18 februari 2021

Toekomstvisie

 

De peilnota Toekomstvisie is een tussendocument op weg naar het vaststellen van ee definitieve toekomstvisie. VVD, CDA en BVHLokaal stellen d.m.v. een amendement (wijzigingsvoorstel) voor om dit document ter kennisname te beschouwen en niet vast te stellen.

Wat is de status peilnota? Nu vooral ruimtelijke component gericht. Toekomstvisie zal veel breder moeten zijn. Gelukkig onderkent het college dat ook. Daarnaast: soms is peilnota heel concreet, soms juist niet. Het kan ook nog wijzigen, na dorpsgesprekken etc. dus wat stel je uiteindelijk vast.
Daarom hebben we geen amendementen al willen we wel aandachtspunten en accenten benoemen waarop wij de uiteindelijke toekomstvisie of omgevingsvisie mede zullen beoordelen.

  • "Realiseren van ecologische verbindingen die verder gaan dan het NNN." lezen we in de peilnota. Graag zien wij niet zozeer dat het verder gaat maar veel meer logisch bekijkt en minder star aan ooit vastgelegde grenzen vast wordt gehouden.
  • Met de groei van het aantal inwoners in de regio Utrecht, neemt ook de behoefte aan recreatie in onze regio sterk toe. Wat ons betreft zal de regio zal hier ook een bijdrage in moeten leveren door meer recreatie en groen bij de steden te realiseren.
  • We missen nog een visie op bedrijven en werkgelegenheid: welke soorten bedrijven, bedrijvigheid, wat is daarvoor nodig, wat doet dat voor de werkgelegenheid zodat we ook goed in beeld krijgen wat de benodigde ruimte is voor bedrijventerreinen en huisvesting bedrijven.
  • De overgrote meerderheid van de respondenten van de enquête gaf aan dat de gemeente zich actief zou moeten inzetten op het tegengaan van vergrijzing door meer ruimte te bieden aan jongere groepen (75%). Dit mag wel meer en steviger terugkomen in de visie.
  • Behoud van vitaliteit en max. 50 woningen in kernrandzones. Gerefereerd wordt aan de 50 woningen die provincie nu toestaat. Maar we moeten ons uitspreken over hoeveel we zelf willen bij kernrandzones los van wat nu het beleid is. Inbreiding nadert zijn grenzen.
  • Verplaatsing station Maarn en extra afrit bij de A12 zijn het onderzoeken waard al spreken we ons daar nu nog niet definitief over uit. Wel moet ook het effect op het kruispunt in Doorn meegenomen worden. Dat is ook een punt waar ontlasting van het verkeer nodig is.

De visie spreekt over vitale dorpen, samen kracht, eigen initiatief, eigenaarschap voor de leefomgeving en meer mantelzorg. Enorme druk dus om tijd te investeren in elkaar. Maar vervolgens is de moderne visie dat mannen én vrouwen gestimuleerd worden om beide te gaan werken en dat eenverdieners fiscaal afgestraft worden. Dat kan natuurlijk niet allebei. De SGP wil een warm pleidooi houden voor maatschappelijk inzet op meer tijd voor de naasten en omzien naar elkaar. Dus meer de waarde van onbetaalde arbeid gaan inzien, stimuleren en belonen.