Stemuitslag juli 2021

Jaarrekening en jaarverslag 2020

In het kort

De jaarstukken 2020 bestaan uit de jaarrekening en het jaarverslag. In het jaarverslag wordt door het college van burgemeester en wethouders financiële verantwoording afgelegd over de wijze waarop de gemeente het geld in dat begrotingsjaar heeft uitgegeven. Verder geeft het informatie over de uitvoering van het gemeentelijk beleid: het bevat de toelichting op de totstandkoming van het rekeningresultaat, het overhevelingsvoorstel en het verloop van de algemene reserve. De jaarrekening geeft overzicht met betrekking tot de financiële situatie en wordt door de accountant gecontroleerd. Voor 2020 heeft de accountant een goedkeurende verklaring afgegeven. De jaarrekening heeft een positief saldo van € 3.070.000. D66, CU en CDA hebben een amendement ingediend om eenmalig €30.000 van dit resultaat beschikbaar te stellen voor speelruimte.

Stemming

Amendement D66, CU en CDA speelruimte.
Aangenomen.

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 6 O    
D66     
CDA     
BVH     

SGP
CU  

2
1
   
Totaal 29  Totaal

0

 

Raadsvoorstel 
Aangenomen.

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 6 O    
D66     
CDA     
BVH     

SGP
CU  

2
1
   
Totaal 29  Totaal

0


Wat vindt de SGP

De SGP is tevreden met het goede jaarrekeningresultaat. Hoewel een deel van het resultaat niet uitgevoerde werkzaamheden zijn die in 2021 alsnog uitgevoerd worden, is er ook een behoorlijk deel wat we toevoegen aan onze algemene reserve om de buffers te vergroten en zo de schulden te beperken. We moeten terughoudend zijn om direct alles weer uit te geven. Maar gezien de omvang van het bedrag, het incidentele karakter en omdat we het buitenspelen van kinderen willen stimuleren, hebben we toch ingestemd met het extra geld voor de speelruimte zoals in een amendeent voorgesteld.

 

Kadernota 2022-2025

In het kort

De kadernota bevat de uitgangspunten voor de begroting van 2022-2025. Bij de bespreking van de kadernota zijn ook algemene beschouwingen gehouden. De SGP heeft samen met D66 een motie ingediend om te starten met de grondexploitatie om woningbouw te realiseren op het golfterrein in Doorn, wat in bezit is van de gemeente. Deze motie is ingetrokken, nadat het college toezegde dit te gaan doen. D66 en BVHLokaal dienden een motie in om de hondenbelasting af te schaffen en dit te betalen door de toeristenbelasting te verhogen.

Stemming

Raadsvoorstel
Aangenomen.

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 6 O    
D66     
CDA     
BVH     

SGP
CU  

2
1
   
Totaal 29  Totaal

0

 

Motie hondenbelasting

Voor   Tegen  
D66 5 VVD 7
BVH 4 Open 
    CDA 
    SGP 
    CU 

  

     
Totaal Totaal

20

  

Wat vindt de SGP

De motie afschaffen hondenbelasting hebben we niet gesteund. De voorgestelde dekking van de verhoging van de toeristenbelasting vinden we in deze onzekere tijd voor de ondernemers geen goed idee en de vraag is ook of het voldoende oplevert om de weggevallen opbrengsten van de hondenbelasting te dekken. Ook is de situatie van de gemeente financiëel zeer onzeker. Dit blijkt wel uit het feit dat sommige gemeenten  herinvoering van de afgeschafte belasting overwegen omdat de financiën rood staan. Ook wordt er landelijk nagedacht over het afschaffen en de mogelijkheid om bij het afschaffen de gemeente financiëel te compenseren. De SGP is voorstander van het afschaffen van de hondenbelasting, maar laten we eerst kijken waar Den Haag mee komt en als we het doen moet de financiële situatie van de gemeente dat toelaten. Dat is nu niet het geval. 

Wat we van de kadernota vinden wordt duidelijk uit onze inbreng bij de algemene beschouwing.

Lees de algemene beschouwing

 

Motie reclame in de buitenruimte

In het kort

D66 en Open dienen een motie in die het college vraagt om reclame in de buitenruimte die de gemeente exploiteert af te schaffen. Dit zou kunnen als de contracten aflopen.  

Stemming

Motie
Aangenomen.

Voor   Tegen  
Open 6 VVD 
D66 5 CDA  
BVH  SGP 
    CU 
       
Totaal 15  Totaal

14

  

Wat vindt de SGP

Als het gaat om reclame zijn er recalemes van landelijke en regionale bedrijven. Er is ook wel reclame langs de weg die we liever niet zien. De SGP vindt de meeste reclame in de bushokjes  afstotend van soort, esthetisch onverantwoord en maatschappelijk ontwrichtend. Het had wat ons betreft wel geld mogen kosten om die niet meer in ons midden te hebben. Maar deze reclame uitingen op bushokjes worden niet door de gemeente geëploiteerd. De reclame uitingen die door de gemeente worden beheerd, zijn juist vaak van lokale ondernemers. Deze reclame mogelijkheid wil de SGP juist wel behouden. 
Voor de gemiste opbrengsten wordt in de motie het college gevraagd om dekking te zoeken. Dat is wat ons betreft ook onjuist, het is de gemeenteraad die bij besluiten die geld kosten (of minder geld opleveren) ook aan te geven hoe dat gefinancieerd moet worden om de begroting alsnog sluitend te krijgen.
Kortom, de SGP wil maatschapplijk ontwrichtende reclame zoals die van SecondLove weren, maar de recalme mogelijkheden voor onze lokale ondernemers behouden. We hebben deze motie daarom niet gesteund.

 

Bedrijven die reclame beschikbaar stellen, fietsstallingen en bushaltes om die te financieren. Ook wel reclame langs de weg die we liever niet zien. Meeste reclame in de bushokjes zijn afstotend van soort esthetisch onverantwoord maatschappelijk ontwrichtend. Had wel geld mogen kosten om die niet meer in ons midden te hebben. Dekking weer bij college vandaan. Dat moeten we zelf doen en niet bij college neerleggen. Zo’n 130/140.000 incl. de bushokjes. Dan ook zo’n 35 k onderhoud bushokjes.

 

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.

SGPJ lid worden

De SGPJ behoort tot de grootste politieke jongerenorganisaties van Nederland. Word jij hier ook lid van?

Ondernemers­platform

Vindt u een goede verbinding tussen politiek en werkvloer belangrijk? Word dan lid van ons platform.

Bestuurders­vereniging

De BSV van de SGP is een platform voor toerusting en netwerken voor huidige en aankomende politici & bestuurders.

Wetenschappelijk instituut

Doormiddel van o.a. onderzoek levert het WI een bijdrage aan de doordenking van maatschappelijke ontwikkelingen.