11 november 2023

Besluit "Scholen op huidige locatie" Maarn

In Maarn wordt al vijftien jaar gesproken over de toekomst van de voorzieningen. Het gaat dan om de 2 scholen De Ladder en De Meent, de sporthal, het dorpshuis en de sportvoorzieningen zoals de tennis, voetbal en hockey. Met een combinatie van extra woningbouw. 

Een uitgebreid proces van co-creatie is doorlopen. Begin dit jaar heeft de raad besloten 2 varianten verder uit te werken. De 1e variant is scholen op huidige locatie en de 2e variant is scholen aan de Planetenbaan. (Zie de afbeeldingen onderaan dit artikel). Het college heeft de afgelopen negen maanden beide varianten uitgewerkt en vraagt nu van de gemeenteraad een besluit.

Wettelijke taak scholen
De SGP is over de samenstelling en uitvoering van het plan door middel van co-creatie nooit zo enthousiast geweest. Als we dan kijken naar wat de prioriteit moet zijn van het plan zoals dat nu voorligt: de enige wettelijke taak in dit plan is het faciliteren van de scholenhuisvesting en de rest is daar van afgeleid. We begrijpen dat het nodig is om de totale samenhang/samenleving te behouden. Woningbouw is ook voor ons een belangrijk aandachtspunt, net als het verkeer en het groen. Echter bekruipt ons het gevoel dat om de scholen te kunnen faciliteren er van alles extra nodig is. En dat kan wat ons betreft niet aan de orde zijn. Voor deze wettelijke voorzieningen zijn aparte budgetten beschikbaar. Het is niet voor niets dat we van begin van het co-creatie plan gepleit hebben om de financiën van de scholen gescheiden en inzichtelijk te houden in dit hele proces. Het is jammer dat het niet duidelijker geworden is hoe het nu werkelijk zit met het budget voor scholen en dat nu geld voor de scholen en het totale plan door elkaar loopt. Dit is voor ons nu niet meer te controleren.

Extra kosten sport 
Het verbaasd u vast niet dat we consistent zijn als we het hebben over de meerkosten te maken om sportvoorzieningen te verplaatsen (in scenario scholen op Planetenbaan). Dat behoort dus niet tot onze opties. En zeker niet het daarbij gelijktijdig uitbreiden van die voorzieningen. Ook als we aan kapitaalvernietiging denken in een tijd waar we als gemeente er nog helemaal niet financieel gezond voor staan.

Eind 2018 / begin 2019 hebben we over de sportnota gesproken. Frits Jansen gaf toen in zijn bijdrage al aan dat de voorspelde lastenverlichting vanaf 2026 waarschijnlijk niet zo reëel was omdat er dan vast weer nieuwe plannen en investeringen zouden komen. En dat zien we nu dus ook dat we een voorstel voorgelegd krijgen met zo’n investering, waar we dan de komende jaren nog de gevolgen van dragen. En de inwoners en buitenstaanders die van onze gemeente genieten steeds meer en meer belasten om allerlei raadsambities waar te maken, vinden wij al helemaal geen goed idee.

Uitkomsten co-creatie
Kort en goed, het zal u dan niet verbazen dat onze fractie voorkeur heeft voor variant scholen op de huidige locatie. Maar er is meer,… variant “Scholen op de Planetenbaan” doet namelijk veel meer recht aan:

  • het masterplan
  • de uitkomst van het co-creatie proces
  • en de door de raad gestelde aanvullende kaders

Het was de nadrukkelijke wens van de raad om het scenario van variant scholen op Planetenbaan nader te onderzoeken. Dat heeft het college gedaan. En heeft daar en passant gelijk haar voorkeur voor uitgesproken.

Echter, de uitwerking op hoofdlijnen van variant scholen op de Planentenbaan ligt wel meer in lijn van de bovengenoemde onderzoeken. Financieel zijn de jaarlasten voor beide varianten nagenoeg gelijk. Het lijkt er op dat de voorzieningen ook gelijkwaardig zijn. Daarom zal het uiteindelijke besluit voor onze fractie niet direct aanleiding voor commentaar zijn. Ware het niet dat de investeringen die bij variant Planetenbaan nodig zijn, wel vele malen hoger zijn en daar ook nog eens kapitaalvernietiging optreedt, wat niet duurzaam is maar vooral niet getuigt van goed rentmeesterschap. Wij vinden dat er al middelen te veel naar de sport gaan. Wij zijn voor het behouden van wat we hebben en breiden niet uit.

Sporthal en de zondag
Wat voor de fractie verder nog wel een punt is, zoals we dat altijd genoemd hebben, is de openstelling van de sporthal en het buurthuis op Zondag om de o.a. De exploitatie rond te krijgen. Dat heeft altijd een tegenstem opgeleverd. Aangezien het democratisch proces inmiddels dat punt gepasseerd is (de raad heeft bij meerderheid besloten om dat toch te doen), willen we dit nu alleen nogmaals genoemd hebben. Belangrijk is dat er vanuit de raad een breed gedragen meerderheid stemt voor een variant  die dan ook daadwerkelijk nu van start gaat.

Besluit
Alles overziende heeft de SGP het amendement wat de voorkeur uitspreekt voor scenario scholen op de huidige locatie gesteund. Deze variant heeft ook voorkeur van BVHlokaal, Open, CDA en PVDD. Vervolgens heeft de gemeenteraad met 28 stemmen voor het raadsbesluit gesteund. Daarmee is een duidelijk  richting gekozen voor Maarn. Nu is het zaak om dit voortvarend verder uit te gaan werken en te gaan realiseren. Met én voor onze inwoners in Maarn en Maarsbergen.