December 2019

Vaststelling Treasurystatuut 2019

In het kort

Het treasurystatuut 2019 wordt eens in de zoveel jaar vastgesteld en bevat de spelregels treasury. Treasury is alles wat met afsluiten en aantrekken van geld(leningen) te maken heeft. De regels daarvoor staan in dit statuut.

VVD, CDA, BVHLokaal en CU dienden een amendement in om met een wijziging van de regels m.b.t. garanstellingen. Garant stellen wil zeggen dat een derde partij (zoals onlangs de MFA Maarn en muziekvereniging Aurora in Driebergen) een lening afsluiten de gemeente deze voldoet als de verenigingen niet meer in staat zijn deze af te lossen. Dit omdat de bank anders geen lening verstrekt aan de desbetreffende organisaties.

Stemming

Amendement garantstellingen

Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7 Open 5
CDA 4 D66 5
BVHLokaal 4 SGP 2
CU 1    
Totaal 16 Totaal 12

 

   

Raadsvoorstel

Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 5    
D66 5    
CDA 4    
BVH  4    
SGP    
CU  1    
Totaal 28  Totaal  0


Wat vindt de SGP

De SGP vindt dat het nodig is om ook door middel van garant stellingen beleid vorm te geven als dat in maatschappelijk belang en met een aanvaardbaar risico is. Deze aanpassing maakt het wat ons betreft onnodig moeilijker. Daarom hebben we het amendement niet gesteund en het raadsvoorstel onder bezwaar (vanwege het aannemen van het amendement) uiteindelijk wel.

Tweede bestuursrapportage

In het kort

De tweede bestuursrapportage over 2019 is een financiële update over het lopende jaar 2019 met een voorstel voor begrotingswijzigingen als gevolg van mee- en tegenvallers. VVD, BVHLokaal en D66 stelden in een amendement voor een groot aantal kleine mutaties (tot een bedrag van 57.000 in 2019 tot 161.000 in 2023) niet vast te stellen. Dat betekent dat dit niet in de begroting wordt aangepast.

Stemming

Amendement kleine mutaties niet vaststellen

Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7 Open 5
D66 5 CDA 4
BVHLokaal 4 SGP 2
    CU
Totaal 16 Totaal 12

 

   

Raadsvoorstel

Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 5    
D66 5    
CDA 4    
BVH  4    
SGP    
CU  1    
Totaal 28  Totaal  0


Wat vindt de SGP

De SGP steunt het raadsvoorstel. Het amendement hebben we niet gesteund. Voorziene mutaties moet je in een begroting opnemen. 

Regels van de raad

In het kort

De regels van de raad: de naam zegt het al, is een technische verordening met alle spelregels voor het functoneren van de gemeenteraad. Hoe de agenda vastgesteld wordt, spreken via de voorzitter en bijv. dat er schriftelijke vragen gesteld mogen worden. VVD en SGP dienden een amendement in om tijdens het vragenuurtje van de raad (bedoeld voor actuele en spoedzaken) de mogelijkheid te hebben vragen naar een later tijdstip (commissievergadering) door te verwijzen. VVD, BVHLokaal en CDA dienden een amendement in om de spreektijd van een stemverklaring (stemgedrag toelichten tijdens stemmingen, nadat al debat is geweest) tot max. 1 minuut te beperken.

Stemming

Amendement vragen doorverwijzen

Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7 D66 5
Open 5 CDA 4
BVHLokaal 4 CU 1
SGP 2    
Totaal 18 Totaal 10

 

   

Amendement spreektijd

Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7 CU 1
Open 5    
D66 5    
CDA 4    
BVH  4    
SGP    
Totaal 28  Totaal  1

Raadsvoorstel

Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 5    
D66 5    
CDA 4    
BVHLokaal 4    
SGP 2    
CU 1    
Totaal 28 Totaal 0

 

   

Wat vindt de SGP

De SGP heeft het raadsvoorstel en beide amendementen gesteund. Kort en krachtig besluiten en scherp debatteren: dat is hoe een gemeenteraad bedoeld is. Niet voor niet urgente vragen en uitgebreide stemverklaringen als er al een debat is geweest.

Moties Dennenhorst

De BVHLokaal had een aantal moties voorbereid m.b.t. leren van participatie en recht doen aan inbreng inwoners betreffende de riolering en bomenkap Dennehorst in Driebergen. Na toelichting van de wethouder zijn deze ingetrokken. De participatie zal geëvalueerd worden met raads- en collegeleden en ambtenaren, zo is afgesproken.

Hamerstukken

  • Opnieuw beschikbaar stellen krediet verbouw brandweerkazerne Driebergen;
  • Belastingverordeningen 2020;
  • Overhevelen budget nieuwkomers naar 2020;
  • Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan De Basis in Doorn;
  • Voorstel functionaris griffier (na beraadslaging).

Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 5    
D66 5    
CDA 4    
BVH  4    
SGP    
CU  1    
Totaal 28  Totaal  0


BVHLokaal stemden tegen de toeristenbelasting verordening.

 

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.