22 april 2021

Huisvestingsplan voor scholen

Het Integraal Huisvesting Plan (IHP) is in de raad besproken. In dit voorstel staan de plannen voor de huisvesting van scholen in onze gemeente. Frits Jansen heeft namens de SGP onderstaande inbreng gegeven.

De SGP geeft allereerst een compliment aan het college. Omdat het IHP in samenspraak met de scholen opgesteld is, die zich ook daaraan conformeren. We waarderen dat in dit voorstel de motie schuldenlast/woningbouw wordt uitgevoerd. Die motie vraagt schuldenlast terug te dringen en een combinatie met woningbouw te maken. Deze wordt uitgevoerd en gaat per locatie onderzocht worden.

We begrijpen dat externe financiering gebaseerd wordt op een soort lening. Deze lening zal uit/als kapitaallast geboekt wordt en zo ontstaat geen schuldenlastverzwaring. Dat betekent dat heel strak binnen het budget gebouwd moet worden. Er is dus geen ruimte voor allerlei extra’s. Het bouwbesluit is de norm en de leerlingenprognoses zijn leidend voor de beschikbare middelen. Als om wat voor (onvoorziene) reden dan ook, toch extra middelen beschikbaar moeten komen, gaat dat ten koste van andere scholen. Want het beschikbare budget voor het IHP blijft gelijk. Dat we (als gemeenteraad) ons dat wel realiseren.

We zijn blij met het beoogde wetsvoorstel om tot een verplicht IHP te komen. De tijdsperiode wordt daarin vastgesteld op 16 jaar. Dat geeft reden om aan te nemen dat we dan een goede lange termijn visie vanuit de gemeente krijgen. En dat is in onze ogen zeer wenselijk.

We maken ons wel zorgen over een eventuele werkgroep die gezamenlijk objectieve criteria wil gaan opstellen. Wordt daarmee gezegd dat er een standaard ontwerp en vormgeving gaat komen? De doelstelling van deze werkgroep ontgaat ons een beetje.

Doordat we een verouderd scholenbestand hebben komt de komende jaren een fors financieel tekort op ons af. Graag aandacht en invulling hiervoor bij de Kadernota, zodat hier goed op voorgesorteerd wordt. (De kadernota is een stuk met de financiële basis en uitgangspunten voor de nieuwe begroting, red.)

Het niet aannemen van dit raadsvoorstel betekent dat we doorgaan met het huidige IHP. Wij vinden dat niet wenselijk. Met een toename van het leerlingenaantal, zoals de prognoses aangeven. Dat dan naar alle waarschijnlijkheid de beschikbare middelen niet voldoende zijn. En ook dat scholen, die niet in het IHP zijn opgenomen, buiten de boot vallen en dat kan niet. (Ontdekkingsreis voldoet inmiddels aan haar bestaansrecht). Het college heeft hiervoor waarschijnlijk ook geen plan-B liggen.

De eventuele kosten die voorvloeien uit het doorgaan met het huidige IHP zouden wel eens net zo hoog kunnen zijn als de uitvoering van het bijgestelde IHP. Het bied in elk geval meer mogelijkheden om vanaf nu beter voor te sorteren.

De consequenties van de Jeugdzorgplus zijn in deze herziening niet meegenomen, aangezien het  een bovenregionale voorziening betreft. Onze financiën verkeren in zwaar weer en kunnen deze lasten nu niet dragen.  We roepen het college op om te zien om deze lasten te verleggen naar elders of ieder geval een afdoende bijdrage vanuit het Rijk te verkrijgen. Een motie daarvoor is niet nodig, nu de wethouder dit heeft toegezegd.

Een laatste punt waar wij nadrukkelijk aandacht voor vragen is de communicatie. Omwonende maken zich hier al jaren zorgen over. Om deze zorgen weg te nemen is het noodzakelijk dat het college, laat ik zeggen voor eens en altijd, het volgende doet. Maak duidelijk naar de inwoners hoe de procedures en processen rondom het tot stand komen van het IHP en de uitvoering van elk schoolgebouw in de gemeentelijke organisatie werkt.

Voor ons als raads- en commissieleden veronderstel ik dat het wel helder is, maar voor inwoners niet. Wij vragen u dan ook om te bezien hoe dit voor iedereen duidelijk op papier (ik denk aan de website) te zetten. Heel eenvoudig: hoe gaat het met een IHP en het vervolg in z’n werk? Voor mijn part een stroomschema of tijdsbalk (met toelichting) en welke momenten dat inwoners betrokken en gekend! worden. De SGP is blij dat de wethouder dit heeft toegezegd!

Het IHP is, zoals de naam al aangeeft, een planningsinstrument, elk plan daaruit zal afzonderlijk aan de raad worden voorgelegd voor besluitvorming. Dat is het moment dat wij ons per plan zullen uitspreken. Wat ons betreft is dit voor nu voldoende. De SGP zal instemmen met het raadsvoorstel.