HomeNieuwsBedrijventerrein Maarsbergen-Oost

Bedrijventerrein Maarsbergen-Oost

Publicatiedatum: 15 jun. 2017

Aan de oostkant van het dorp Maarsbergen is op een voormalig recreatieterrein ten oosten van de Ambachtsweg uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein voorzien. Ten noorden van deze uitbreiding is woningbouw gepland.

In de raadsbesluiten van 3 maart 2014 en 25 september 2014 is hiertoe besloten. Tegelijkertijd heeft de raad een investeringskrediet toegezegd van € 1,9 miljoen voor aanpassing van de bestaande wegenstructuur (aansluiting Griftdijk-N226, Griftdijk, Rottegatsteeg en (knip in de) Haarweg)) in verband met de ontsluiting van de toekomstige woningen en bedrijventerrein. VanWolfswinkel zal daaraan € 600.000, - bijdragen. De SGP heeft niet ingestemd met deze besluiten, met name vanwege financiële redenen. Echter heeft de meerderheid van de raad uitgesproken dat ze de ontwikkeling van een bedrijventerrein en deze investering wenselijk vindt. 

Tijdens de beeld- en oordeelsvorming over het raadsvoorstel ten aanzien van het vaststellen van het bestemmingsplan werd er echter voortdurend gesproken over nut en noodzaak van het bedrijventerrein en aanverwante zaken. Maar dit ligt nu niet voor! De vraag die nu aan de orde is, is ruimtelijk van aard: de raad wordt gevraagd het bestemmingsplan vast te stellen tezamen met de Nota zienswijzen, de ondergronden, het herstructureringsplan en de integrale gebiedsontwikkeling Maarsbergen-Oost als aanvullende welstandscriteria. 

Er leven bij betrokkenen ook zorgen over de aanpassing van de bestaande infrastructuur, maar dit ligt grotendeels buiten het plangebied van dit bestemmingsplan.

De SGP ziet geen bezwaren tegen de uitwerking van de raadsbesluiten in dit bestemmingsplan en kan instemmen met de beantwoording in nota zienswijzen.

Wij zullen dit raadsvoorstel steunen, omdat dit is wat van een consistent en betrouwbaar bestuur verwacht mag worden. Mocht er echter op enig moment blijken dat de gemeente meer moet gaan bijdragen dan afgesproken, zal de SGP direct op de rem gaan staan.