7 juni 2018

Aldi op Appelgaard

 

Al sinds 2012 wordt er gesproken over een verhuizing van de Aldi naar de Appelgaard. Iedereen is het erover eens, dat de Appelgaard zoals deze er nu bij ligt, wel een opknapbeurt mag hebben. Over de invulling wordt echter verschillend gedacht.

Wat de SGP betreft kunnen wij ons vinden in een verhuizing van de Aldi naar de Appelgaard. Dit ligt in lijn met onze opstelling toen dit plan eerder in 2012 en 2014 werd besproken.

In 2014 is aangegeven dat, met behoud van de kanttekeningen die de commissie eerder heeft gemaakt, er opnieuw naar het plan gekeken moet worden en een haalbaarheidsonderzoek moet plaats vinden. De wethouder concludeerde daaruit dat er ruimte was om opnieuw de mogelijkheden te bekijken en nu ligt er dus opnieuw een voorstel. 

In dit voorstel is aan de bezwaren grotendeels tegemoet gekomen. Er zijn verkeersmetingen gedaan, een nieuwe detailhandelsanalyse, het plan is fors aangepast, zoals het laden en lossen wat nu overdekt zal gebeuren, etc..

Wij vinden de Aldi van toegevoegde waarde voor het supermarktaanbod in Driebergen. Wanneer we niet zouden instemmen met deze ontwikkeling, is het maar de vraag of we de Aldi nog in Driebergen zullen behouden. Zeker als we het uitgangspunt hanteren dat we geen winkels buiten het centrum willen.

Voor de ruimtelijke afweging is het ook van belang te kijken naar de  huidge bestemming die een bouwloods mogelijk maakt. Daar zal helemaal weinig draagvlak voor zijn, maar kun je weinig aan doen als daar een initiatief voor komt. Het huidige bestemmingsplan maakt overigens meer mogelijk dan nu de plannen voor de Aldi zijn.

En ja, een zorg is wel dat het drukker wordt op een al druk kruispunt. Maar aan die verkeerssituatie kunnen we nog wel wat doen, de mogelijkheden daarvoor zouden we moeten onderzoeken. De evaluatie van de hoofdstraat is daar een uitgelezen moment voor. Uit verkeerskundig onderzoek blijkt bovendien dat de verkeerstoename beperkt is en verkeerstechnisch is af te wikkelen.

Ook is er een risico op leegstand op de huidige locatie. Dat risico is er overigens ook als we niet instemmen met dit plan omdat de Aldi dan mogelijk vertrekt. Dit vereist een actieve houding van het college en meer prioriteit om maatregelen te treffen en snel werk te maken van het realiseren van een compacter winkelgebied zoals in de retailparagrafen uiteengezet.

Als we hoe dan ook tegen zijn, had men dat beter eerder kunnen zeggen en  had men niet het haalbaarheidsonderzoek niet hoeven uit te voeren. 

In 2017 heeft de raad een motie aangenomen om geen stedenbouwkundige ontwikkelingen toe te staan totdat een visie is opgesteld. Een meerderheid van de raad wil een besluit uit stellen totdat er een visie is. Echter dit plan dateert al van ver voor die tijd en het zou niet redelijk zijn om gedurende het proces opeens andere regels te gaan hanteren. De gemeenteraad heeft daarnaast de wettelijke taak om principeverzoeken te toetsen op ruimtelijke gronden en moet zich niet verschuilen achter een ongewisse, eventueel in de toekomst op te stellen visie.

Echter ziet het er naar uit dat een VVD, Open, D66, CDA en CU een amendement indienen om een besluit opnieuw uit te stellen. Tegen hen zouden we willen zeggen: wees duidelijk in wat je wilt, nee is wat dat betreft ook een antwoord, maar stel een besluit niet opnieuw uit. 

Dit is in ieder geval niet hoe wij met onze ondernemers om willen gaan. De Appelgaard zal nog jaren blijven zoals het nu is. Driebergen verdient wat ons betreft beter.