HomeNieuwsOntwikkelkader Marinierskazerne Doorn

Ontwikkelkader Marinierskazerne Doorn

Publicatiedatum: 12 mrt. 2018

Op 10 juli 2015 is de intentieovereenkomst getekend om te komen tot herontwikkeling van de Marinierskazerne Doorn. Hiervoor is een uitgebreid participatietraject doorlopen. Vervolgens is een eveneens uitgebreid besluitvormingstraject gevolgd met betrekking tot het daar uit voortgekomen  ontwikkelkader van de Marinierskazerne in Doorn.

De vraag in de beeldvormende vergadering werd gesteld of de participatie om te komen tot een ontwikkelder nu is afgerond. Wij -denken van wel omdat allereerst iedereen ruimschoots in de gelegenheid is geweest inbreng te leveren. Er was een dag van de kazerne, diverse bijeenkomsten de afgelopen twee jaar, een werkteam en een project met scholieren. Daarnaast zijn de diverse belangen duidelijk voor het voetlicht gebracht. Bijvoorbeeld van omwonenden en de maatschappelijke belangen zoals wonen. Nu is het moment aangebroken voor de raad om daar een afweging in te maken.

De Marinierskazerne is een van de zeer weinige locaties waar woningbouw gerealiseerd kunnen worden. De woningnood is groot en toekomstige regeneraties moet ook op de Utrechtse Heuvelrug een toekomst geboden worden. Ook dit is essentieel voor de leefbaarheid van onze dorpen. Dit belang lijkt in het participatieproces maar weinig naar voren te zijn gekomen, wat mede een gevolg is van het feit dat we helaas jongeren maar moeilijk weten te betrekken bij de participatie in onze gemeente.

Maar het terrein is meer dan wonen alleen. Er is ook ruimte voor sport, zorg en maatschappelijke voorzieningen. Natuur blijft natuur en we hopen van harte dat Beukenrode de mogelijkheid krijgt om het bos grenzend aan het landgoed over te nemen. De duurzaamheidsambities juichen we toe, maar ook in de plannen voor de MK zullen de CROW normen (normen voor parkeren) toegepast moeten worden. Je kunt autogebruik ontmoedigen, maar dit mag er niet toe leiden dat men meer gaat parkeren in omliggende straten.

Op het gebied van verkeer is nog nader onderzoek vereist. Goed te zien dat het voornemen is om geen tweede ontsluitingsweg te gebruiken.

Wij vinden het verder zeer verstandig dat het uitgangspunt is dat de initiatieven en ontwikkelingen op het terrein zichzelf moeten kunnen bedruipen. Wat de ontwikkelingen ook zijn, laten we ons als raad daar aan blijven vasthouden.

Wij zijn van mening dat dit ontwikkelkader een goede uitgangspositie bied voor de gewenste ontwikkelingen op het MK terrein en kunnen ons vinden in het raadsvoorstel.

Er is echter nog wel, met name op het gebied van verkeer, nader onderzoek nodig. Samen met CDA, D66, SGP, CU, Open, BVH en VVD is een amendement voorgesteld waarin dat verwoord wordt.

In het amendement is ook opgenomen dat de participatie nog vervolgd wordt en daarbij verbreed, zodat ook de belangengroepen uit de buurt worden er bij betrokken. Daarnaast zal er op ingezet worden om jongeren meer bij de besluitvorming te betrekken.

Wel hadden we liever gezien dat meer duidelijkheid werd gegeven en het (concept) ontwikkelkader vastgesteld werd. In het amendement wordt geregeld dat het ontwikkelkader wordt ‘beschouwd’ als concept. Voor ‘vaststellen’ was helaas geen steun  van andere partijen. Gezien het grote belang van deze ontwikkelingen, hebben we uiteindelijk wel het amendement gesteund.

Ook was er veel discussie over het aantal woningen. Wat ons betreft blijft niettemin het uitgangspunt qua woningen van 400-500 woningen leidend, tenzij uit de onderzoeken blijkt dat dit écht niet haalbaar is. 

Tenslotte is er ook nog veel discussie gevoerd over het aandeel sociale woningen. Wij vinden dat de woonvisie leidend moet zijn. Als we het aandeel sociaal willen aanpassen, moeten we daar als raad bij de actualisering van de woonvisie een besluit over nemen. En die woonvisie geldt dan natuurlijk ook voor het Mariniersterrein. Wij vinden het namelijk niet wenselijk om bij elk  bestemmingsplan weer de woonvisie ter discussie te stellen.