Juli 2018

Motie investeringsstop                                                                                         

In het kort

Open, BVHLokaal en VVD dienden een motie in om met ingang van heden een tijdelijke investeringsstop door te voeren op al die investeringen die op dit moment nog ontkoombaar zijn en geen nieuwe toezeggingen te doen, tenzij strikt noodzakelijk in het licht van achterstallig onderhoud of kapitaalvernietiging

Stemming

Voor   Tegen  
VVD 5  D66  5
Open 6  CDA  4
BVH 3  SGP  1
CU 1    
Totaal 15  Totaal  10
       
       

Wat vindt de SGP

De SGP heeft deze motie niet gesteund omdat de raad niet zomaar alle investeringen kan stopzetten, omdat reeds afspraken zijn gemaakt en verwachtingen en beloften zijn aangaande de investeringen. Daarom moet bij de begroting per investering beoordeeld worden wat hier mee te doen: door laten gaan, uitstellen of niet meer doen. 

 

Kadernota 2019

In het kort

 In de kadernota worden de uitgangspunten van de begroting vastgesteld. Het bevat een overzicht van de financiële stand van zaken. Het is ook hét moment voor de gemeenteraad om aan te geven wat ze graag in de begroting willen zien. Omdat net het raadsprogramma is vastgesteld, bevat dat eigenlijk de wensen van de raad. Deze kadernota is daarom 'beleidsarm': er staat niets nieuws in. De volgende amendementen en moties zijn bij de bespreking van de kadernota 2019 ingediend:

 • Een amendement van Open, VVD en BVH dat de netto schuld van de gemeente niet hoger mag zijn dan 129 miljoen en deze schuld met minimaal 8 miljoen moet worden gereduceerd gedurende deze raadsperiode en tevens op te nemen dat de bruto schuld niet hoger mag zijn dan 159 miljoen.
 • Een amendement van CDA en CU om extra middelen voor Preventie en Handhaving Alcohol Drugs en Jeugd in de begroting op te nemen.

Ingetrokken is een amendement van D66 om de hondenbelasting af te schaffen omdat daar nog geen voldoende draagvlak voor was. Dit had wel de steun van de SGP.

Stemming

Amendement schulden

Voor   Tegen  
VVD 5  CDA  4
Open 6  SGP  1
D66 5  CU  1
BVH 4    
Totaal 20  Totaal  6
       
       

Amendement preventiegelden

Voor   Tegen  
CDA 4  VVD  5
CU 1  Open  6
     D66  5
     BVH  3
     SGP  1
Totaal 5  Totaal  20
       

Raadsvoorstel Kadernota

Voor   Tegen  
VVD 5    
Open 6    
D66 5    
CDA 4    
BVH 3    
SGP 1    

CU

Totaal

1

25

   

Wat vindt de SGP

De SGP heeft het voorstel van de kadernota gesteund. Het amendement over schulden is niet gesteund, omdat dit een te eenzijdige focus legt op schulden. De schulden moeten bezien worden in relatie met het voorzieningen niveau. Daarnaast geeft het amendement niet aan hoe de schulden naar beneden moeten. Daarmee geeft de raad geen goede richting aan voor het college. Het amendement preventiegelden is niet gesteund omdat er net een raadsprogramma is vastgesteld met alle wensen. Op dit moment is niet te overzien of hier nog geld voor is naast de wensen uit het raadsprogramma. 

 

Programmarekening 2017                                                                                    

In het kort

In de programmarekening 2017 wordt (financieël) verslag afgelegd over het jaar 2017. De programmarekening 2017 heeft een tekort van  € 3.139.000, vooral als gevolg van ontwikkelingen in het Sociaal Domein. CDA, ChristenUnie en Open dienden een amendement in om het tekort niet uit de reserve van het sociale domein maar uit de algemene reserve te halen.

Stemming

Voor   Tegen  
VVD 5  BVH  3
Open 6    
D66 5    
CDA 4    
SGP 1    
CU 1    
Totaal 22  Totaal  3

Wat vindt de SGP

De SGP heeft het amendement niet gesteund omdat het tekort wordt veroorzaakt door het sociale domein. Daarom moeten we die reserve ook voor dat doel gebruiken en niet weer met potjes gaan schuiven. Het raadsvoorstel zelf hebben we wel gesteund. 

 

 

Relocatie Aldi Appelgaard

In het kort

Al sinds 2012 wordt er gesproken over een verhuizing van de Aldi naar de Appelgaard. In het voorliggende plan wordt voorgesteld daar medewerking aan te verlenen. VVD, OPEN, D66, CDA en ChristenUnie dienden een amendement in om een besluit uit te stellen tot er een centrumvisie voor Driebergen is opgesteld.

Stemming

Zowel het amendement als het gewijzigde voorstel zijn aangenomen met onderstaande stemverhoudingen.

Voor   Tegen  
VVD 5  BVH  3
Open 6  SGP  1
D66 5    
CDA 4    
CU 1    
Totaal 21  Totaal  4
       

Wat vindt de SGP

Wat de SGP betreft kunnen wij ons vinden in een verhuizing van de Aldi naar de Appelgaard. Dit ligt in lijn met onze opstelling toen dit plan eerder in 2012 en 2014 werd besproken. Het voorstel hebben we gesteund en het amendement niet. Niet uitstellen maar keuzes maken! 

Meer lezen

Zonnepanelen langs de A12

In het kort

Deze motie van het CDA stelt voor om op de strook grond tussen de Rijksweg A12 en de spoorbaan Arnhem-Utrecht over het traject tussen Driebergen en de afslag Maarn een grondopstelling voor de opwekking van zonne-energie te realiseren. 

Stemming

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 6    
D66 5    
CDA 4    
BVH 4    
SGP 2    

CU

Totaal

1

29

   

Wat vindt de SGP

Een mooie kans voor het behalen van onze duurzaamheidsdoelstellingen. Doen!

 

Hamerstukken

In het kort

De volgende hamerstukken zijn vastgesteld.

 • (Gewijzigd) vaststellen beheersverordening Woongebied Maarn en Maarsbergen 1e herziening.
 • Actualisatie Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) per 1-1-2018.
 • Vergaderschema 2e helft 2018.
 • Ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan Bornia 1a, Driebergen - Rijsenburg.
 • Jaarrekening 2017 en ontwerp Begroting 2019 van Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht.
 • Zienswijze op de (Ontwerp)begroting 2019 en (ontwerp)begrotingswijziging 2018 van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU).
 • Vaststellen bestemmingsplan Bedrijventerreinen, reparatie Princenhofpark 7-22.
 • Meicirculaire 2018.
 • Benoeming 2018 drie bestuursleden Stichting Zwem- en Sportaccommodaties Doorn.
 • Eerste bestuursrapportage 2018.
 • Opdrachtverlening accountantsdiensten 2018 en volgende jaren.

Stemming

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 6    
D66 5    
CDA 4    
BVH 4    
SGP 2    

CU

Totaal

1

29

   

Wat vindt de SGP

Eens.

 

Treingesprek                                                                                                            

 

In het kort

In een gesprek van het college in de trein richting Maastricht zijn vertrouwelijke zaken in het openbaar besproken. Tijdens een extra raadsvergadering zijn hierover de volgende moties ingediend: 

 • Een motie (ingediend door de BVH) waarmee het vertrouwen zou zijn opgezegd in het hele college.
 • Een motie van Wantrouwen Burgemeester (ingediend door D66).
 • Een motie van Afkeuring (ingediend door OPEN en ChristenUnie).

Stemming

 Motie opzeggen vertrouwen college verworpen

Voor   Tegen  
BVH  4  VVD  7
Open  1  Open  5
     D66  5
     CDA  4
     SGP  2
     CU  1
Totaal  5  Totaal  24

Motie van wantrouwen burgemeester verworpen

Voor   Tegen  
D66  5  VVD  7
BVH  4  Open  6
     CDA  4
     SGP  2
     CU  1
Totaal  9  Totaal  20
       

Motie van afkeuring aangenomen

Voor   Tegen  
VVD  7  CDA  4
Open  6  D66  2
D66  3  BVH  1
BVH  3     
SGP  2    
CU  1    
Totaal  22  Totaal  7

Wat vindt de SGP

De SGP heeft de motie van afkeuring gesteund.

Meer lezen.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.