Stemuitslag mei 2021

 

Hamerstukken

In het kort

De raad heeft zonder discussie besloten over de hamerstukken:
  • Vaststellen Beheersverordening 'Allemanswaard Amerongen’,;
  • Ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan ‘Haarweg 139 Leersum’;
  • Ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan Sterkenburgerlaan 63a-65 Doorn;
  • Zienswijze op de conceptbegroting 2021 van de AVU;
  • ODRU zienswijze 1e begrotingswijziging 2021 en begroting 2022.
Stemming
Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 6     
D66    
CDA     
BVH 4    
SGP 2    
CU     
Totaal 29  Totaal 0
Wat vindt de SGP
Eens.
Beleid Pilots Tiny Houses 

In het kort

Alle partijen in de gemeenteraad hebben op initiatief van BHVLokaal een intiatiefvoorstel ingediend om d.m.v. pilots Tiny Houses mogelijk te maken. Een initiatiefvoorstel wil zeggen dat de gemeenteraad zelf een voorstel tot besluit maakt, in tegenstelling tot gebruikelijk dat het college van burgemeester en wethouders voorstellen doet waarover de raad vervolgens besluit.
Lees hier het initiatiefvoorstel.


Stemming

Raadsvoorstel
Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 6     
D66    
CDA     
BVH 4    
SGP 2    
CU     
Totaal 29  Totaal 0


Wat vindt de SGP

De SGP heeft aan dit voorstel meegewerkt. Wij vinden dit een belangrijke mogelijkheid om op korte termijn voor de eigen inwoners goedkope en duurzame woningen mogelijk te maken. Het is een druppel op de gloeiende plaat en hier gaan we zeker de woningnood niet mee oplossen. Maar iedere inwoner die we op deze wijze hebben kunnen behouden voor onze mooie gemeente is wat ons betreft winst!
Motie watermanagement

In het kort

 In de motie watermanagement wordt door D66, Open en CU aan het college gevraagd te onderzoeke hoe water vastgehouden kan worden , de waterbalans te onderzoeken en maatregelen aan de raad voor te stellen. Dit naar aanleiding van een aantal informatieavonden waar de opgaven waar we met het water voor staan aan de orde kwamen. In de zogeheten Blauwe agenda werken Utrechtse Heuvelrug met waterschappen en andere betrokken aan watermanagement. In de motie wordt ook genoemd dit i.s.m. de partijen van de blauwe agenda te doen.

Stemming

Motie
Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7    
Open 6     
D66    
CDA     
BVH 4    
SGP 2    
CU     
Totaal 29  Totaal 0

 

Wat vindt de SGP

De SGP heeft de motie gesteund, omdat goed watermanagement een groot vraagstuk is waar we ook als gemeente mee te maken hebben. Denk aan de belasting van het riool bijvoorbeeld. Wel vinden we dat we goed moeten kijken wat de rol is van de gemeente en wat van bijv. het waterschap, die als eerst aan zet zijn op het gebied van water. We kunnen ons ook op dit punt vinden in de motie want die spreekt over dit samen met de andere partijen van de Blauwe agenda.

Motie zonnepanelen op daken monumenten en beschermde dorpsgezichten 

 

In het kort

VVD en SGP dienen een motie in om het beleid aan te passen en de weigeringsgrond voor zonnepanelen voor monuementen en beschermde dorpsgezichten die ‘in het zicht’ liggen te laten vervallen.

Stemming

Voor   Tegen  
VVD 7  CDA
Open 6  BVH 
D66    
SGP     
CU 1    
       
Totaal 21  Totaal 8

 

Wat vindt de SGP

Vergunningen voor zonnepanelen in beschermd dorpsgezicht mogen op basis van staand beleid niet verleend worden als de panelen in het zicht worden geplaatst. Maar er zijn voorbeelden in Amerongen waar wel zonnepanelen zichtbaar zijn geplaatst in beschermd dorpsgezicht. Dit staand beleid wordt blijkbaar nu ook niet altijd toegepast. En dat we zonder deze daken te kunnen gebruiken om energie op te wekken veel meer beslag moeten leggen op de ruimte in de natuur.

In de praktijk blijkt dat mensen zonnepanelen in het zicht bij monuementen en dorpsgezichten graag willen en het vaker niet dan wel als storend wordt ervaren. Dit staande beleid is hiermee een belemmering voor de energietransitie. De overige beleidsregels voor zonnepanelen en zonnecollectoren voldoende mogelijkheden bieden om een vergunning te weigeren indien dat noodzakelijk is. Daarom hebben we voorgesteld deze weigeringsgrond te laten vervallen en zodoende meer zonnepanelen mogelijk te maken.

Motie ‘Zonder geld geen gemeenten’ 

In het kort

VVD, Open en CU vragen in een motie in verzet te komen vanwege onvoldoende financiën vanuit het rijk voor de taken van de gemeente. De motie noemt 3 stappen met steeds zwaardere maatregelen als het Rijk de gemeenten niet tegemoet komt: Als in het najaar – geen voortgang is geboekt dan stopt de VNG met overleg met het kabinet over nieuw beleid. Als dat niet helpt voor het einde van het jaar, worden alle overleggen tussen de VNG en het Rijk opgeschort. En als in het voorjaar van 2022 het nog steeds niet goed geregeld is, dan gaan de gemeenten taken ‘teruggeven’, taken niet uitvoeren en nieuwe taken niet meer aanpakken. Als voorbeeld is een stevige lijst toegevoegd.

Stemming

Motie
Aangenomen

Voor   Tegen  
VVD 7  D66
Open 6  SGP 
CDA    
BVH     
CU 1    
       
Totaal 22  Totaal 7

 

Wat vindt de SGP

De SGP vindt ook dat er te weinig financiële middelen voor de gemeente beschikbaar worden gesteld door het rijk. Zeker gezien de vele extra taken of opdrachten die de gemeente krijgt (Jeugdzorg, nieuwe omgevingswet, bodem,  klimaat). De motie kunnen we echter niet steunen. Het weigeren om taken uit te voeren als gemeente gaat ten koste van juist de kwetsbare in onze samenleving die van de gemeente afhankelijk zijn. Maar belangrijker nog: het weigeren om taken uit te voeren, druist ons inziens in tegen het vijfde gebod waarin gehoorzaamheid gevraagd wordt van degene die over ons gesteld zijn. Dat geldt net zo goed voor gemeenten die moeten doen wat het rijk en de wet van hen eist. Het weigeren om taken uit te voeren gaat ons dus een stap te ver en daarom hebben we motie niet gesteund.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.