverklaring
Ingetrokken


Wat vindt de SGP

Deze aanpassing is een technische aanpassing en een beleidskeuze voor zonnepanelen. Willen nu geen rigoureuze beleidswijzigingen doen, dat moeten we veel breder oppakken en inzetten, na gesprekken met experts en inwoners en in een totale afweging van het groenbeleid, incl. herplantbeleid etc. zoals het college ook voornemens is. Daarom hebben we ons tegen de moties uitgesproken (zijn uiteindelijk ook ingetrokken) en ook de amendementen niet gesteund. 

Willen nu geen rigoureuze beleidswijzigingen doen. Snappen dat de keuze uit 2013 voor wijzigingen vergunningsplicht heroverwogen kan worden. Maar nu de vergunnignsplicht naar 20 ipv 30 cm diamter steunen we niet. Dit plan kost minimaal €25.000 en er zit geen dekkingsvoorstel bij dit amendement. Dit bedrag is de bezuiniging die we sinds 2013 hebben bereikt als gevolg van de deregulering en het is aannemelijk dat terugdraaien minimaal dit bedrag kost. En wanneer je vergunningsplicht oplegt en vervolgens meestal de vergunning verleent schiet je er nog weinig mee op, behalve extra rompslomp. Ook dit heeft dus naast voordelen ook nadelen, dus dat moet breder en goed bekeken worden met deskundigen er bij.

Het amendement bomenkap vanwege zonnepanelen steunen we niet. Het amendement stelt dat een omgevingsvergunning kan worden geweigerd. Echter dat kan sowieso al. En je moet dat goed kunnen onderbouwen. Het huidige artikel 3.4 vraagt dus juist om een onderbouwing door overlegging van een rapport zodat de gemeente sterker staat in een mogelijke afwijzing. Maar juist dit artikel willen de indieners schrappen. Wij zijn het helemaal eens dat het in de meeste gevallen totale onzin is om bomen te kappen voor het plaatsen van zonnepanelen. Maar ons inziens zal dit amendement het doel wat het beoogd juist tegenwerken doordat het een afzwakking is van het in het raadsbesluit voorgestelde artikel.

 

 

 

 

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.