HomeNieuwsAlgemene beschouwingen 2017

Algemene beschouwingen 2017

Publicatiedatum: 3 jul. 2017

Tijdens de Algemene beschouwingen op 3 & 6 juli 2017 voerde Gert-Jan van den Brink het woord namens de SGP. 

Mijnheer de Voorzitter, geachte aanwezigen, college, ambtenaren, collega’s in de Raad!

De afgelopen weken zijn twee begrippen regelmatig gebruikt in mijn omgeving: autoriteit en identiteit.

Volgens de grote Van Dale betekent het woord autoriteit “erkend gezag”, maar tegelijk ook “overheidslichaam of overheidspersoon”. Ik denk dat iedereen het met me eens is dat we blij mogen zijn in een land te wonen, waar autoriteit nog kan bestaan. Een hedendaags voorbeeld is de Autoriteit Financiële Markten, die gezag uitoefent over banken en andere financiële instellingen.

Tegelijk is de Gemeente en ook de gemeente Utrechtse Heuvelrug een autoriteit. Zij voert gezag over de inwoners van haar grondgebied en ondanks dat je normaal gesproken zo niet praat over een gemeente is het wel heel natuurlijk dat een inwoner bij de gemeente zijn of haar identiteit kan waarborgen. Immers wordt bij geboorte, verhuizing, huwelijk of overlijden de gemeente ingeschakeld om veranderingen in identiteit vast te laten leggen door deze autoriteit. Dit is niet alleen een service van de gemeente, dit is blijkbaar een fundamenteel onderdeel van de samenleving! Niet voor niets is het door de gemeente afgegeven Burgerservicenummer zo privacygevoelig: het is administratief iemands identiteit! En zeker de digitale identiteit wordt steeds belangrijker, maar ook kwetsbaarder, nu je zonder zo’n BSN amper meer kunt bestaan. Er rust daarom op de Gemeente een zware plicht om haar administratie, maar ook de rechten en plichten van de burger zorgvuldig en gewetensvol te behartigen. Ook dat hoort bij de gegeven autoriteit.

In veel landen wordt autoriteit geëist in plaats van gegeven. Wij leven gelukkig nog in een land waar autoriteit wordt gegeven, een groot goed. Maar dus ook iets om gepast en verantwoordelijk mee om te gaan. Afgelopen tijd is binnen de gemeente daar aandacht voor geweest door de zogenaamde Bestuurs- en Management Filosofie: een kader waarbinnen rollen en verantwoordelijkheden duidelijk en afgewogen neergezet zijn voor de 4 belangrijke spelers op het vlak van gemeentelijke democratie: De Burgers, de Ambtenaren, het College en de Raad.

Vanuit de bijzondere positie van de Raad der Gemeente als hoogste beslisorgaan, maar gelijktijdig gekozen en gemandateerd door de Burgers, moet zij met de haar gegeven autoriteit evenwichtig en zorgvuldig omgaan. Tegelijk staat ze voor de moeilijke opdracht om keuzes te maken, zelfs in zaken waar elke keuze pijn doet. Daarbij is het zwart-wit, voor of tegen, eens of oneens. Je kunt geen bestemmingsplan of subsidieverordening een beetje goedkeuren. Gelukkig wordt er vooraf door ons college, gesteund door onze ambtenaren nauwgezet nagegaan welke belangen er spelen, waar aan getoetst moet worden, welke kaders er gelden én hoe de Raad over de door het college geformuleerde voorstellen zo zuiver mogelijk kan besluiten. Daarnaast is het voor de burger bij bijna elk voorstel mogelijk zijn of haar visie naar voren te brengen bij de beeldvorming door de Raad.

Maar uiteindelijk dan toch: keuzes maken. Ook de SGP maakt die keuzes, waarbij zij zich ook gefundeerd weet op Gods Woord, als extra Kaders om die keuzes te kunnen maken. Die Kaders zijn verrassend breed toepasbaar: dienstverlenend bezig zijn, financieel gezond en verantwoord gedrag, veiligheid biedend in alle opzichten, zorg voor de naaste en diens identiteit, een dak boven het hoofd voor een ieder in onze gemeente in 7 goed leefbare en solidaire dorpen

Het is bepaald niet zo dat we een vinkje kunnen zetten achter elk onderwerp, zo van: dat hebben we voor elkaar. In de Kadernota 2018-2021 wordt beleidsarm de lijn doorgetrokken om te blijven werken aan een positieve ontwikkeling van onze gemeente. Waarbij we meteen met de neus op de feiten worden gedrukt als je onze financiële positie bekijkt op de langere termijn, qua ruimte om nieuwe grote dingen te doen. Tegelijk is het fijn om te weten dat onze weerstand om onverwachte zaken op te vangen best goed genoemd mag worden, dat voorzieningen, zorg, dorpen, groen, riool, en nog heel veel andere zaken die aandacht en onderhoud krijgen die nodig is. We willen ons niet gek laten maken door een schuldquote, waarbij de berekening uitgaat van waarden die ook een keuze zijn en één daarvan zelfs ontbreekt in de Kadernota. Wij kiezen er voor om ELKE keer weer na te gaan of een uitgave integraal verantwoord is, of het nu incidenteel of structureel van aard is.

MdV, we zijn door de Kadernota weer scherp op de staat der gemeente en u weet dat we samen met het CDA hebben gevraagd om de paragraaf Bedrijfsvoering uit te breiden, maar voor het overige kan de SGP instemmen met deze Kadernota, en we wensen u kracht en wijsheid toe van de Heere God om deze Kadernota om te zetten in de Begroting 2018-2021 en dat we Deo Volente door mogen gaan om samen met de ambtenaren en het college als Raad het belang van de Burger te kunnen dienen.