HomeNieuwsBesluitvorming woonvisie

Besluitvorming woonvisie

Publicatiedatum: 30 nov. 2018

Op 29 november vergaderde de gemeenteraad over de woonvisie. Onderstaand een overzicht van de ingediende amendementen en moties, onze visie daarop en het stemgedrag van de raad.. 

 

Amendement 1: slimmer en creatiever naar meer woningen

In het kort

Amendement opgesteld door Open en mede ingediend door D66 en CU. Bedoeld om de inbreng van de bijeenkomt op 4 oktober over bijzondere woonvormen (nadat woonvisie al gereed was) in de woonvisie op te nemen 
ruimte te geven aan inwonersinitiatieven. Daarnaast de vertaling van de ambities uit het raadsprogramma in concrete stappen, door in de Woonvisie een kader neer te zetten, dat wordt uitgewerkt in de nota inbreidingslocaties. 

Stemming

Amendement unaniem aangenomen.

Voor   Tegen  
VVD 6    
Open 6    
D66 4    
CDA 4    
BVH 4    
SGP 2    
 CU 1    
Totaal 27  Totaal 0

Wat vindt de SGP

Het amendement hebben we gesteund. Het is een goede aanvulling op de woonvisie waar bijv. slechts minimaal gesproken wordt over bijzonderde woonvormen. Wat punt 7e aanpassen parkeernormen betreft, zien we graag de CROW-normen gehanteerd blijven, tenzij er uit onderzoek bij bestemmignsplannen blijkt dat er écht met minder parkeermeters toe kan, zonder overlast in omliggende straten te veroorzaken.

 

Amendement 2: Segmenten, prijsniveaus en percentages

In het kort

Amendement van Open, D66 en CU om het aandeel sociale en middeldure woningen bij nieuwbouwprojecten in onze gemeente te vergroten. Daarnaast ook middelduur en/of sociaal bij kleine projecten (1-4 of 4-9 woningen) en landgoederen. 

Stemming

Amendement verworen.

Voor   Tegen  
Open 6 VVD
D66 4 CDA 4
CU 1 BVH
    SGP 2
Totaal 11 Totaal  16

Wat vindt de SGP

Dit amendement hebben we niet gesteund. Minder duur bouwen betekent dat het nog lastiger wordt om projectontwikkelaars aan de gang te krijgen om te gaan bouwen. Willen juist de verpaupering tegengaan, zeker de 4-9 kavels zijn er veel van die lastig te ontwikkelen zijn. Daarnaast eisen bij landgoederen onrealistisch. De woningbouw daar is juist om exploitatie sluitend te krijgen voor landgoed. Sociale huurwoningen leg je geld op toe. Woningbouwcorporaties konden trouwens consent geven op huidige percentages verdeling woonvisie, waar minder sociaal en meer middelduur inzit tov oude woonvisie. 

 

Amendement 3: bouwen in de hoogte

In het kort

Amendement opgesteld door SGP en mede ingediend door Open en CDA. Bedoeld om ook het bouwen in de hoogte mee te nemen bij het opstellen van de nota inbreidingslocaties en daarnaast de hoogte in principe te maximaliseren op 6 hoog. Alleen daar waar het stedenbouwkundig verantwoord is en ruimtelijk past, ook in de hoogte bouwen. 

Stemming

Amendement aangenomen.

Voor   Tegen  
Open 6  VVD  6
D66 4  BVH  2
CDA 4    
BVH 2    
SGP 2    
 CU 1    
Totaal 19  Totaal  8

 

Wat vindt de SGP

Het amendement hebben we ingediend om zo de mogelijkheden van woningbouw binnen de rode contour te vergroten. Dit is nodig om onze ambitie (140 woningen er bij per jaar) te kunnen bereiken. 

 

Amendement 4: maatwerk bij uitgifte bouwenveloppen

In het kort

Amendement van Open en D66 heeft als doel om ervoor te zorgen dat collectieve particuliere opdrachtgevers (CPO’s) en woningcorporaties bij de uitgifte van bouwenveloppen op gemeentelijk vastgoed in een gelijkwaardige concurrentiepositie worden geplaatst ten opzichte van projectontwikkelaars. Zowel CPO’s als woningcorporaties hebben in de beeldvorming aangegeven dat zij hierbij nu vaak het onderspit delven. De bedoeling van het amendement is dat het college per bouwenveloppe inschat of er aanvullende voorwaarden bij de tenderprocedure mogelijk zijn, en deze vervolgens, samen met een indicatie van de verwachte opbrengst, voorlegt aan de raad. Op deze manier zijn wij als raad in staat om steeds een bewuste afweging te maken tussen financieel en maatschappelijk rendement op onze bouwenveloppen

Stemming

Amendement unaniem aangenomen.

Voor   Tegen  
VVD 6    
Open 6    
D66 4    
CDA 4    
BVH 4    
SGP 2    
 CU 1    
Totaal 27  Totaal 0

Wat vindt de SGP

Amendement gesteund. Het zal wel lastig zijn hier invulling aan te geven, maar bij bestemmingsplannen kunnen we per bouwenveloppen bepalen wat we daar zwaar(der) laten wegen. 

 

Stemming woonvisie zelf

 

Stemming

De aldus gewijzigde Woonvisie 2018-2022 is aangenomen met 26 stemmen voor en de stem tegen van raadslid Hensbergen (BVHlokaal).

Voor   Tegen  
VVD 6  BVH  1
Open 6    
D66 4    
CDA 4    
BVH 3    
SGP 2    
 CU 1    
Totaal 26  Totaal 1

Wat vindt de SGP

Lees ons oordeel hier

 

Motie 1: Meer mogelijkheden voor mantelzorgwoningen

In het kort

Motie ingediend door CDA en CU. naar aanleiding van de woonvisie te inventariseren welke regels aangepast moeten worden om het plaatsen van mantelzorgwoningen eenvoudiger te maken.

Stemming

Amendement verworpen.

Voor   Tegen  
VVD 6  D66  4
Open 6  BVH  4
CDA 4  SGP  2
CU 1    
Totaal 17  Totaal 10

Wat vindt de SGP

De motie heben we niet gesteund omdat er al lokale regels zijn. De mantelzorgwoningen mogen vergunningvrij (dus geen inzicht/cijfers) gebouwd worden. Er komt binnenkort al een evaluatie.

 

Motie 2: cultuurhof Driebergen

In het kort

Motie van het CDA om de woningen rondom de Cultuurhoek aan de Engweg te Driebergen bij voorrang in dienst te stellen aan kunst en cultuur. 

Motie verworpen.

Voor   Tegen  
CDA 4 VVVD
CU 1 Open 6
    D66
    BVH 4
    SGP 2
Totaal 5 Totaal  22

Wat vindt de SGP

Deze motie hebben we niet gesteund. Niet de meest urgente groep waar huisvesting nodig is en voorrang moet krijgen. Daarnaast allang bestemmingsplan van vastgesteld dus niet echt wensleijk om nu nog aanpassingen te gaan doen en opnieuw met participatie te beginnen.

 

Motie 3: verdeling Segmenten, prijsniveaus en percentages

In het kort

Motie ingediend door Open, D66 en CU om in 2021 de verdeling in segmenten, prijsniveaus en percentages te evaluaeren. 

Stemming

Motie verworpen.

Voor   Tegen  
Open 6 VVD
D66 4 CDA 4
CU 1 BVH
    SGP 2
Totaal 11 Totaal  16

Wat vindt de SGP

Niet gesteund. Er komt jaarlijks een raadsinformatiebrief met daarin bericht over voortgang. Daarnaast is de jaarrekening het moment om te bezien of beleid effectie is en evt. bij te sturen.