7 oktober 2020

Bouwlocaties voor woningen

De woningnood is hoog en het bouwen van meer woningen is absoluut nodig. Dit blijkt ook uit de woonbehoefte onderzoeken. Het gewenste tempo van 140 woningen per jaar (uit de woonvisie) is eigenlijk nog te laag blijkt uit de meeste recente cijfers. 

Een inventarisatie van inbreidingslocaties levert een lijst op met mogelijke kansrijke locaties. We hebben waardering voor de inspanning van het college en vinden het mooi om te zien dat de input van inwoners is gevraagd bij het opstellen van deze lijst.

Minder woningen Meubin / Plattenberg Maarn

De afgelopen weken zijn door diverse inwoners en in gesprekken met omwonenden bezwaren tegen bouwen op de loaties Plattenberg/Meubin in Maarn genoemd. Helemaal schrappen vinden we te ver gaan, ook gezien de uitspraak van de raad in het verleden dat er woningbouw op het Meubin terrein mogelijk moet zijn. Wel begrijpen we de zorgen die er zijn rondom gezondheid, fijnstof en geluid, de waarde van de aanwezige natuur en de effecten op de leefomgeving. Daar willen we tegemoet aan komen door het aantal woningen te verlagen. Hiervoor doen we een voorstel samen met VVD en Open. Uiteraard blijft ook met dit lagere aantal woningen gelden dat dit alleen gaat gebeuren als uit de onderzoeken blijkt dat dit qua effecten op gezondheid en leefomgeving en ruimtelijke ordening technisch acceptabel en binnen de normen is.

Meer woningen Drukkerij van den Berg Maarn 

Op deze locatie, waar een bedrijfspand vrijkomt, wordt nu voorgesteld tot 30 woningen te realiseren. Wij zien hier kansen voor een hoger aantal. Zeker als we niet-grondgebonden woningen (dus een zekere mate van hoogbouw) gaan realiseren. Daarom stellen we samen met D66 voor om hier meer dan 30 woningen te realiseren. 

Zorgvuldigheid bij Valentijn Driebergen / De Kwartel Leersum

Bij de Valentijn en De Kwartel is er sprake van een voorgenomen transformatie. Wij willen deze locatie wel op de lijst laten staan, maar geven wel aanvullenden voorwaarden mee aan het college bij het uitwerken van de plannen. Draagvlak, het betrekken bij en instemming van (minimaal 70%) bewoners is essentieel. 

Kraaybeekerhof / Landgoed Beukenstein Driebergen niet bebouwen

Op initiatief van Open stellen we voor om de locatie Kraaybeekerhof / Landgoed Beukenstein in Driebergen niet op de lijst met kansrijke locaties te laten staan. Wat ons betreft is deze parel, met alles wat daar plaatsheeft en de natuurlijke- en cultuurhistorische waarde geen geschikte locatie voor woningbouw. De overige locaties rondom dit gebied moeten wat ons betreft in samenhang bekeken worden. 

Nijendal Driebergen toevoegen als bouwlocatie

Op Nijendal is momenteel de nodige leegstand. Er mogen veel zwaardere milieu categorieën. Een eigenaar van een groot aantal locaties op Nijendal wil maatschappelijke voorzieningen en woningen realiseren in plaats van de huidige bestemming bedrijven. Dit zal niet makkelijk zijn en vraagt om creativiteit en buiten bestaande kaders denken. De SGP vindt dat een goed idee en steunt daarom het voorstel van D66 om w

Overberg wordt niet genoemd

Overigens valt op dat er geen plannen zijn voor Overberg. Ook hier is sterk behoefte aan woningen, vooral koopwoningen, zeker ook voor starters. Het is dus zaak om vaart maken met herontwikkeling van het AZC en eindelijk eens wat te gaan doen op de zogenoemde Ster van Overberg, waar reeds 50 woningen toegestaan zijn. We verwachten dat het college hier een proactieve rol inneemt.

Bouwen buiten de bebouwinsgrenzen

´╗┐Echter zien we dat met deze lijst de mogelijkheden binnen de grenzen van de dorpen wel zo’n beetje benut zijn. We moeten ook oppassen dat we binnen de bebouwingsgrenzen niet alles te vol maken. Wat ons betreft liever wat meer de hoogte in en openheid tussen woningcomplexen onderling zodat een dorpse open en groene uitstraling zoveel mogelijk behouden blijft.

Voor de SGP is wel helder dat gezien de enorme opgave er naast inbreidingslocaties ook werk gemaakt moet gaan worden van bouwen buiten de vastomlijnde bebouwingsgrenzen. We hebben het dan over woningbouwmogelijkheden in de kernrandzone. Dit kan tijdelijk in de vorm van tiny houses of structureel in de vorm van permanente bebouwing. We zien graag dat in bijv. de vijf dorpen met minder dan 10.000 inwoners het mogelijk wordt om in kernrandzones 50-100 woningen bij te bouwen. Hier zou een plan zoals de Celenhof in Maarsbergen dan mooi in passen. Gezien de afspraken in het raadsprogramma kan bouwen buiten de rode contouren echter alleen als die opvatting raadsbreed gedeeld wordt. 

Geen afwijkingen van de woonvisie

Als het gaat om inbreidingslocaties vinden wij het belangrijk dat er niet wordt afgeweken van de woonvisie. Dus ook geen afkoop van sociaal of middenduur. Liever geen plan dan een afkoopplan. Inbreidingslocaties moeten voldoen aan de woonvisie met de verdeling in sociaal, midden en duur. Daar is geen discussie over mogelijk wat ons betreft. 

Wat stelt de raad vast

Verder vinden we het belangrijk dat duidelijk is dat instemmen met een bouwlocatie als kansrijk geen blanco kaart is, maar ieder plan op zijn impact op de leefomgeving beoordeeld wordt bij het verder uitwerken. We zeggen dus nadrukkelijk "ja, mits" als we hiermee akkoord gaan.

De aantallen woningen zijn wat ons betreft ook veelal informatief en niet altijd navolgbaar. Op een tweetal locaties stellen we een ander aantal voor. Wij stellen ook voor om jaarlijks een uitvoeringsprogramma wonen aan de raad voor te leggen, waarin gerapporteerd wordt over het aantal te bouwen woningen en de acties die het komende jaar opgepakt gaan worden. Wethouder Jorg heeft later weten dat hij hier naar gaat kijken.

Tot slot. Het maken van kastelen in de lucht (inbreidingslijstjes) is vaak makkelijker dan bouwen van huizen op de grond. Laat dat dit keer anders zijn.´╗┐