3 april 2021

Pilot praktijkondersteuner GGZ jeugdDe pilots voor een praktijkondersteuner GGZ jeugd en Basishulp zijn geëvalueerd. Het voorstel is om deze pilot om te zetten in vast beleid. Open, VVD en CDA dienen een amendement in over de financiering en het stellen van toetsbare doelstellingen. 

´╗┐De raad heeft als uitgangspunt en kader er voor gekozen om meer grip en sturing te willen op (de financiën van) het Sociaal domein.

Wij zijn er geen voorstander van om structureel meer geld naar het Sociale Dorpsteam te doen.

  • We verwachten dat er een extra zorglaag ontstaat in bemensing, waardoor de financiële middelen weer in de organisatie blijft hangen, want die mensen moeten ook betaald worden. Zo komt het beschikbare geld niet ten goede komt van de zorgvrager.
  • We zien uit het onderzoek van o.a. het AEF-rapport dat de verwachte resultaten marginaal zullen bijdragen in de financiële voordelen (ombuigingen) voor de gemeente. En zeker niet op korte termijn.
  • Wij van mening zijn dat het Sociale Dorpsteam geen taken moet gaan overnemen van bestaande zorgverleners, maar zich alleen moet richten op het beter sturen, zeg maar toeleiding naar de zorg. En er zo aan bijdragen dat de gemeente weer grip op de zorg krijgt.
  • Gesteld wordt dat door POH-ers structureel te maken er personeel aangenomen kan worden. Als dit ervaren personeel is, zijn deze ook kostbaar, weg financieel voordeel! Nemen we schoolverlaters aan (zonder te denigreren) die de benodigde specifieke kennis voor indicatie etc. zeker niet hebben, schiet de zorgvrager (en dus de gemeente) er niets mee op.
  • Uit het werkveld vernomen wordt dat het Sociale Dorpsteam nog wel een slag te maken heeft qua organisatie, die nog (lang) niet op orde is. En dat wat ons betreft daar de prioritiet moet liggen. Als het werkveld tevreden is over de samenwerking en de invulling van de zorgvraag kunnen we over uitbreiding gaan nadenken.

Dat neemt niet weg dat we de goede zaken onderbelicht willen laten. Er moet een goede nulmeting komen en meetbare en toetsbare indicatoren. Daarom zullen we het nog een kans bieden door voor het amendement en uiteindelijk geamendeerde RV stemmen. Mocht het Amendement het niet halen dan zullen wij om boven genoemde reden tegen het oorspronkelijke RV stemmen.