HomeNieuwsGroene tuinen

Groene tuinen

Publicatiedatum: 18 mei 2017

Naar aanleiding van de inbreng van twee bewoners van de Groene Tuinen tijdens de Open Microfoon op 3 november 2016, zijn de fracties van CDA, VVD, D66, SGP en GroenLinks-PvdA op 12 november 2016 op uitnodiging van bewoners op werkbezoek geweest bij De Groene Tuinen in Driebergen.

Dit bezoek heeft geleid tot het organiseren van een bijeenkomst door de raad in het Hoge Licht te Driebergen op 6 februari 2017 om met college, bewoners en andere belanghebbende te praten over de wijk. Hier zijn een aantal punten aangedragen, waarop het college actie heeft ondernomen om die knelpunten op te lossen. Een telkens terugkerend punt van zorg is de verkeerssituatie op de Lange Dreef.  

Naar aanleiding daarvan hebben D66, VVD, CDA en CU een motie ingediend om verkeer remmende maatreglen te treffen op de Lange Dreef. De SGP heeft deze motie gesteund. 

In de motie overweegt de raad dat: 

 • De bewoners bij zowel het bezoek, als de bijeenkomst de raad er op gewezen hebben dat de inrichting van de Lange Dreef ter hoogte van de ‘kopkanten Lange Dreef’ sterk verschilt van de rest van de weg. Ter hoogte van de kopkanten is de weg sterk versmald, is er langsparkeren en ligt er om de 100 meter een verkeersdrempel die de maximumsnelheid van 30 km/uur afdwingt.
 • Voor de rest van de Lange Dreef (het deel tussen Damhertlaan tot aan Hubertuslaan), langs de hofjes met veel spelende kinderen een snelheidsregime geldt van 50 km/uur, zonder snelheid beperkende maatregelen.
 • Fietsers en voetgangers hier extra op hun veiligheid moeten letten.
 • De bewoners vinden dat er erg hard wordt gereden en er feitelijk sprake is van een wijk ontsluitingsweg.
 • De projectgrens van het project De Groene Tuinen is zodanig gelegen dat de weg de Lange Dreef buiten het project valt.
 • Desondanks het college in haar memo van 03-02-2017 de ambitie heeft uitgesproken om deze weg op termijn wel te herinrichten gezien de functie van de weg als erftoegangsweg en niet als ontsluitingsweg.
 • Het college na overleg op verzoek van de voornoemde fracties een (concept) schetsontwerp (als bijlage bijgevoegd) en advies heeft opgesteld voor verkeer remmende maatregelen (kleine aanpassingen aan de straat en inritconstructies op de aansluitingen met de hofjes) op de Lange Dreef en welke binnen een afzienbare termijn gerealiseerd zouden kunnen worden en waar een investering van maximaal 40.000 euro mee is gemoeid.
 • In de begroting 2016-2019 voor het jaar 2018 en het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan voor deze investering echter geen bedrag is opgenomen
 • In de Motie realisatie van de uitvoeringsplannen GVVP 2017-2021 het college wordt verzocht vrijvallende gelden inzake inhuur aan te wenden voor verbetering van de veiligheid voor de zwakkere verkeersdeelnemers zoals fietsers en voetgangers.

Verzoekt het College:

 • In overleg met de bewoners, het verkeersberaad en andere belanghebbenden de verkeersmaatregelen van de Lange Dreef uit te laten voeren conform het bijgevoegde schetsontwerp en in het najaar van 2017 te realiseren
 • Voor deze verkeersmaatregelen, conform de Motie realisatie van de uitvoeringsplannen GVVP 2017-2021, vrijvallende gelden inzake inhuur voor uitvoering van het GVVP als middel aan te wenden.

De motie is aangenomen met de stemmen voor van D66, VVD, CDA, SGP, SP, BVH en CU (24) en de stemmen tegen van Open (4).