Mei 2019

Wensen en bedenkingen standpunt herbestemming Marinierskazerne Doorn                      

In het kort

Het college is voornemens om in een gesprek met de staatssecretais van Defensie het standpunt kenbaar te maken dat de gemeente Utrechtse Heuvelrug het mariniersterrein in Doorn wil omvormen naar een eigentijdse en duurzame dorpse wijk, waar in het groen gewoond, geleerd, gecrecreëerd en gewerkt wordt. Om dit doel te bereiken moet het kazerne terrein volledig beschikbaar komen en het standpunt van de Tweede Kamer gehandhaaft blijven dat de Mariniers uit Doorn vertrekken. De raad wordt gevraagd of zij het college in deze steunt of dat zij aanvullende wensen of juist bedenkingen heeft.

Stemming

Bij een wensen- en bedenkingenbrief vinden geen stemmingen plaats. De raad heeft de volgende wensen kenbaar gemaakt:

 • Bij de staatssecretaris aan te dringen op snelle duidelijkheid over de nieuwe locatie voor de mariniers;
 • Te vragen naar het te verwachten tijdpad van de reorganisatie, zodat we dat in onze planvorming met betrekking tot woningbouw mee kunnen nemen
 • Kort na het afgesproken gesprek met de staatssecretaris aan de raad te laten weten wat de uitkomst van dit gesprek is geweest.

Wat vindt de SGP

De SGP kan zich vinden in dit standpunt van het college. Lees hier een toelichting. 

 

Evaluatie en vervolg starters- en blijverslening                                                                                 

In het kort

In 2017 zijn er twee wijzigingen doorgevoerd voor de starterslening, waaronder enkele technische
wijzigingen en het afschaffen van de financiële bijdrage van de verkopende partij. Deze wijzigingen zijn
geëvalueerd. In 2018 werd een stuk minder gebruik gemaakt van de starterslening t.o.v. 2017, met name omdat er simpelweg weining huizen te koop komen in het dit deel van de markt. Belangrijkste wijziging is een verhoging van de maximale koopsom voor een starterswoning tot €250.000,-. Van de toen ingevoerde blijverslening is nog geen gebruik gemaakt. Deze blijverslening is een regeling voor inwoners die hun woning levensloopbestendig willen maken, met als doel om langer (zelfstandig) in hun huidige huis te kunnen blijven wonen. Voorstel is desondanks om door te gaan met de starters- en blijverslening. VVD en Open dienden een amendement in om de blijverslening af te schaffen.

Stemming

Amendement VVD en Open afschaffen blijverslening

Voor   Tegen  
VVD 6 D66
Open 6 CDA  4
    BVH 
    SGP 
    CU 
Totaal 12  Totaal 15 
       

Raadsvoorstel

Voor   Tegen  
D66 4 VVD 
CDA 4 Open 
BVH 4    
SGP 2    

CU

Totaal

1

15

 

Totaal 

 

12 

 

Wat vindt de SGP

De SGP vindt dat de starters- en blijverslening moeten blijven. Wel moet hier meer bekendheid aan gegeven worden. We verwachten dat de aanpassing van de starterslening deze voor een grotere groep aantrekkelijk maakt.

 

Hamerstukken                                                                                                        

In het kort

Zonder discussie in de raad is direct besloten over:

 • Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht;
 • Reactie op conceptbegroting 2020 en begrotingswijziging 2019 AVU;
 • Kredietvrijgave verbreding fietspad Traaij;
 • Financiering Taskforce Sociaal Domein (inclusief rectificatie: het gaat om 2,5 fte jeugdhulpmedewerkers lichte opvoedondersteuning en trainingen sociale vaardigheden);
 • Vaststellen 1e wijzigingsverordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2017
 • Begroting 2019 Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland (Wereldkidz);
 • Vaststellen wijzigingsverordening Tarief ophalen grof afval;
 • Gewijzigd vaststellen beheersverordening Woongebied Amerongen en Overberg 1e herziening (ninclusief de wijziging uit het memo van dinsdag 14 juni 2019);
 • Landschappelijke inpassing bij ontwikkeling Akkerweg 17 en 17 A in Driebergen-Rijsenburg;
 • Fusie Stichting NUOVO Scholengroep - OSG Schoonoord.

Stemming

Voor   Tegen  
VVD 6    
Open 6    
D66 4    
CDA 4    
BVH 4    
SGP 2    
CU 1    
 Totaal 27  

 

Wat vindt de SGP

Eens

 

Voortgang renovatie CBS De Zonheuvel                                      

In het kort

Op 17 december 2018 heeft de raad besloten tot renovatie van CBS De Zonheuvel in Driebergen en ondersteuning bij het project aardgasvrije school. Er is nu een renovatieplan voor een aardgasvrij en BENG (bijna energie neutraal) schoolgebouw. Het schoolbestuur heeft samen met het ministerie van BZK een businesscase uitgewerkt voor innovatieve financiering. Hiervoor wil het schoolbestuur een lening van €350.000,- afsluiten voor de kosten exploitatielasten besparende maatregelen bij de renovatie van het schoolgebouw. Door een besparing op de exploitatielasten kan het schoolbestuur de
kapitaallasten van de lening bekostigen uit een vergoeding van het Rijk voor de school. Bij deze lening stelt de BNG-bank de gemeente garant. Zonder deze borgstelling kan de stichting hiervoor geen lening bij de BNG Bank afsluiten. De raad wordt gevraagd of zij hier bedenkingen bij heeft.

Stemming

Over een wensen- en bedenkingenbrief vinden geen stemmingen plaats. BVHLokaal had net als de SGP bedenkingen bij het voornemen van het college.

Wat vindt de SGP

De SGP heeft bedenkingen bij dit plan. Er wordt voorgesteld om garant te staan bij een lening omdat men op basis van het beschikbare budget de aanbesteding niet rond krijgt. Dit heeft een precedent werking; andere scholen kunnen dan ook bij de gemeente gaan aankloppen als men geld tekort komt. Daarnaast is een garantstelling niet zonder risico: de gemeente kan hier volledig voor aansprakelijk zijn en dat levert dus een financieel risico op voor de gemeente.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.