HomeNieuwsOordeelsvorming woonvisie 2018-2022

Oordeelsvorming woonvisie 2018-2022

Publicatiedatum: 30 nov. 2018

Tijdens de oordeelsvorming over de woonvisie 2018-2022 voerde commissielid Gijsbert Doornenbal het woord. Onderstaand zijn inbreng.

Voor het vitaal houden van onze dorpen is voldoende woningen bouwen essentieel. Met een groei van 2800 huishoudens tot 2040 is er, alleen al om de eigen inwoners een toekomst op de Heuvelrug te kunnen geven, zoals ons doel in de structuruvisie, nog een uitdaging te gaan en zal er fors meer gebouwd moeten worden.

Om de doorstroming te bevorderen zijn vooral meer middensegment woningen nodig. Terecht daarom  dat de verdeling in prijssegmenten wordt aangepast naar meer middeldure wonignen. 

De woonvisie bevat maar weinig waar je het mee oneens kunt zijn, toch is het hier en daar wel minimaal. Zo lezen we in de woonvisie maar weinig over bijzondere woonvormen als tiny housing. Wij verwachtten van het college daar wel een pro-actieve houding in, waarbij denken in mogelijkheden centraal staat, om zo dergelijke ontwikkelingen snel mogelijk te maken. Ook verwachtten wij dat het college onze organisatie in staat te stelt om daar snel en accuraat op te kunnen inspelen, waarbij ook buiten de bestaande kaders gedacht wordt.

Er is een behoefte van 2800 woningen en een huidige plancapaciteit van 1100 woningen. Dit bevat zowel de harde als zachte plancapaciteit, dus het is niet eens zeker dat al deze plannen ook gerealiseerd gaan worden. De ambitie is om 140 woningen tot 2022 bij te bouwen. Wat we na 2022 gaan doen lezen we niet. Daar moet je nu al plannen voor maken om in 2023 te kunnen leveren! Wat ons betreft mag er daarom best een tandje bij. Dat hoorde we ook in de beeldvorming terug van onze inwoners die vroegen om meer ambitie.

Omdat we in het raadsprogramma afgesproken hebben deze periode niet buiten de rode contour te willen bouwen, is het wat ons betreft ook nodig om meer te bouwen in de hoogte. Daarom stellen wij in een amendement voor om het het maximale aantal bouwlagen aan te passen naar 6 hoog. 

Daarnaast biedt verdiept bouwen ook veel mogelijkheden. Daar zie je ruimtelijk weinig van en het biedt voor bijv. parkeren ondergronds of het bouwen tegen onze Heuvelrug op veel mogelijkheden. Wij zien daar voor bijv. de Sportlaan in Driebergen zeker mogelijkheden voor.

Als jongste lid van deze commissie pleit ik er voor om bij woningbouw mogelijheden nadrukkelijk projecten te benoemen die alleen voor starters bedoeld, zoals onlangs de verbouwde kantoorruimte aan de Hoofdstraat in Driebergen. Twintigers, dertigers, waar kunnen die nog wonen op de Heuvelrug? Ook het minimale gebruik van de starterslening roept vraagtekens op. Slechts 4 keer in 2017 gebruikt, cijfers over 2018 kan college nog niet geven. Maakt onbekend onbemind? (N.B. Het college heeft aangegeven met een evaluatie startersleningen te komen).

Daarnaast zou ik graag zien dat het college zich maximaal inspant om daar waar mogelijk ook te sturen op type woningen, omdat de vraag naar woningen verandert: er is meer behoefte naar kleinere woningen.

We constateren een toename van het aantal huishoudens. Een belangrijke oorzaak hiervan is de grote groep herstarters die na een scheiding op zoek zijn naar een nieuwe woning. In de oude woonvisie werd deze druk op de woningmarkt door herstarters nog herkend en benoemd, in de huidige woonvisie lezen we niets op herstarters. Een op de drie huwelijken eindigt in een scheiding. Deze individuele keuzes leidden samen wel tot maatschappelijke uitdagingen, waarbij de toenemende vraag en druk op de woningmarkt er maar één van is. Het zou daarom in ieders belang zijn om de waarde van trouw zijn in onze samenleving te bevorderen. Ik zou graag zien dat het college zich hiertoe maximaal inspant.

Voorzitter, het is goed dat er nu een mooie visie op papier ligt, er een nota inbreidingslocatie komt waar locaties aangewezen gaan worden voor woningbouw, maar ga nu vooral aan de slag en maak meters zou ik zeggen. Van papier bouw je geen huizen...