11 november 2023

Begroting 2024-2027

 

De begroting 2024-2027 heeft een positief resultaat voor 2024 en 2025 en een groot tekort vanaf 2026 het zogeheten ravijnjaar als gevolg van minder geld uit Den Haag. In navolging van de oproep van de VNG presenteren we deze begroting zonder dit op te lossen met bezuinigingen zodat in Den Haag duidelijkw wordt hoe groot de tekorten zijn als gevolg van de onverantwoorde keuzes om te bezuinigen op het gemeentefonds.

Ons raadslid Gijsbert Doornenbal gaf bij de oordeelsvorming onze reactie op de begroting 2024-2027:

Een goed bruikbare en leesbare gemeentebegroting blijft een uitdaging, maar dit keer viel me in positieve zin wel op dat de nieuwe programma indeling een stuk logischer leest wat ons betreft. Dus daar is alvast een mooie slag geslagen.

De begroting is het moment om doelen te stellen, daarvoor budget beschikbaar te stellen en vervolgens te monitoren of je deze ook bereikt. Zoals in de begroting het meten van klantgerichtheid dienstverlening is opgenomen. Dit zien we graag meer terug, zo’n duidelijke koppeling van doel, budget en resultaat.  Voor nu dienen we op een belangrijk onderdeel een amendement in wat gaat over doelen en meten. Namelijk het bereiken van de doelen van de omgevingswet:

  • Vergroten inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en gebruiksgemak
  • Samenhangende benadering 
  • Vergroten bestuurlijke afwegingsruimte
  • Verbeteren en versnellen van de besluitvorming

We zijn overigens ook van mening dat de invoering van de wet kwaliteitsborging niet tot een toename van de kosten van de gemeente moet leiden. Dat je iets uitbesteed aan de markt betekent ook dat je als gemeente het meer moet loslaten en we dus slim moeten sturen op de kosten en inzet.

Daarnaast sluit extra budget voor handhaving permanente recreatieterreinen niet aan bij de prioriteiten van deze raadsperiode. Met de handhaving is destijds nadrukkelijk door de raad mee ingestemd incl. het bijbehorende budget. Toen was al bekend dat dit mogelijk niet toereikend was, is bewust gekozen om niet teveel personeel er op in te zetten en als het zou knellen zou temporiseren mogelijk zou zijn, nu is dat ineens niet meer gewenst of mogelijk. De begroting voor het taakveld openbare orde en veiligheid is de afgelopen is t.o.v. 2017 jaar al verdrievoudigd.  We horen graag hoe andere partijen daarover denken.

Wat betreft de scenario’s voor de OZB gaat onze voorkeur uit naar het 0 scenario, door meer op de kerntaken te focussen. Dat kan bijv. door minder te investeren in sportaccommodaties, maak gebruik van slimme combinaties van velden en minder hoge kwaliteitseisen. In het raadsprogramma is hierover ook het een en ander opgenomen. Een budgettaire taakstelling kan hierbij helpen omdat je elkaar dan dwingt slimmere keuzes te maken. Het begrotingssaldo is overigens positiever dan het lijkt omdat we nu in de begroting een jaarlijkse storing in de algemene reserve opnemen. Zonder doel. Wat is dat voor bizarre begrotingssystematiek?

Het is ook tijd voor fundamenteel gesprek: hoe verhoudt schuldenafbouw , mate van investeren en structureel begrotingsoverzicht zich tot elkaar? De activa nemen in waarde aanzienlijk toe, de reserves zijn goed gevuld, het weerstandsvermogen is ruimschoots op peil, ook volgens onze eigen norm, maar schulden zijn hoog en solvabiliteit blijft laag. De enige koers nu door met begrotingsoverschot reserves op te bouwen om schulden te verlagen kan je niet steeds maar door blijven gaan.

De arbeidsmarktkrapte daar willen we deels ook anders mee omgaan door anders naar uitvoering te kijken. Bijv. door meer subsidie te verlenen in plaats van eigen ambtelijke inzet en een lange termijn strategische plan voor inzet van ICT in relatie tot wat nu veel personeel vraagt.

Tot slot willen we beter inzicht in wat is wettelijke verplicht en wat is beleidsvrijheid, ook in het kader hoe om te gaan met het ravijnjaar. We zien uit naar de discussie hierover bij de kaderbrief 2025 n.a.v. de motie ravijnjaar.

In de raad zijn ook algemene beschouwingen uitgesproken. Deze leest u hieronder terug.

Algemene beschouwing: wij zijn de tijden