11 november 2023

Duurzame opwek van energie

De gemeente Utrechtse Heuvelrug wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Om dit te kunnen bereiken moeten we met elkaar veel energie besparen en daarnaast ook duurzame energie opwekken. Als gemeente willen we dat er zo veel mogelijk zonnepanelen op particuliere en grootschalige daken komen. Daarnaast wordt gesproken over grootschalige opwek in het landschap nodig, oftewel “Energie in Landschap”. Voor twee zonnevelden is inmiddels een vergunning aangevraagd.

De gemeente heeft het huidige beleid voor zonnevelden en de eerder gehanteerde aanpak geëvalueerd. Op basis hiervan wil het college het beleid verbeteren, voordat er een nieuwe uitvraag wordt gedaan. Nu vraagt het college de raad om een richtinggevend besluit om het beleid verder uit te werken. Dit besluit gaat over welke methode er gebruikt zou moeten worden bij een nieuwe uitvraag. Er zijn 2 varianten vergeleken: een verbeterde maatschappelijke uitvraag (open inschrijving van initiatieven) en de gebiedsgerichte aanpak.

De SGP wil inzetten op energie besparen, de zonneladder echt hanteren. Dus eerst beginnen met zon op daken, langs infra en op schrale gronden. Pas als dit voldoende gerealiseerd is moet je de deur openzetten voor grootschalige energie opwek. Dan dwing je de markt te innoveren en geld en krachten in te zetten op wegnemen van belemmeringen zon op dak en langs de infra op schrale gronden. Als we tussen de 2 varianten voor grootschalige energie  opwekken moeten kiezen dan hebben we de voorkeur voor de gebiedsgerichte aanpak. Je ontwikkelt dan een lange termijn aanpak voor een gebied, waar je meerdere doelstellingen zoals stikstof, landbouw, natuur, recreatie én energie kunt bereiken in plaats van ieder onderwerp afzonderlijk. We steunen het amendement die dit vraagt. We steunen het raadsvoorstel zelf niet omdat we vinden dat éérst de potentie op de eerste 2 treden van de zonneladder moeten benutten alvorens ook maar een seconde na te denken over grootschalige opwek van energie op landbouwgrond. 

Goede nieuws is overigens wel dat in het nieuwe kader altijd dubbelgebruik vereist wordt en ook vanuit Den Haag strengere criteria gaan gelden.